Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Štyridsaťdva pochodov synov Izraelových.

1 Toto sú pochody synov Izraelových, ktorí vyšli z Egyptskej zeme po svojich zástupoch pod správou Mojžiša a Árona.
2 A Mojžiš spísal ich východiská podľa ich pochodov, ktoré konali na rozkaz Hospodinov, a tedy toto sú ich pochody podľa ich východísk. 3 Najprv sa rušali z Ramsésa prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca, pätnásteho dňa toho prvého mesiaca. Na druhý deň po Veľkej noci vyšli synovia Izraelovi vysokou rukou pred očami všetkých Egypťanov. 4 A Egypťania vtedy pochovávali tých, ktorých pobil Hospodin medzi nimi, všetkých prvorodených, aj na ich bohoch vykonal Hospodin súdy. 5 A synovia Izraelovi sa rušali z Ramsésa a položili sa táborom v Sukkóte. 6 A keď odišli zo Sukkóta, táborili v Étame, ktoré je na pokraji púšte. 7 A keď odišli z Étama, zase sa obrátili k Pi-hachirótu, ktoré je naproti Bál-cefonu, a táborili pred Migdolom. 8 A keď odišli zpred Hachiróta, išli stredom mora na púšť, a keď ušli cesty troch dní po púšti Étame, táborili v Mare. 9 A keď odišli z Mary, prišli do Élima. A v Élime bolo dvanásť pramenných studní vody a sedemdesiat paliem, a táborili tam. 10 A keď odišli z Élima, táborili pri Červenom mori. 11 A keď odišli od Červeného mora, táborili na púšti Sín. 12 A keď odišli z púšte Sín, táborili v Dofke. 13 A keď odišli z Dofky, táborili v Alúši. 14 A keď odišli z Alúša, táborili v Refidime, a tam nemal ľud vody na pitie. 15 A keď odišli z Refidima, táborili na púšti Sinai. 16 A keď odišli z púšte Sinai, táborili v Kibrót-hattáve. 17 A keď odišli z Kibrót-hattávy, táborili v Chaceróte. 18 A keď odišli z Chaceróta, táborili v Retme. 19 A keď odišli z Retmy, táborili v Rimmon-páreci. 20 A keď odišli z Rimmon-páreca, táborili v Libne. 21 A keď odišli z Libny, táborili v Risse. 22 A keď odišli z Rissy, táborili v Keheláte. 23 A keď odišli z Keheláty, táborili na vrchu Šáfer. 24 A keď odišli s vrchu Šáfer, táborili v Charáde. 25 A keď odišli z Charády, táborili v Makhelóte. 26 A keď odišli z Makhelóta, táborili v Táchate. 27 A keď odišli z Táchata, táborili v Tárachu. 28 A keď odišli z Tárachu, táborili v Mitke. 29 A keď odišli z Mitky, táborili v Chašmone. 30 A keď odišli z Chašmony, táborili v Moseróte. 31 A keď odišli z Moseróta, táborili v Bené-jakane. 32 A keď odišli z Bené-jakana, táborili v Chor-gidgáde. 33 A keď odišli z Chor-gidgáda, táborili v Jotbate. 34 A keď odišli z Jotbaty, táborili v Abrone. 35 A keď odišli z Abrony, táborili v Ecion-gábere. 36 A keď odišli z Ecion-gábera, táborili na púšti Tsin, a to je Kádeš. 37 A keď odišli z Kádeša, táborili na vrchu Hor, na pohraničí zeme Edomovej. 38 A Áron, kňaz, vyšiel na vrch Hor na rozkaz Hospodinov a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení synov Izraelových z Egyptskej zeme, piateho mesiaca, prvého dňa toho mesiaca. 39 A Áronovi bolo sto dvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hore. 40 A počul i Kananej, kráľ Arádu, ktorý býval na juhu v Kananejskej zemi, že idú synovia Izraelovi. 41 A keď odišli s vrchu Hora, táborili v Calmone. 42 A keď odišli z Calmony, táborili vo Fúnone. 43 A keď odišli z Fúnona, táborili v Obóte. 44 A keď odišli z Obóta, táborili na vŕškoch Abárim na hranici Moábovej. 45 A keď odišli s vŕškov, táborili v Díbon-gáde. 46 A keď odišli z Díbon-gáda, táborili v Almon-diblataime. 47 A keď odišli z Almon-diblataimy, táborili na vrchoch Abárim oproti Nébu. 48 A keď odišli s vrchov Abárim, táborili v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu. 49 A pri Jordáne táborili od Bétješimota až po Ábel-šittím v Arbót-moábe.

Rozkaz Hospodinov vyhnať Kananejov.

50 A Hospodin hovoril Mojžišovi v Arbót-moábe pri Jordáne, naproti Jerichu a riekol:
51 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď prejdete cez Jordán do zeme Kanaána, 52 vyženiete všetkých obyvateľov zeme zpred svojej tvári a zahubíte všetky ich modlárske obrazy, aj všetky ich liate obrazy zkazíte a zničíte všetky ich výšiny. 53 A zaujmete zem dedične a budete bývať v nej, lebo vám som dal zem, aby ste ňou vládli dedične. 54 A rozdelíte si zem do dedičstva losom podľa svojich čeľadí, takže tomu, ktorého bude viacej, dáte viacej jeho dedičstva, a tomu, ktorého bude menej, dáš menej jeho dedičstva. Miesto, na ktoré komu vyjde los, to bude jeho; podľa pokolení svojich otcov dostanete dedičstvo.

Vyhnať Kananeja.

55 Ale ak nevyženiete obyvateľov zeme zpred svojej tvári, stane sa to, že tí, ktorých ponecháte z nich, budú tŕňami vo vašich očiach a bodliakmi vo vašich bokoch a budú vás sužovať na zemi, v ktorej budete bývať.
56 A stane sa, že to, čo som mienil učiniť im, učiním vám.