Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

1 Plesajte, spravedliví, v Hospodinovi! Úprimným sluší chvála. 2 Oslavujte Hospodina na citare a na harfe o desiatich strunách; spievajte mu žalmy! 3 Spievajte mu novú pieseň; huďte dobre s radostným pokrikom! 4 Lebo slovo Hospodinovo je priame, a každé jeho dielo je stále. 5 Milujte spravedlivosť a súd; zem je plná milosti Hospodinovej. 6 Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. 7 Hromadí vody mora a stavia ich ako hať; dáva priepasti medzi poklady. 8 Nech sa bojí Hospodina celá zem; nech sa ho strachujú všetci obyvatelia okruhu sveta. 9 Lebo on povedal, a stalo sa; on rozkázal, a postavilo sa. 10 Hospodin ruší radu národov; na nič obracia myšlienky ľudí. 11 Rada Hospodinova stojí na veky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. 12 Blahoslavený národ, ktorého je Hospodin Bohom, ľud, ktorý vyvolil sebe za dedičstvo. 13 Hospodin hľadí z nebies; vidí všetkých synov človeka. 14 Zo stanovišťa svojho obydlia pozerá na všetkých obyvateľov zeme, 15 on, ktorý utvoril srdce ich všetkých dovedna, ktorý rozumie všetkým ich dielam. 16 Kráľ nie je zachránený velikou mocou vojennou, ani hrdina nebude vytrhnutý svojou velikou silou. 17 Klamný je kôň, kde ide o záchranu, a nevychváti vo svojej veľkej sile. 18 Hľa, oko Hospodinovo hľadí na tých, ktorí sa ho boja, na tých, ktorí očakávajú na jeho milosť, 19 aby vytrhol ich dušu zo smrti a živil ich v čas hladu. 20 Naša duša čaká Hospodina; našou pomocou a naším štítom je on. 21 Lebo v ňom sa bude radovať naše srdce, pretože sa nadejeme na meno jeho svätosti. 22 Nech je, ó, Hospodine, tvoja milosť nad nami, jako očakávame na teba.