Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

36. kapitola

O vydaji a dedičstve dcér Celafchadových.

1 A pristúpili predáci otcov čeľade synov Gileáda, syna Machíra, syna Manassesovho, z čeľade synov Jozefových, a vraveli pred Mojžišom a pred kniežatami, hlavami to otcov synov Izraelových,
2 a riekli: Hospodin prikázal môjmu pánovi, dať synom Izraelovým zem do dedičstva losom, a taktiež bolo prikázané môjmu pánovi od Hospodina, aby dal dedičstvo Celafchada, nášho brata, jeho dcéram. 3 A keby sa stalo, že by sa vydaly za niektorého zo synov iných pokolení synov Izraelových, vtedy bude odňaté ich dedičstvo od dedičstva našich otcov a bude pridané k dedičstvu pokolenia, do ktorého by sa vydaly, a bude odňaté od podielu nášho dedičstva, ktorý sa nám dostal losom. 4 A keď budú mať synovia Izraelovi rok plesania, pridané bude ich dedičstvo k dedičstvu pokolenia, do ktorého by sa vydaly, a tak bude ich dedičstvo odňaté od dedičstva pokolenia našich otcov. 5 Vtedy prikázal Mojžiš synom Izraelovým na rozkaz Hospodinov a riekol: Dobre hovorí pokolenie synov Jozefových. 6 Toto je to, čo prikázal Hospodin o dcérach Celafchadových povediac: Nech sa vydajú za toho, za koho sa im ľúbi, ale vydať sa vydajú len do niektorej čeľade pokolenia svojich otcov. 7 A nebude prechádzať dedičstvo synov Izraelových z pokolenia na pokolenie, ale nech každý zo synov Izraelových ľnú k dedičstvu pokolenia svojich otcov. 8 A každá dcéra, ktorá zdedí dedičstvo v niektorom z pokolení synov Izraelových, vydá sa za niekoho z čeľade pokolenia svojho otca, aby vlastnili synovia Izraelovi každý dedičstvo svojich otcov. 9 A tak neprejde dedičstvo z pokolenia na iné pokolenie, ale každý budú ľnúť ku svojmu dedičstvu, všetky pokolenia synov Izraelových. 10 A dcéry Celafchadove urobily tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi, 11 lebo Machla, Tirca a Chogla, Milka a Noa, dcéry Celafchadove, vydaly sa za synov svojich strýcov. 12 Vydaly sa do rodín z čeľadí synov Manassesa, syna Jozefovho, a tak zostalo ich dedičstvo pri pokolení čeľade ich otca. 13 To sú prikázania a súdy, ktoré prikázal Hospodin skrze Mojžiša synom Izraelovým v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu.