Predchádzajúca kapitola

65. kapitola

1 Náčelníkovi speváckeho sboru. Žalm Dávidov. Pieseň. 2 Tebe sa patrí mlčať, tebe chvála, Bože na Sione, a tebe sa má plniť sľub. 3 Ó, ty, ktorý vyslýchaš modlitbu, k tebe prijde každé telo. 4 Neprávosti, ktoré ma prevládaly, naše prestúpenia ty zakryješ a tak odpustíš. 5 Blahoslavený je ten, koho vyvolíš a komu dáš, aby sa priblížil a býval v tvojich dvoroch. Tam sa nasýtia dobrým tvojho domu, dobrým svätyne tvojho chrámu. 6 Hroznými vecami nám odpovieš v spravedlivosti, Bože nášho spasenia, nádeja všetkých končín zeme i ďalekého mora, 7 ty, ktorý staviaš vrchy vo svojej sile, tak aby pevne stály súc opásaný hrdinskou silou; 8 ktorý skrocuješ hukot morí, hukot ich vĺn a búrlivý hrmot ľudí, 9 takže sa musia báť tvojich zázrakov i obyvatelia najďaľších zemí; pôsobíš to, aby plesaly východiská rána a večera. 10 Navštevuješ zem a štedre ju polievaš; hojne ju obohacuješ. Potok Boží je plný vody. Pripravuješ im zbožie, lebo ju tak spravuješ. 11 Zvlažuješ jej brázdy, urovnávaš jej hrudy; kypríš ju hojnými dažďami; žehnáš jej plodiny. 12 Korunuješ rok svojou dobrotivosťou, a tvoje šľapaje kropia tukom; 13 kropia pastviská na pustinách, a brehy sa prepasujú plesaním. 14 Pažite sa odievajú stádom jakoby rúchom, a doliny sa pokrývajú obilím; pokrikujú radosťou a prespevujú.