Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

78. kapitola

1 Vyučujúci. Azafov. Môj ľude, nože počuj môj zákon! Nakloňte svoje ucho k rečiam mojich úst. 2 Otvorím svoje ústa v podobenstve; budem rozprávať záhadné veci, tajné od pradávna. 3 To, čo sme počuli a čo sme poznali, a čo nám naši otcovia rozprávali. 4 Nezatajíme toho pred ich synmi rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály Hospodinove, jeho silu a jeho divy, ktoré činil. 5 Postavil svedoctvo v Jakobovi a zákon položil v Izraelovi, o ktorých veciach prikázal našim otcom, aby ich oznámili svojim synom, 6 aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to svojim synom, 7 aby složili svoju nádej v Bohu a nezabudli na skutky silného Boha, ale aby ostríhali jeho prikázania, 8 a aby neboli jako ich otcovia, pokolenie odpadlícke a spurné, pokolenie, ktoré neupravilo svojho srdca poslúchať Hospodina a ktorého duch nebol verný voči silnému Bohu. 9 Synovia Efraimovi, ozbrojenci, strelci z luku, obrátili sa zpät v deň boja. 10 Nezachovali smluvy Božej a vzpečovali sa chodiť v jeho zákone. 11 Zabudli na jeho činy a na jeho divy, ktoré im ukázal. 12 Pred ich otcami činil zázraky, v Egyptskej zemi, na poli Coana. 13 Rozdelil more a previedol ich a postavil vody jako nejakú hromadu. 14 Viedol ich vodne v oblaku a každej noci vo svetle ohňa. 15 Roztrhol skaly na púšti a napájal ich hojne jako z nejakých hlbín. 16 Vyviedol potoky zo skaly a učinil to, aby tiekly vody jako rieky. 17 A zase len hrešili proti nemu, aby popudzovali Najvyššieho na vypráhlej púšti. 18 A pokúšali silného Boha vo svojom srdci žiadajúc pokrm, po chuti svojej duše; 19 Hovorili proti Bohu a vraveli: Či bude môcť silný Bôh pripraviť stôl na púšti? 20 Hľa, uderil skalu, a tiekly vody, a lialy sa potoky. - Či bude môcť dať i chlieb? Či vystanoví svojmu ľudu mäso? 21 Preto počujúc to Hospodin rozhneval sa, a oheň sa zapálil proti Jakobovi, a tiež i hnev vystúpil proti Izraelovi; 22 pretože neverili Bohu a nenadejali sa na jeho spasenie, 23 hoci bol rozkázal oblakom shora a otvoril dvere nebies 24 a dal, aby na nich pršala manna, aby jedli, a dal im nebeské zbožie. 25 Chlieb mocných jedol obyčajný človek; poslal im potravy do sýtosti. 26 Dal, aby vial východný vietor na nebi, a svojou mocou hnal poludniak 27 a dal to, aby na nich pršalo mäso jako prach a okrýdlení vtáci jako piesok morí. 28 Spustil ich doprostred jeho tábora, všade vôkol jeho príbytkov. 29 A tak jedli a nadmier sa nasýtili, a doniesol im, čo si žiadali. 30 Ale ešte sa neboli utiahli od ukájania svojej žiadosti, a kým ešte bol ich pokrm v ich ústach, 31 vystúpil hnev Boží proti nim a pobil mnohých zpomedzi ich tučných a vybraných Izraelových zohnul k zemi. 32 Pri tom pri všetkom ešte vždy hrešili a neverili jeho divom. 33 A tak ukončieval ich dni v márnosti a ich roky v desivom strachu. 34 A zase, keď ich pobíjal, a hľadali ho a navrátiac sa hľadali silného Boha skoro za svitu 35 a keď sa rozpomínali, že Bôh je ich skalou a silný Bôh najvyšší ich vykupiteľom, 36 hoci ho klamali svojimi ústy a luhali mu svojím jazykom, 37 a ich srdce nebolo úprimné pred ním, ani neboli verní v jeho smluve, 38 on súc milosrdný odpúšťalDoslovne: pokrýval ich neprávosti a nezahubil a mnoho ráz odvrátil svoj hnev a nezobudil všetkej svojej prchlivosti. 39 Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý ta ide a nevráti sa. 40 Koľko ráz ho dráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pustine! 41 A znova a znova pokúšali silného Boha a Svätému Izraelovmu vymeriavali hranice. 42 Nepamätali na jeho ruku, na deň, ktorého ich vyslobodil zo súženia, 43 ako činil v Egypte svoje znamenia a svoje čudesá na poli Coana. 44 A obrátil ich rieky na krv aj potoky, takže nemohli piť. 45 Poslal na nich smesicu, žížaly, ktorá ich žrala, a žaby, ktoré ich hubily. 46 A dal ich úrodu chrústom a ich únavnú prácu koníkom. 47 Zbil ich vinič hrádom a ich sykomory ľadom. 48 Vydal ich hovädá hrádu na pospas a ich dobytok bleskom hromu. 49 Poslal na nich páľu svojeho hnevu, prchlivosť, zúrivosť a súženie pustiac na nich zlých anjelov. 50 Spravil svojemu hnevu cestu, neušetril ich duše od smrti a ich statok vydal napospas moru. 51 A pobil všetko prvorodené v Egypte, prvotiny sily v stánoch Chámových. 52 A dal to, aby sa rušal jeho ľud ako stádo oviec, a viedol ich ako stádo po púšti. 53 Vodili ich v bezpečnosti, a nestrachovali sa, ale ich nepriateľov pokrylo more. 54 A tak ich doviedol k hranici svojej svätosti, k tomu vrchu, ktorý si dobyla jeho pravica. 55 Vyhnal národy zpred ich tvári a dajúc losovať vymeral im dedičstvo povrazom a dal, aby v ich stánoch bývaly pokolenia Izraelove. 56 Ale oni pokúšali a dráždili Boha, Najvyššieho, a neostríhali jeho svedoctiev, 57 ale sa obrátili zpät a robili neverne jako ich otcovia; zvrhli sa jako klamné lučište. 58 A popudzovali ho svojimi výšinami a svojimi rytinami ho roznecovali k žiarlivosti. 59 Počul to Bôh a rozhneval sa a veľmi si zošklivil Izraela. 60 A opustil príbytok v Síle zavrhnúc ho, stán, v ktorom býval medzi ľuďmi. 61 A ta dal svoju silu do zajatia a svoju okrasu do ruky protivníka. 62 Vydal svoj ľud pod meč a rozhneval sa na svoje dedičstvo. 63 Jeho mládencov požral oheň, a jeho panny neboly chválené. 64 Jeho kňazi padli od meča, a jeho vdovy neplakaly. 65 Potom sa prebudil Pán ako zo sna, jako hrdina, ktorý veselo vykrikuje od vína, 66 a zbil svojich protivníkov v tyle; dal im za údel večnú potupu. 67 Opovrhol stánom Jozefovým a nevyvolil pokolenia Efraimovho, 68 ale vyvolil pokolenie Júdovo, vrch Sion, ktorý miluje. 69 A vystavil svoju svätyňu jako hrdé miesta vysoké, jako zem, ktorú založil tak, aby trvala na veky. 70 A vyvolil si Dávida, svojho služobníka, a vzal ho od ovčích chlievov, 71 odtiaľ ako chodil za brezými ovcami, a zaviedol ho, aby pásol Jakoba, jeho ľud, a Izraela, jeho dedičstvo. 72 A pásol ich v celej úprimnosti svojho srdca a vodil ich so zvláštnou opatrnosťou svojich rúk.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk