Predchádzajúca kapitola

6. kapitola

1 Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia: Poďte, a navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás. 2 Oživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy, a budeme žiť pred jeho tvárou. 3 A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina; jeho východ stojí pevne jako svitanie rána a prijde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. 4 Čo ti mám učiniť, Efraime, čo ti mám učiniť, Júda, keď je vaša dobrota jako ranný oblak a jako rosa, ktorá ide ta skoro za rána? 5 Preto som otesával svojimi prorokmi a zabíjal som ich slovami svojich úst, a tvoje súdy sú, jako keď vyjde svetlo. 6 Lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť, a známosť Božia je nad zápalné obeti.

Neverný Boží ľud

7 Ale oni prestúpili moju smluvu jako Adam; tam sa dopustili nevernosti proti mne.
8 Gileád, mesto činiteľov neprávosti, plné stôp krvi. 9 A jako lotri čakajú na človeka, tak rota kňazov; vraždia na ceste do Sichema; lebo páchajú mrzkosť. 10 V dome Izraelovom vidím hroznú vec; tam smilní Efraim, zanečistil sa Izrael. 11 I Júda, aj tebe je určená žatva, keď dovediem zpät zajatie svojho ľudu.