Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Štyridsaťdva pochodov synov Izraelových.

1 Toto sú pochody synov Izraelových, ktorí vyšli z Egyptskej zeme po svojich zástupoch pod správou Mojžiša a Árona.
2 A Mojžiš spísal ich východiská podľa ich pochodov, ktoré konali na rozkaz Hospodinov, a tedy toto sú ich pochody podľa ich východísk. 3 Najprv sa rušali z Ramsésa prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca. Na druhý deň po Veľkej noci vyšli synovia Izraelovi vysokou rukou pred očami všetkých Egypťanov. 4 A Egypťania vtedy pochovávali tých, ktorých pobil Hospodin medzi nimi, všetkých prvorodených, aj na ich bohoch vykonal Hospodin súdy. 5 A synovia Izraelovi sa rušali z Ramsésa a položili sa táborom v Sukkóte. 6 A keď odišli zo Sukkóta, táborili v Étame, ktoré je na pokraji púšte. 7 A keď odišli z Étama, zase sa obrátili k Pi-hachirótu, ktoré je naproti Bál-cefonu, a táborili pred Migdolom. 8 A keď odišli zpred Hachiróta, išli stredom mora na púšť, a keď ušli cesty troch dní po púšti Étame, táborili v Mare. 9 A keď odišli z Mary, prišli do Élima. A v Élime bolo dvanásť pramenných studní vody a sedemdesiat paliem, a táborili tam. 10 A keď odišli z Élima, táborili pri Červenom mori. 11 A keď odišli od Červeného mora, táborili na púšti Sín. 12 A keď odišli z púšte Sín, táborili v Dofke. 13 A keď odišli z Dofky, táborili v Alúši. 14 A keď odišli z Alúša, táborili v Refidime, a tam nemal ľud vody na pitie. 15 A keď odišli z Refidima, táborili na púšti Sinai. 16 A keď odišli z púšte Sinai, táborili v Kibrót-hattáve. 17 A keď odišli z Kibrót-hattávy, táborili v Chaceróte. 18 A keď odišli z Chaceróta, táborili v Retme. 19 A keď odišli z Retmy, táborili v Rimmon-páreci. 20 A keď odišli z Rimmon-páreca, táborili v Libne. 21 A keď odišli z Libny, táborili v Risse. 22 A keď odišli z Rissy, táborili v Keheláte. 23 A keď odišli z Keheláty, táborili na vrchu Šáfer. 24 A keď odišli s vrchu Šáfer, táborili v Charáde. 25 A keď odišli z Charády, táborili v Makhelóte. 26 A keď odišli z Makhelóta, táborili v Táchate. 27 A keď odišli z Táchata, táborili v Tárachu. 28 A keď odišli z Tárachu, táborili v Mitke. 29 A keď odišli z Mitky, táborili v Chašmone. 30 A keď odišli z Chašmony, táborili v Moseróte. 31 A keď odišli z Moseróta, táborili v Bené-jakane. 32 A keď odišli z Bené-jakana, táborili v Chor-gidgáde. 33 A keď odišli z Chor-gidgáda, táborili v Jotbate. 34 A keď odišli z Jotbaty, táborili v Abrone. 35 A keď odišli z Abrony, táborili v Ecion-gábere. 36 A keď odišli z Ecion-gábera, táborili na púšti Tsin, a to je Kádeš. 37 A keď odišli z Kádeša, táborili na vrchu Hor, na pohraničí zeme Edomovej. 38 A Áron, kňaz, vyšiel na vrch Hor na rozkaz Hospodinov a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, piateho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca. 39 A Áronovi bolo sto dvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hore. 40 A počul i Kananej, kráľ Arádu, ktorý býval na juhu v Kananejskej zemi, že idú synovia Izraelovi. 41 A keď odišli s vrchu Hora, táborili v Calmone. 42 A keď odišli z Calmony, táborili vo Fúnone. 43 A keď odišli z Fúnona, táborili v Obóte. 44 A keď odišli z Obóta, táborili na vŕškoch Abárim na hranici Moábovej. 45 A keď odišli s vŕškov, táborili v Díbon-gáde. 46 A keď odišli z Díbon-gáda, táborili v Almon-diblataime. 47 A keď odišli z Almon-diblataimy, táborili na vrchoch Abárim oproti Nébu. 48 A keď odišli s vrchov Abárim, táborili v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu. 49 A pri Jordáne táborili od Bétješimota až po Ábel-šittím v Arbót-moábe.

Rozkaz Hospodinov vyhnať Kananejov.

50 A Hospodin hovoril Mojžišovi v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu a riekol:
51 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď prejdete cez Jordán do zeme Kanaána, 52 vyženiete všetkých obyvateľov zeme zpred svojej tvári a zahubíte všetky ich modlárske obrazy, aj všetky ich liate obrazy zkazíte a zničíte všetky ich výšiny. 53 A zaujmete zem dedične a budete bývať v nej, lebo vám som dal zem, aby ste ňou vládli dedične. 54 A rozdelíte si zem do dedičstva losom podľa svojich čeľadí, takže tomu, ktorého bude viacej, dáte viacej jeho dedičstva, a tomu, ktorého bude menej, dáš menej jeho dedičstva. Miesto, na ktoré komu vyjde los, to bude jeho; podľa pokolení svojich otcov dostanete dedičstvo.

Vyhnať Kananeja.

55 Ale ak nevyženiete obyvateľov zeme zpred svojej tvári, stane sa to, že tí, ktorých ponecháte z nich, budú tŕňami vo vašich očiach a bodliakmi vo vašich bokoch a budú vás sužovať na zemi, v ktorej budete bývať.
56 A stane sa, že to, čo som mienil učiniť im, učiním vám.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk