Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

11. kapitola

Dávid pomazaný za kráľa.

1 Potom sa shromaždili, celý Izrael, k Dávidovi do Hebrona a riekli: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo.
2 Už aj dávno predtýmto, aj vtedy, keď ešte bol Saul kráľom, ty si bol ten, ktorý vyvodil a privodil Izraela, a Hospodin, tvoj Bôh, ti povedal: Ty budeš pásť môj ľud, Izraela, a ty budeš vojvodom nad mojím ľudom Izraelom. 3 A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona, a Dávid učinil s nimi smluvu v Hebrone pred Hospodinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Samuela.

Dobytie Siona. Joáb.

4 Potom odišiel Dávid i celý Izrael do Jeruzalema; to bol Jebuz, lebo tam boli Jebuzeji, obyvatelia zeme.
5 A obyvatelia Jebuza povedali Dávidovi: Nevojdeš sem! Ale Dávid zaujal hrad Sion; to je mesto Dávidovo. 6 Lebo Dávid bol povedal: Ktokoľvek najprv porazí Jebuzeja, ten bude hlavou a veliteľom. A najprv vyšiel hore Joáb, syn Ceruje, a stal sa hlavou. 7 Potom býval Dávid na tom hrade, a preto ho nazvali mestom Dávidovým. 8 A vystavil mesto dookola, od Milla až naokolo. A Joáb opravil ostatok mesta. 9 A Dávid prospieval a bol vše väčším a väčším, a Hospodin Zástupov bol s ním.

Hrdinovia Dávidovi.

10 A toto sú hlavy-predáci hrdinov, ktorých mal Dávid, ktorí sa vzmužili s ním pomáhajúc mu v jeho kráľovstve s celým Izraelom, aby ho urobili kráľom podľa slova Hospodinovho nad Izraelom.
11 A toto je počet hrdinov, ktorých mal Dávid: Jašobam, syn Chachmoniho, prvý medzi tridsiatimi. Ten pozdvihol svoju kopiju nad tristo pobitými na jeden raz. 12 Po ňom nasledoval Eleazár, syn Dódu, Achóchovec, ktorý bol medzi tromi z tých hrdinov. 13 Ten bol s Dávidom v Pasdammime, kde sa boli Filištíni shromaždili do boja. A bola tam čiastka poľa, plná jačmeňa, a ľud utekal pred Filištínmi. 14 A postavili sa naprostred tej čiastky poľa a vytrhli ju a porazili Filištínov. A Hospodin ich zachránil veľkou záchranou. 15 A iní traja z tých tridsiatich predných sišli dolu na skalu za Dávidom k jaskyni Adullam, a vojsko Filištínov táborilo v doline Refaim. 16 Dávid bol vtedy v pevnosti, a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme. 17 A Dávid si zažiadal a riekol: Oj, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne! 18 A tí traja sa prebili táborom Filištínov a navážiac vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, lež ju vylial v obeť Hospodinovi. 19 A riekol: Nech ma od toho zachráni môj Bôh, aby som to mal učiniť! Či by som mal piť krv týchto mužov s ich dušami? Lebo ju doniesli za svoje duše. A tedy nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. 20 A Abišai, brat Joábov, ten bol predným z iných troch, ktorý tiež pozdvihol svoju kopiju nad tristo pobitými a mal slávne meno medzi tými tromi. 21 Z tých troch bol slávnejší nad tých dvoch, a bol ich veliteľom, ale tamtým trom sa nevyrovnal. 22 Benaiáš, syn Jehojadov, syn udatného muža, muž mnohých a veľkých činov, z Kabcela. Ten zabil tých dvoch božských ľvov-silákov Moábových. A ten istý sišiel a zabil ľva prostred jamy v deň snehu. 23 On zabil aj toho Egypťana, muža, ktorý bol päť lakťov vysoký. A hoci mal Egypťan v ruke kopiju jako tkáčsky návoj, sišiel za ním s palicou, vytrhol kopiju z ruky Egypťana a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 To vykonal Benaiáš, syn Jehojadu, a mal slávne meno medzi tromi hrdinami. 25 Hľa, on bol slávnejší od tridsiatich, ale tým trom sa nevyrovnal. A Dávid ho ustanovil nad svojou družinou. 26 Udatnými hrdinami boli aj títo: Azael, brat Joábov, Elchanan, syn Dódov, z Betlehema, 27 Šammót Harorský, Chelec Pelonský, 28 Íra, syn Ikkeša Tekoanského, Abiézer Anatótsky, 29 Sibbechai Chušatský, Ilai Achóchsky, 30 Maharai Netofatský, Cheled, syn Bánu, Netofatský; 31 Itai, syn Ríbaiho, z Gibee synov Benjaminových, Benaiáš Paratonský, 32 Chúrai od potokov Gáša, Abiel Arbátsky, 33 Azmávet Bacharúmsky, Eljachba Šalbonský, 34 synovia Hášema Gizonského, Jonatán, syn Šageho, Harársky; 35 Achiam, syn Sachára Harárskeho, Elifal, Syn Úrov, 36 Chefer Mecherátsky, Achiáš Pelonský, 37 Checro Karmelský, Nárai, syn Ezbaiho, 38 Joel, brat Nátanov, Mibchár, syn Hagriho, 39 Celek Ammonský, Nacharai Berótsky, zbrojnoš Joába, syna Ceruje, 40 Ira Jiterský, Gáreb Jiterský, 41 Uriáš Hetejský, Zábad, syn Achlaiho, 42 Adína, syn Šízov, Rúbenovec, hlava Rúbenovcov, a s ním tridsiati, 43 Chanan, syn Maachov, a Jozafat Mitenský, 44 Uziáš Ašterátsky, Šama a Jehiel, synovia Chótama Aroerského, 45 Jediael, syn Šimriho, a Jocha, jeho brat, Ticejský, 46 Eliel z Machavovcov, Jeribai a Jošaviáš, synovia Elnámovi, a Jitma Moábsky, 47 Eliel, Obéd a Jasiel Mecobajský.