Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Prenasledovanie. Saul hubí.

1 A toho dňa povstalo veľké prenasledovanie na cirkev, ktorá bola v Jeruzaleme, a všetci sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie, krome apoštolov.
2 A pobožní mužovia pochovali Štefana a plakali veľmi nad ním. 3 A Saul len hubil cirkev vnikajúc do domov a vláčil mužov i ženy a dával ich do žalára. 4 A tak tí, ktorí sa rozpŕchli, prešli každý svojou stranou a zvestovali slovo.

Filip v Samárii. Čarodejník Šimon.

5 A Filip sišiel do mesta Samárie a kázal im Krista.
6 A zástupy jednomyseľne pozorovaly na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil. 7 Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, vychádzali duchovia a kričali velikým hlasom, aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. 8 A povstala veliká radosť v tom meste. 9 A nejaký muž, menom Šimon, prevádzal predtým v tom meste čary a plnil samársky národ úžasom hovoriac o sebe, že je kýmsi velikým, 10 na ktorého pozorovali všetci od malého až do veľkého a hovorili: Tento je tou velikou mocou Božou. 11 A pozorovali na neho preto, že ich za dlhý čas naplňoval úžasom svojimi čary. 12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im zvestoval o kráľovstve Božom a o mene Pána Ježiša Krista, krstili sa mužovia a ženy. 13 A uveril aj sám Šimon a keď bol pokrstený, pridŕžal sa Filipa. A vidiac, že sa dejú divy a veľké moci, žasnul. 14 A keď počuli apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána, 15 ktorí, keď ta sišli, modlili sa za nich, žeby dostali Svätého Ducha, 16 lebo ešte nebol sostúpil na niktorého z nich, a boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. 17 Vtedy vzkladali na nich ruky, a dostávali Svätého Ducha. 18 A keď videl Šimon, že vzkladaním rúk apoštolov dáva sa Svätý Duch, doniesol im peniaze 19 a povedal: Dajte i mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal Svätého Ducha. 20 A Peter mu povedal: Tvoje peniaze nech sú i s tebou na zatratenie, pretože si sa domnieval, že dar Boží možno nadobudnúť si za peniaze. 21 Nemáš dielu ani losu v tejto veci, lebo tvoje srdce nie je priame pred Bohom. 22 Preto čiň pokánie z tejto svojej nešľachetnosti a pros Pána, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca, 23 lebo vidím, že si v horkej žlči a v putách neprávosti. 24 A Šimon odpovedal a riekol: Proste vy za mňa u Pána, žeby neprišlo na mňa nič z toho, čo ste povedali. 25 A oni osvedčiac dôrazne a pohovoriac slovo Pánovo vrátili sa do Jeruzalema a cestou zvestovali v mnohých samaritánskych mestečkách evanjelium.

Ethiopský eunúch.

26 A anjel Pánov prehovoril k Filipovi a povedal: Vstaň a idi smerom na poludnie, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema dolu do Gazy. Tá cesta je pustá.
27 A vstal a išiel. A hľa, videl muža Ethiopa, eunúcha, veľmoža Kandáky, kráľovnej Ethiopov, ktorý bol nad všetkými jej pokladmi a ktorý bol prišiel do Jeruzalema modliť sa 28 a navracoval sa a sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 A Duch povedal Filipovi: Pristúp a pripoj sa k tomu vozu. 30 A keď pribehol Filip, počul ho, že číta proroka Izaiáša, a povedal: A či aj rozumieš, čo čítaš? 31 A on povedal: Ako by som mohol rozumieť, keď mi niekto nevyloží? A poprosil Filipa, žeby vyšiel a sadol si s ním. 32 A obsah písma, ktoré čítal, bol tento: Vedený bol ako ovca na zabitie, a jako sa baránok neohlási pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril svojich úst. 33 V jeho ponížení bol vyzdvihnutý jeho súd, a jeho rod kto vyrozpráva! Lebo jeho život sa berie so zeme. 34 A eunúch odpovedal Filipovi a riekol: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok, sám o sebe a či o niekom inom? 35 Tu otvoril Filip svoje ústa a počnúc od tohoto písma zvestoval mu Ježiša. 36 A jako tak išli cestou, prišli k akejsi vode, a eunúch povedal: Hľa, voda; čo mi prekáža dať sa pokrstiť? 37 A Filip riekol: Ak veríš z celého srdca, slobodno. A odpovedal a riekol: Verím, že Ježiš Kristus je syn Boží. 38 A rozkázal vozu, aby postál, a sišli obidvaja do vody, Filip aj eunúch, a pokrstil ho. 39 A keď vyšli z vody, Duch Pánov uchvátil Filipa, a eunúch ho viacej nevidel, lebo išiel svojou cestou radujúc sa. 40 A Filip sa našiel v Azóte a chodiac zvestoval všetkým tým mestám evanjelium, až prišiel do Cezáree.