Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Navrátivší sa z Babylona.

1 A tak bol popísaný celý Izrael podľa rodu, a hľa, boli zapísaní do knihy kráľov Izraelových. A Júda bol prestehovaný do Babylona pre svoje prestúpenie.
2 A tí prví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državí, vo svojich mestách, to bol Izrael, kňazi, Levitovia a Netinejci. 3 A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových, druhí zo synov Benjaminových a niektorí zo synov Efraimových a Manassesových. 4 Utai, syn Ammihúdov, syna Omriho, syna Imriho, syna Bániho, zo synov Fáresa, syna Júdovho. 5 A zo Šílonovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia. 6 A zo synov Zérachových: Jehuel a ich bratia, počtom šesťsto deväťdesiat. 7 A zo synov Benjaminových: Sallu, syn Mešullamov, syna Hodaviášovho, syna Hassenuovho. 8 A Jibneiáš, syn Jerochámov. A Éla, syn Uziho, syna Michriho. A Mešullam, syn Šefatiášov, syn Rehuelov, syn Jibniášov, 9 a ich bratia po svojich rodoch, počtom deväťsto päťdesiatšesť. Všetci tí mužovia boli hlavami otcov, domu svojich otcov. 10 A z kňazov: Jedaiáš, Jehojarib a Jachin 11 a Azariáš, syn Hilkiášov, syn Mešullamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, vojvoda domu Božieho. 12 A Adaiáš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Malkiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jachzerov, syn Mešullamov, syn Mešillemítov, syn Immérov. 13 A ich bratia, hlavy domu svojich otcov, počtom tisíc sedemsto šesťdesiat, udatní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho. 14 A z Levitov: Šemaiáš, syn Chašúbov, syn Azrikámov, syn Chašabiášov, zo synov Meráriho. 15 A Bakbakar, Cheres a Galál, a Mataniáš, syn Míchov, syn Zichriho, syn Azafov. 16 A Obadiáš, syn Šemaiášov, syn Galálov, syn Jedutúnov, a Berechiáš, syn Azu, syn Elkánov, ktorý býval v dedinách Netofatovcov. 17 A vrátni: Šallúm, Akkúb, Talmon a Achimán a ich bratia, z ktorých bol Šallúm hlavou, 18 a ktorý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrátni podľa táborov synov Léviho. 19 A Šallúm, syn Kóreho, syn Ebjasafov, syn Kórachov, a jeho bratia podľa domu jeho otca, Kórachovci, nad prácou služby, strážcovia prahov stánu, a ich otcovia nad táborom Hospodinovým, ktorí strážili vchod. 20 A Pinchas, syn Eleazárov, bol predtým vojvodom nad nimi, a Hospodin bol s ním. 21 A Zachariáš, syn Mešelemiášov, vrátny pri dveriach stánu shromaždenia. 22 Tí všetci boli vybraní za vrátnych na prahoch, počtom dvesto dvanásť. Tí boli popísaní čo do svojho rodu vo svojich dedinách; tých ta postavil Dávid a Samuel, vidiaci, pre ich vernosť. 23 A tak boli oni aj ich synovia nad bránami domu Hospodinovho, domu stánu, podľa stráží. 24 Vo štyri strany boli vrátnymi, na východ, na západ, na sever a na juh. 25 A ich bratia, ktorí bývali po svojich dedinách, boli povinní prijsť na sedem dní, z času na čas, s nimi, 26 pretože boli pod správou tých štyroch predných vrátnych, oni Levitovia, a boli nad komorami a nad pokladmi domu Božieho.

Povinnosti niektorých Levitov.

27 Vôkol domu Božieho aj nocúvali, lebo na nich bola sverená stráž, a oni boli nad kľúčom a otvárali každé ráno.
28 A niektorí z nich boli nad náradím služby, lebo podľa počtu, odčítané ich vnášali a podľa počtu ich vynášali. 29 Niektorí z nich boli pridelení, aby boli nad nádobami, a to nad všetkými nádobami svätyne, a nad bielou múkou jemnou, nad vínom, nad olejom, nad kadivom a nad voňavými vecmi. 30 Potom iní zo synov kňazov pripravovali masť z tých voňavých vecí. 31 A Mattitiáš z Levitov, ktorý bol prvorodeným Šallúma Kórachitu, bol v úrade nad prípravou toho, čo sa pieklo na panve. 32 A niektorí zo synov Kehátovcov, z ich bratov, boli nad chlebom predloženia, aby ho pripravovali zo soboty na sobotu. 33 To boli speváci, hlavy otcov Levitov, v komorách, prostí inej povinnosti, pretože vodne i vnoci bolo na nich konať prácu. 34 To boly hlavy otcov Levitov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme.

Rodina Saulova.

35 A v Gibeone bývali: otec Gibeona, Jehiel, a meno jeho ženy bolo Maacha;
36 a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nér a Nádab 37 a Gedór, Achio, Zachariáš a Miklót. 38 A Miklót splodil Šimeama. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi. 39 A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkišuu, Abinadába a Ešbála. 40 A syn Jonatánov bol Meribbál, a Meribbál splodil Míchu. 41 A synovia Míchovi boli: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. 42 A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu. 43 A Móca splodil Binu. Refaiáš, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn. 44 A Acel mal šiestich synov, ktorých mená sú toto: Azrikám, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia Acelovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk