16. kapitola

Pozdravy.

1 A odporúčam vám našu sestru Fojbu, služobnicu sboru v Kenchreách,
2 aby ste ju prijali v Pánovi hodne svätých a boli jej napomocní, v akejkoľvek veci by vás potrebovala, lebo aj ona mnohým pomáhala, aj mne samému. 3 Pozdravte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi, 4 ktorí za môj život podložili svoj vlastný krk; ktorým nie len ja sám všeličo ďakujem, ale i všetky sbory pohanov; 5 a pozdravte i sbor, ktorý je v ich dome. Pozdravte Epajneta, môjho milovaného, ktorý je prvotinou Achaje pre Krista. 6 Pozdravte Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás. 7 Pozdravte Andronika a Júnia, mojich príbuzných a mojich spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi, ktorí aj predo mnou boli v Kristu. 8 Pozdravte Amplia, môjho milovaného v Pánovi. 9 Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristu i Stacha, môjho milovaného. 10 Pozdravte Apellu, osvedčeného v Kristovi. Pozdravte tých, ktorí sú z Aristobulových. 11 Pozdravte Heródióna, môjho príbuzného. Pozdravte tých, ktorí sú z Narcisových, ktorí sú v Pánovi. 12 Pozdravte Tryfajnu a Tryfózu, pracovavšie v Pánovi. Pozdravte Prezídu, milovanú, ktorá mnoho pracovala v Pánovi. 13 Pozdravte Rúta, vyvoleného v Pánovi, i jeho matku i moju. 14 Pozdravte Asynkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa i bratov, ktorí sú s nimi. 15 Pozdravte Filologa a Júliu, Nerea a jeho sestru aj Olympasa aj všetkých svätých, ktorí sú s nimi. 16 Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky sbory Kristove.

Pozor na tých, ktorí robia rôznice.

17 A prosím vás, bratia, žeby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odpor učeniu, ktorému ste sa vy naučili, a stráňte sa ich.
18 Lebo takí ľudia neslúžia nášmu Pánu Ježišu Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu a dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé. 19 Lebo sa všetci dopočuli o vašej poslušnosti, a preto sa vám radujem; ale chcem, aby ste boli múdri na dobré a prostí na zlé. 20 A Bôh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami! Ameň. 21 Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, aj Lucius i Jázon i Sozipatros, moji príbuzní. 22 Pozdravujem Vás ja Tercius, ktorý som písal tento list, v Pánovi. 23 Pozdravuje vás Gájus, môj hostiteľ i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, správca dôchodkov mesta, i brat Kvartus.

Záver.

24 Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami, Ameň.
25 A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva, zamlčaného cez večné časy, 26 ale zjaveného teraz a oznámeného skrze prorocké písma podľa nariadenia večného Boha cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národami - 27 jedinému, múdremu Bohu skrze Ježiša Krista sláva na veky vekov. Ameň.