Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Rody Áronove.

1 Toto sú rody Áronove a Mojžišove v deň, v ktorý hovoril Hospodin s Mojžišom na vrchu Sinai.
2 A toto sú mená synov Áronových: prvorodený Nádab a Abíhu, Eleazár a Itamár. 3 Toto sú teda mená synov Áronových, pomazaných kňazov, ktorým naplnili ich ruku, aby konali kňazskú službu. 4 A Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď obetovali cudzí oheň pred Hospodinom na púšti Sinai. A nemali synov. Preto konal kňazskú službu Eleazár a Itamár pred tvárou Árona, svojho otca.

Stráž Levitov. Levitovia daní Áronovi.

5 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
6 Priveď pokolenie Léviho a postav ho pred Árona, kňaza, aby mu posluhovali. 7 A budú strážiť jeho stráž a stráž celej obce pred stánom shromaždenia, aby konali službu príbytku. 8 A budú strážiť všetko náradie stánu shromaždenia a stráž synov Izraelových, aby konali službu príbytku. 9 A oddáš Levitov Áronovi a jeho synom; jemu sú cele daní od synov Izraelových. 10 A ustanovíš Árona a jeho synov k službe v stáne, a budú ostríhať svoje kňazstvo. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. 11 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 12 Hľa, ja som si vzal Levitov zpomedzi synov Izraelových namiesto všetkých prvorodených, otvárajúcich život, zo synov Izraelových, a tedy Levitovia sú moji, 13 pretože je mojím všetko prvorodené. Toho dňa, keď som bil všetko prvorodené v Egyptskej zemi, posvätil som si všetko prvorodené v Izraelovi od človeka až do hoväda. Mojimi budú. Ja som Hospodin.

Sčítanie Levitov.

14 A Hospodin hovoril Mojžišovi na púšti Sinai a riekol:
15 Spočítaj synov Léviho podľa domu ich otcov, podľa ich čeľadí; všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše ich spočítaš. 16 Vtedy ich spočítal Mojžiš na rozkaz Hospodinov, tak ako mu bolo rozkázané. 17 A toto boli synovia Léviho po svojich menách: Geršon, Kehát a Merári. 18 A toto sú mená synov Geršonových podľa svojich čeľadí: Libni a Šimei. 19 A synovia Kehátovi podľa svojich čeľadí: Amram a Jishár, Hebron a Uzziel. 20 A synovia Meráriho podľa svojich čeľadí: Machli a Múši. To sú čeľade Léviho podľa domu svojich otcov.

Geršonova čeľaď a jej úloha.

21 Geršonove čeľade boly: čeľaď Libniho a čeľaď Šimeiho. To sú čeľade Geršonovcov.
22 Ich spočítaných v počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše, teda ich spočítaných bolo sedem tisíc päťsto. 23 Čeľade Geršonovcov táborily za príbytkom na strane k moru. 24 A kniežaťom domu otca Geršonovcov bol Eliasaf, syn Laelov. 25 A to, čo mali strážiť synovia Geršonovi v stáne shromaždenia, bol príbytok a stán, jeho pokrov a záclona dverí stánu shromaždenia, 26 a koberce dvora a záclona dverí dvora, ktorý je pri príbytku a pri oltári dookola a jeho povrazy na všelijakú jeho potrebu.

Kehátova čeľaď a jej úloha.

27 Kehátove čeľade boly: čeľaď Amrámovcov, čeľaď Jishárovcov, čeľaď Hebronovcov a čeľaď Uzzielovcov. To sú čeľade Kehátovcov.
28 V počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše ich bolo osem tisíc šesťsto, ktorí strážili stráž svätyne. 29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbytku na juh. 30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátovcov bol Elicafán, syn Uzzielov. 31 A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, svietnik, oltáre a nádoby svätyne, ktorými konali svätú službu, a záclona a všetka jej služba, služba svätyne. 32 A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kňaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svätyne.

Meráriho čeľaď a jej úloha.

33 Meráriho čeľade boly: čeľaď Machliho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho.
34 Ich spočítaných v počte všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše bolo šesť tisíc dvesto. 35 A kniežaťom domu otca čeľadí Meráriho bol Cúriel, syn Abichailov. Po strane príbytku táborili na sever. 36 Úlohou synov Meráriho bolo strážiť dosky príbytku, jeho zásuvky, jeho stĺpy, jeho podstavce a všetko jeho náradie a všetku jeho službu 37 i stĺpy dvora dookola a ich podstavce, ich kolíky aj ich povrazy. 38 A tí, ktorí táborili pred príbytkom, napredku pred stánom shromaždenia na východ, boli Mojžiš, Áron a jeho synovia, ktorí strážili stráž svätyne, za stráž synov Izraelových. A vraj cudzí, kto by sa priblížil, zomrie. 39 Všetkých spočítaných z Levitov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na rozkaz Hospodinov podľa ich čeľadí, teda všetkých mužského pohlavia vo veku od jedného mesiaca a vyše bolo dvadsaťdva tisíc.

Prvorodení od jedného mesiaca a vyše.

40 A Hospodin riekol Mojžišovi: Spočítaj všetkých prvorodených mužského pohlavia zo synov Izraelových vo veku od jedného mesiaca a vyše a spočítaj počet ich mien.
41 A vezmeš Levitov mne - Ja som Hospodin - namiesto všetkých prvorodených zo synov Izraelových. I dobytok Levitov vezmeš namiesto všetkého prvorodeného z dobytka synov Izraelových. 42 Vtedy spočítal Mojžiš tak, ako mu prikázal Hospodin, všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými. 43 A bolo všetkých prvorodených mužského pohlavia v počte mien vo veku od jedného mesiaca a vyše, ich spočítaných, dvadsaťdva tisíc dvesto sedemdesiattri.

Levitovia za prvorodených. Šekel svätyne.

44 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
45 Vezmi Levitov namiesto všetkých prvorodených medzi synmi Izraelovými i dobytok Levitov namiesto ich dobytka, a Levitovia budú moji. Ja som Hospodin. 46 A čo do tých dvesto sedemdesiattri vykúpených, zbývajúcich nad Levitov, z prvorodených zo synov Izraelových, 47 vezmeš po päť šeklov od hlavy, v šekle svätyne to vezmeš. Taký šekel je dvadsať gér. 48 A dáš peniaze Áronovi a jeho synom, výkupné to vykúpených, ktorí zbývajú medzi nimi nad ich počet. 49 Vtedy vzal Mojžiš peniaze výkupu od tých, ktorí zbývali nad počet vykúpených Levitmi, 50 od prvorodených zo synov Izraelových vzal tie peniaze, tisíc tristo a šesťdesiatpäť šeklov v šekle svätyne. 51 A tedy dal Mojžiš peniaze výkupu Áronovi a jeho synom na rozkaz Hospodinov, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk