Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Úzkosť Jeruzalema

1 Bremä slova Hospodinovho na Izraela. Hovorí Hospodin, ktorý roztiahol nebesia a založil zem a utvoril ducha človeka v jeho vnútornosti.
2 Hľa, ja učiním Jeruzalem čašou potácania všetkým národom na okolo, a bude aj na Júdu v obležení, na Jeruzalem. 3 A stane sa toho dňa, že učiním Jeruzalem kameňom veľkej ťarchy všetkým národom; všetci, ktorí ho budú dvíhať, porania sa do krvi, a shromaždia sa proti nemu všetky národy zeme. 4 Toho dňa, hovorí Hospodin, zbijem každého koňa plachosťou a jeho jazdca šialenstvom, ale na dom Júdov otvorím svoje oči, a každého koňa tých národov raním slepotou. 5 A vojvodovia Júdovi povedia vo svojom srdci: Silou sú mi obyvatelia Jeruzalema v Hospodinovi Zástupov, svojom Bohu. 6 Toho dňa učiním vojvodov Júdových ako nádobu s ohňom medzi drevom a jako horiacu fakľu medzi snopami slamy, a budú žrať napravo i naľavo všetky tie národy naokolo, a Jeruzalem bude zase len bývať na svojom mieste, v Jeruzaleme. 7 A Hospodin zachráni stány Júdove najprv, aby sa nevelebila ozdoba domu Dávidovho a ozdoba obyvateľa Jeruzalema nad Júdu. 8 Toho dňa bude Hospodin štítiť obyvateľa Jeruzalema; a klesajúci medzi nimi bude toho dňa ako Dávid a dom Dávidov ako Bôh, ako anjel Hospodinov pred nimi.

Nárek nad Mesiášom

9 A stane sa toho dňa, že budem hľadať zahladiť všetky tie národy, ktoré prijdú na Jeruzalem.
10 A vylejem na dom Dávidov a na obyvateľa Jeruzalema Ducha milosti a pokorných prosieb, a obrátia svoj zreteľ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli, a budú nariekať nad ním, ako niekto narieka nad svojím jediným, a budú horko žalostiť nad ním, ako niekto žalostí nad svojím prvorodeným. 11 Toho dňa bude veľký nárek v Jeruzaleme, jako bol nárek Hadadrimmona v doline Megiddona. 12 A bude nariekať celá zem, každá čeľaď osobitne, čeľaď domu Dávidovho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď domu Nátanovho osobitne a ich ženy osobitne, 13 čeľaď domu Léviho osobitne a ich ženy osobitne, čeľaď Šimeiho osobitne a ich ženy osobitne, 14 všetky čeľade, ktoré pozostanú, čeľaď ako čeľaď osobitne a ich ženy osobitne.