Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

12. kapitola

O duchovných daroch.

1 A o duchovných daroch, bratia, nechcem, aby ste nevedeli.
2 Viete, že keď ste boli pohanmi, chodili ste k nemým modlám, ako ste kedy boli vedení. 3 Preto vám oznamujem, že nikto hovoriac v Duchu Božom nezlorečí Ježišovi anatema. A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš, okrem v Svätom Duchu. 4 A sú rôzne dary milosti, ale ten istý Duch. 5 A sú rôzne služby, a ten istý Pán. 6 A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Bôh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. 7 Ale jednému každému sa dáva prejavovanie Ducha na spoločný užitok. 8 Lebo jednému sa dáva skrze Ducha slovo múdrosti a druhému slovo známosti podľa toho istého Ducha, 9 inému viera, v tom istom Duchu; inému milosti dary uzdravovania, v tom istom Duchu; 10 inému pôsobnosti divov, inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov a inému výklad jazykov, 11 a to všetko pôsobí jeden a ten istý Duch rozdeľujúc osobitne jednému každému tak, ako chce.

Jako sú údy tela svorné, tak majú byť aj veriaci svorní.

12 Lebo jako je telo jedno a má mnoho údov, a všetky tie údy toho jedného tela, hoci ich je mnoho, sú jedným telom, tak aj Kristus.
13 Lebo i v jednom Duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia buď Gréci buď sluhovia buď slobodní, a všetci sme napojení v jedného Ducha. 14 Lebo veď ani telo nie je len jedným údom, ale pozostáva z mnoho údov. 15 Keby tak povedala noha: Pretože nie som rukou, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? 16 A keby povedalo ucho: Pretože nie som okom, nie som z tela, či preto nie je predsa len z tela? 17 Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? Keby bolo celé sluchom, kde potom čuch? 18 Ale teraz Bôh položil údy, jeden každý z nich, na tele tak, ako to chcel. 19 Keby boly všetky jedným údom, kde by bolo telo? 20 No, teraz je síce mnoho údov, ale jedno telo. 21 A oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa, alebo zase hlava nohám: Nepotrebujem vás. 22 Ba práve údy tela, ktoré sa vidia byť slabšími, sú nevyhnutne potrebné. 23 A tým údom, o ktorých myslíme, že sú menej čestnými údami tela, práve tým pridávame hojnejšiu česť. A naše nepočestné údy majú hojnejšiu počestnosť. 24 A naše počestné toho nepotrebujú. Ale Bôh pomiešal telo a ustrojil tak, že tomu, ktorému sa nedostáva, dal hojnejšiu česť, 25 aby nebolo roztržky v tele, ale aby sa údy navzájom rovnako starali o seba. 26 A buď že trpí jeden úd, spolu trpia všetky údy; buď že sa oslavuje jeden úd, spolu sa radujú všetky údy. 27 A vy ste telom Kristovým a údami po čiastke.

Úrady v cirkvi Kristovej.

28 A síce jedných postavil Bôh v cirkvi, a to ponajprv apoštolov, po druhé prorokov, po tretie učiteľov; potom divotvorné moci, potom milosti dary uzdravovania, ujímania sa potrebných, správy, druhy jazykov.
29 Či sú azda všetci apoštolmi? Či všetci prorokmi? Či všetci učiteľmi? Či všetci divotvorcami? 30 Či majú všetci dary uzdravovať? Či všetci hovoria jazykmi? Či všetci vykladajú? 31 No, snažte sa horlivo o lepšie dary milosti! A ešte vám ukážem svrchovanú cestu.