4. kapitola

Súd nad kňazmi

1 Počujte slovo Hospodinovo, synovia Izraelovi, lebo Hospodin má pravotu s obyvateľmi zeme, pretože niet pravdy ani milosrdenstva ani známosti Božej v zemi.
2 Kliatba, klamstvo, vražda, zlodejstvo a cudzoložstvo sa rozmohly a krv stíha krv. 3 Preto bude smútiť zem, a zomdleje každý, kto býva v nej, i s poľnou zverou i s nebeským vtáctvom, ba i morské ryby pohynú. 4 Ale pri tom nech sa len nikto nepravotí, ani nech nikto nekarhá, lebo tvoj ľud je podobný tým, ktorí sa vadia s kňazom. 5 A preto klesneš toho dňa, a klesne i prorok s tebou, vnoci, a zahladím i tvoju mater. 6 Môj ľud bude vyhladený preto, že nieto známosti. Pretože si ty zavrhol známosť, zavrhnem i ja teba, aby si mi nekonal kňazskej služby, a pretože si zabudol na zákon svojho Boha, zabudnem i ja na tvojich synov. 7 Čím viacej sa rozmáhali, tým viacej hrešili proti mne; premením ich slávu v potupu. 8 Obeť za hriech môjho ľudu jedia a pozdvihujú svoju dušu k ich neprávosti. 9 Preto bude jako ľud tak i kňaz. A navštívim na ňom jeho cesty a vrátim mu na odplatu jeho skutky. 10 A tak budú jesť, ale sa nenasýtia; budú smilniť, ale sa nerozmnožia, pretože opustili Hospodina odvrátiac od neho pozor. 11 Smilstvo, víno a vínna šťava odníma rozumDoslovne: srdce. 12 Môj ľud sa dopytuje svojho dreva, a jeho palica mu oznamuje, čo má robiť, lebo duch smilstva uvodí do bludu, a smilnia vytiahnuc sa zpod správy svojho Boha. 13 Na temenách vrchov obetujú a kadia na brehoch pod dubom, pod topoľou a pod brestom, lebo je dobrá ich tôňa. Preto smilnia vaše dcéry, a vaše nevesty cudzoložia. 14 Nenavštívim neprávosti na vašich dcérach, že smilnia, ani na vašich nevestách, že cudzoložia, - lebo oni sami odchádzajú v ústranie so smilnicami a obetujú s tými, ktoré sa zasvätily nepleche. Ale ľud, ktorý nerozumie, bude porazený. 15 Akže ty smilníš, Izraelu, nech sa nedopúšťa viny Júda! A nechoďte do Gilgala ani nechoďte hore do Bét-ávenaDom-márnosti, ani neprisahajte: Jako že žije Hospodin. 16 Lebo Izrael je spurný jako spurná jalovica; teraz ich bude pásť Hospodin ako baránka na šírine. 17 Efraim sa pridružil modlám, nechaj ho. 18 Ich nápoj je spurný, smilnia nestudate, milujú, jej štíty - vladári milujú potupu. 19 Vietor ho soberie (Efraima) do svojich krýdel, a budú sa hanbiť pre svoje obeti.