Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Žalmov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150

  Záložky

  1 Dávidov. Nehnevaj sa na zlostníkov! Nezáviď tým, ktorí páchajú neprávosť. 2 Lebo budú rýchle podťatí jako tráva a uvädnú jako zeleň sviežej byliny. 3 Nadej sa na Hospodina a čiň dobré; bývaj v zemi a živ sa spravedlive. 4 Kochaj sa v Hospodinovi, a dá ti žiadosti tvojho srdca. 5 Uvaľ na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho, a on učiní. 6 A vyvedie tvoju spravedlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludnie. 7 Mlč Hospodinovi a čakaj na neho! Nehnevaj sa na toho, ktorému sa darí jeho cesta, na človeka, ktorý robí falošne. 8 Nechaj hnev a opusti prchlivosť! Nehnevaj sa, a to ešte aby si urobil zlé! 9 Lebo zlostníci budú vyťatí, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, zdedia zem. 10 A len málo ešte, a nebude bezbožníka, a pozrieš dobre na jeho miesto, a nebude ho. 11 Ale pokorní zdedia zem a budú sa tešiť veľkému pokoju. 12 Bezbožný zamýšľa spravedlivému zlé a škrípe na neho svojimi zubami. 13 Ale Pán sa mu smeje, lebo vidí, že ide jeho deň. 14 Bezbožníci vytasili meč a napäli svoje lučište, aby porazili biedneho a chudobného, aby pobili tých, ktorí idú priamou cestou. 15 Ale ich meč vojde do ich vlastného srdca, a ich lučištia budú polámané. 16 Lepšie je málo, čo má spravedlivý, než veľké bohatstvo bezbožných, a to mnohých. 17 Lebo ramená bezbožných budú polámané, ale ten, kto podopiera spravedlivých, je Hospodin. 18 Hospodin zná dni bezúhonných, a ich dedičstvo bude trvať na veky. 19 Nebudú sa hanbiť v zlý čas a nasýtia sa vo dňoch hladu. 20 Ale bezbožníci istotne zahynú, a nepriatelia Hospodinovi sa pominú jako prelesť lúk, pominú sa jako dym. 21 Bezbožný požičiava a neplatí, ale spravedlivý sa zmilováva a dáva. 22 Lebo tí, ktorým on požehnal, zdedia zem, ale tí, ktorým zlorečil, budú vyťatí. 23 Od Hospodina sú staväné kroky muža, a jeho cesta sa mu ľúbi. 24 Keby aj padol, nebude porazený, lebo Hospodin podopiera jeho ruku. 25 Mladý som bol aj som sa zostarel, ale som nevidel spravedlivého opusteného ani jeho semena žobrať chleba. 26 Každý deň sa zmilováva a vypožičiava, a jeho semeno je na požehnanie. 27 Odstúp od zlého a čiň dobré a bývaj na veky! 28 Lebo Hospodin miluje súd a neopustí svojich svätých; sú strážení na veky; ale semeno bezbožníkov bude vyťaté. 29 Spravedliví zaujmú dedične zem a budú na nej bývať na veky. 30 Ústa spravedlivého vravia múdrosť, a jeho jazyk hovorí súd. 31 Zákon jeho Boha je v jeho srdci; jeho kroky sú isté. 32 Bezbožný striehne spravedlivého a hľadá jakoby ho pripravil o život. 33 Ale Hospodin ho neopustí a neponechá ho v jeho ruke ani ho nedá odsúdiť, keď by bol súdený. 34 Očakávaj na Hospodina a ostríhaj jeho cestu, a povýši ťa, aby si dedične zaujal zem, z ktorej že bezbožníci budú vyťatí, uvidíš. 35 Videl som ukrutného bezbožníka ohromnej sily, rozvetveného jako samorastlý strom zelený v domácej zemi. 36 Ale sa pominul. A hľa, nebolo ho; hľadal som ho, ale sa nenašiel. 37 Pozoruj nevinného a vidz priameho a uvidíš, že budúcnosť má človek pokoja. 38 Ale priestupníci budú vyplienení všetci dovedna; koniec bezbožníkov bude ich vyťatie. 39 Ale spasenie spravedlivých je od Hospodina, ktorý je ich pevnosťou v čase súženia, 40 a Hospodin im pomôže a vyslobodí ich, vyslobodí ich od bezbožníkov a zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.
 • Kniha Žalmov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)