138. kapitola

1 <> Oslavovať ťa budem, Hospodine, celým svojím srdcom; pred bohmi ti budem spievať žalmy. 2 Klaňať sa budem, obrátený k chrámu tvojej svätosti, a budem oslavovať tvoje meno pre tvoju milosť a pre tvoju pravdu, lebo si zvelebil nad všetko svoje meno a svoje slovo. 3 V ktorýkoľvek deň som volal, ohlásil si sa mi a obdaril si moju dušu silou. 4 Oslavovať ťa budú, Hospodine, všetci kráľovia zeme, keď počujú reči tvojich úst. 5 A budú spievať o cestách Hospodinových, lebo je veľká sláva Hospodinova. 6 Lebo Hospodin je vysoký, ale vidí poníženého a vysokomyseľného zná zďaleka. 7 Keby som chodil aj prostred súženia, i tak ma obživíš; na hnev mojich nepriateľov vystrieš svoju ruku, a tvoja pravica ma zachráni. 8 Hospodin dokoná za mňa. Hospodine, tvoja milosť trvá na veky. Neopusti diela svojich rúk!