Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Smrť Saulova a jeho synov. Jabešania.

1 A Filištíni bojovali proti Izraelovi, a mužovia Izraelovi utekali pred Filištínmi a padli súc pobití na vrchu Gilboe.
2 A Filištíni stíhali Saula ženúc sa tesne za ním a za jeho synmi. A tak zabili Filištíni Jonatána, Abinadába a Malkišuu, synov Saulových. 3 A keď bola bitka ťažká na Saula, nadišli na neho strelci z luku, a veľmi sa triasol pred tými strelcami. 4 Vtedy riekol Saul svojmu zbrojnošovi: vytiahni svoj meč a prebodni ma ním, aby neprišli títo neobrezanci, a nerobili si zo mňa posmechu. Ale jeho zbrojnoš nechcel, lebo sa veľmi bál. Vtedy pochytil Saul meč a naľahol naň. 5 A keď videl jeho zbrojnoš, že zomrel Saul, naľahol aj on na meč a zomrel. 6 Tak zomrel Saul i jeho traja synovia, i celý jeho dom zomrel spolu. 7 Keď potom videli všetci mužovia Izraelovi, ktorí boli na doline, že utekajú, a že zomrel Saul a jeho synovia, zanechali svoje mestá a tiež utekali. A prišli Filištíni a bývali v nich. 8 A stalo sa na druhý deň, že prišli Filištíni, aby olúpili pobitých. A našli Saula a jeho synov ležať padlých na vrchu Gilboe. 9 A olúpili ho a vzali jeho hlavu i jeho zbraň a poslali po zemi Filištínov dookola, aby s radosťou zvestovali ich modlám i ľudu. 10 A jeho zbraň složili v dome svojho boha a jeho hlavu pribili v dome Dágonovom. 11 Ale keď počuli všetci obyvatelia Jabeš-gileáda všetko, čo urobili Filištíni Saulovi, 12 vzchopili sa všetci chrabrí mužovia a vzali telo Saulovo i telá jeho synov a doniesli ich do Jabeša a pochovali ich kosti pod dubom v Jabeši a postili sa sedem dní. 13 A tak zomrel Saul pre svoje prestúpenie, ktorým bol prestúpil proti Hospodinovi zhrešiac proti slovu Hospodinovmu, ktorého neostríhal, a tiež i preto, že sa pýtal duchára pýtajúc si radu. 14 A nepýtal sa Hospodina, a preto ho zabil a obrátil kráľovstvo na Dávida, syna Izaiho.