Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Zákon nazarejov.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keby niekto, už či muž a či žena, učinil zvláštny sľub, totiž sľub nazarejaNazarej = oddelený, aby sa oddelil pre Hospodina, 3 oddelí sa, zdrží sa vína a opojného nápoja vôbec ani nebude piť octu z vína ani octu z nijakého opojného nápoja ani nebude piť ničoho tekutého z hrozien ani hrozien, už či sviežich a či suchých, nebude jesť. 4 Po všetky dni svojho nazarejstva nebude jesť ničoho z toho, čo pochádza z vínneho kmeňa, od zrna až do šupy. 5 Po všetky dni sľubu jeho nazarejstva neprejde britva po jeho hlave. Dokiaľ sa nevyplnia dni, na ktoré sa oddelil pre Hospodina, svätým bude; nechá voľne rásť vlasy svojej hlavy. 6 Po všetky dni, na ktoré sa oddelí pre Hospodina, nevojde k mŕtvemu telu. 7 Nepoškvrní sa ani pre svojho otca ani pre svoju mať, pre svojho brata ani pre svoju sestru, keby zomreli, lebo nazarejstvo jeho Boha je na jeho hlave. 8 Po všetky dni svojho nazarejstva bude svätým Hospodinovi. 9 A keby niekto zomrel pri ňom, náhle a z nenazdania, a poškvrnil by hlavu jeho nazarejstva, oholí svoju hlavu v deň svojho očisťovania, siedmeho dňa ju oholí. 10 A ôsmeho dňa donesie dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá ku kňazovi, ku dveriam stánu shromaždenia. 11 A kňaz bude obetovať jedno obeťou za hriech a jedno zápalnou obeťou a prikryje na ňom hriech a tak ho očistí od toho, čím zhrešil nad mŕtvym, a posvätí jeho hlavu v ten deň. 12 A oddelí Hospodinovi dni svojho nazarejstva a donesie ročného baránka na obeť za previnenie a tamtie prvé dni padnú, lebo jeho nazarejstvo je poškvrnené. 13 A toto je zákon nazarejov: v deň, v ktorý sa naplnia dni jeho nazarejstva, dovedú ho ku dveriam stánu shromaždenia. 14 A bude obetovať svoj obetný dar Hospodinovi, jedného ročného baránka bez vady zápalnou obeťou a jednu ročnú ovcu bez vady obeťou za hriech a jedného barana bez vady pokojnou obeťou. 15 A koš nekvasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, zamiesené v oleji, a nekvasené tenké osúchy, pomazané olejom, a ich obilnú obeť aj ich liate obeti. 16 A kňaz bude obetovať pred Hospodinom a učiní jeho obeť za hriech i jeho zápalnú obeť. 17 Barana bude obetovať bitnou obeťou pokojnou Hospodinovi s košom nekvasených chlebov a taktiež bude obetovať kňaz jeho obilnú obeť i jeho liatu obeť. 18 A nazarej oholí hlavu svojho nazarejstva pri dveriach stánu shromaždenia a vezme vlasy hlavy svojho nazarejstva a dá na oheň, ktorý bude pod bitnou obeťou pokojnou. 19 Potom vezme kňaz varené plece z barana a jeden nekvasený koláč z koša a jeden nekvasený osúch a dá to na ruky nazareja, keď si už bol oholil svoje nazarejstvo. 20 A kňaz bude sem a ta vznášať tie veci obeťou povznášania pred Hospodinom. Je to svätá vec a bude patriť kňazovi i s prsami obeti povznášania i s lopatkou obeti pozdvihnutia, a potom bude piť nazarej víno. 21 To je zákon nazarejov, ktorý sľúbi svoj obetný dar Hospodinovi so svojím nazarejstvom krome toho, čo by viacej mohla učiniť jeho ruka. Podľa svojho sľubu, ktorý sľúbil, tak učiní podľa zákona svojho nazarejstva. 22 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 23 Hovor Áronovi a jeho synom a povedz: Takto budete žehnať synov Izraelových hovoriac im:

Požehnanie.

24 Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha.
25 Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milostivý. 26 Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj. 27 A položia moje meno na synov Izraelových, a ja ich požehnám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk