Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Porážka Madianov.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 Pomsti synov Izraelových na Madianoch. Potom budeš pripojený k svojmu ľudu. 3 Vtedy hovoril Mojžiš ľudu a riekol: Vyzbrojte si zpomedzi seba mužov do vojny, a pojdú na Madiana dať na neho pomstu Hospodinovu. 4 Po tisíci mužov z pokolenia, zo všetkých pokolení Izraelových, vyšlete do vojny. 5 A tak boli vydaní z tisícov Izraela po tisíci z každého pokolenia, spolu dvanásť tisíc vyzbrojených do vojny. 6 A tedy ich vyslal Mojžiš, tisíc mužov na jedno pokolenie, do vojny, ich a Pinchasa, syna Eleazára, kňaza, do vojny, a sväté nádoby i trúby na trúbenie v jeho ruke. 7 A viedli vojnu proti Madianovi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi, a pobili všetkých mužského pohlavia. 8 Pobili aj madianských kráľov medzi inými ich pobitými, Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu, piatich madianských kráľov, aj Baláma, syna Beorovho, zabili mečom. 9 A synovia Izraelovi zajali ženy Madianov aj ich drobné deti a všetky ich hovädá aj všetok ich dobytok aj všetok ich majetok ulúpili. 10 A všetky ich mestá, v ktorých bývali, i všetky ich hrady popálili ohňom. 11 A pobrali všetku korisť i všetko, čo sa dalo vziať na ľuďoch i na hovädách. 12 A doviedli zajatých k Mojžišovi a Eleazárovi, kňazovi, a k obci synov Izraelových dopraviac i pobrané i korisť do tábora, do Arbót-moába, ktoré je pri Jordáne, naproti Jerichu.

Zvodné ženy modlárske pobité. Očistenie sa.

13 A vyšli, Mojžiš a Eleazár, kňaz, i všetky kniežatá obce oproti nim von za tábor.
14 Ale Mojžiš sa rozhneval na vodcov vojska, na tisícnikov a stotníkov, ktorí prichádzali z borby toho boja. 15 A Mojžiš im povedal: Či ste zachovali všetky ženy živé? 16 Hľa, veď ony boly synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedly do hriechu proti Hospodinovi, pre vec modly Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovu! 17 Preto teraz pobite všetko mužského pohlavia medzi deťmi a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža čo do súlože s mužským pohlavím. 18 A všetky deti medzi ženami, ktoré nepoznaly súlože mužského pohlavia, zachovajte si živé. 19 A vy táborte vonku za táborom sedem dní. Každý, ktorý ste niekoho zabili, jako i každý, ktorý ste sa dotkli zabitého, očisťovať sa budete od hriechu tretieho dňa i siedmeho dňa, vy i vaše zajaté. 20 Taktiež očistíte od hriechu i každé rúcho i každú vec z kože i všetko, čo je spravené z kozej srsti, jako i každú vec z dreva. 21 A Eleazár, kňaz, povedal vojakom, ktorí boli išli do boja: Toto je ustanovenie zákona, ktoré prikázal Hospodin Mojžišovi: 22 Avšak zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo, 23 každú vec, ktorá vojde bez škody do ohňa, prepustíte cez oheň, a bude čistá, len že vodou oddelenia na očisťovanie očistí sa od hriechu; a všetko, čo neznesie ohňa, prepustíte cez vodu. 24 A siedmeho dňa operiete svoje rúcha a budete čistí, a potom vojdete do tábora.

Korisť spočítaná a rozdelená.

25 A Hospodin riekol Mojžišovi:
26 Spočítaj sumu vzatého do zajatia z ľudí aj z hoviad, ty a Eleazár, kňaz, i hlavy otcov, obce. 27 A rozdelíš korisť na poly medzi tých, ktorí sa boli chopili boja, ktorí boli vyšli do vojny, a medzi celú ostatnú obec. 28 Potom vyzdvihneš dávku pre Hospodina od bojovníkov, ktorí boli vyšli do vojny: jednu dušu z päťsto, z ľudí, z rožného statku, z oslov i z drobného dobytka. 29 Z ich polovice to vezmete, a dáš to Eleazárovi, kňazovi, obeť pozdvihnutia Hospodinovu. 30 A z polovice koristi synov Izraelových vezmeš jedno zajaté z päťdesiatich, z ľudí, z rožného statku, z oslov a z drobného dobytka, zo všetkých hoviad, a dáš ich Levitom, ktorí strážia stráž príbytku Hospodinovho. 31 A Mojžiš a Eleazár, kňaz, urobili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 32 A bolo koristi, zvýšenej z lúpeže, ktorú ulúpil ľud čaty: drobného dobytka šesťsto sedemdesiatpäť tisíc, 33 rožného statku sedemdesiatdva tisíc, 34 oslov šesťdesiatjeden tisíc 35 a ľudských duší, zo žien, ktoré nepoznaly súlože s mužským pohlavím, všetkých duší bolo tridsaťdva tisíc. 36 A polovice, podielu tých, ktorí boli vyšli do vojny, bolo, čo do počtu drobného dobytka, tristo tridsaťsedem tisíc päťsto. 37 A dávky pre Hospodina bolo z drobného dobytka šesťsto sedemdesiatpäť, 38 a rožného statku bolo tridsaťšesť tisíc a ich dávka pre Hospodina sedemdesiatdva kusov, 39 oslov tridsať tisíc päťsto a ich dávka pre Hospodina šesťdesiatjeden kusov. 40 Ľudských duší bolo šestnásť tisíc a ich dávka pre Hospodina tridsaťdva duší. 41 A Mojžiš dal dávku, obeť to pozdvihnutia Hospodinovu, Eleazárovi, kňazovi, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 42 A z polovice synov Izraelových, ktorú vzal Mojžiš od mužov, ktorí bojovali.- 43 A polovice koristi obce bolo z drobného dobytka tristo tridsať sedem tisíc päťsto, 44 rožného statku tridsaťšesť tisíc, 45 oslov tridsať tisíc päťsto 46 a ľudských duší šestnásť tisíc - 47 a tedy Mojžiš vzal z polovice synov Izraelových jedno zajaté z päťdesiatich, z ľudí i z hoviad, a dal ich Levitom, ktorí strážili stráž príbytku Hospodinovho, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Obeť vojevodcov, z vďaky.

48 Potom pristúpili k Mojžišovi vodcovia, ktorí boli ustanovení nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci,
49 a riekli Mojžišovi: Tvoji služobníci spočítali sumu bojovníkov, ktorí boli v našej ruke, a nechýba z nás ani jeden. 50 Preto obetujeme obetný dar Hospodinovi, každý z toho, čo ktorý dostal, už či zlatú nádobu či záponu na nohu či náramok či prsteň či náušnice a či retiazku, pokryť hriech na našich dušiach pred Hospodinom. 51 A Mojžiš a Eleazár, kňaz, vzali od nich zlato, všelijaké klenoty, umele vypracované. 52 A bolo všetkého zlata tej obeti pozdvihnutia, ktorú obetovali Hospodinovi, šestnásť tisíc sedemsto päťdesiat šeklov, od tisícnikov a stotníkov. 53 Mužovia vojska totiž ulúpili každý sebe. 54 A tedy vzal Mojžiš a Eleazár, kňaz, zlato od tisícnikov a stotníkov a vniesli ho do stánu shromaždenia na pamiatku synom Izraelovým pred Hospodinom.