Predchádzajúca kapitola

27. kapitola

Dcéry Celafchadove. Sled dedičstva.

1 Potom pristúpily dcéry Celafchada, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Machírovho, syna Manassesovho, z čeľadí Manassesa, syna Jozefovho. Toto sú mená jeho dcér: Machla a Noa, Chogla, Milka a Tirca.
2 A postavily sa pred Mojžišom a Eleazárom, kňazom, pred kniežatami a pred celou obcou pri dveriach stánu shromaždenia a riekly: 3 Náš otec zomrel na púšti, a on nebol v obci tých, ktorí sa boli srotili proti Hospodinovi, v obci Kóracha, lebo zomrel za svoj hriech a nemal synov. 4 Nuž prečo má byť vyhladené meno nášho otca zpomedzi jeho čeľade, keď nemal syna? Daj nám vlastníctvo medzi bratmi nášho otca! 5 A Mojžiš predložil ich vec Hospodinovi. 6 A Hospodin riekol Mojžišovi takto: 7 Správne hovoria dcéry Celafchadove. Áno, dáš im vlastníctvo dedičstva medzi bratmi ich otca a dáš, aby prešlo dedičstvo ich otca na ne. 8 A synom Izraelovým budeš hovoriť: Keby niekto zomrel a syna by nemal, dáte, aby prešlo jeho dedičstvo na jeho dcéru. 9 Keby nemal ani dcéry, dáte jeho dedičstvo jeho bratom. 10 A keby nemal ani bratov, dáte jeho dedičstvo bratom jeho otca. 11 A keby jeho otec nemal bratov, dáte jeho dedičstvo jeho pokrevnému, ktorý mu je najbližší z jeho čeľade a zaujme ho dedične. A bude to synom Izraelovým za súdne ustanovenie, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

Mojžiš prosí o svojho nástupcu. Jozua.

12 A Hospodin riekol Mojžišovi: Vyjdi hore na tento vrch Abárim a vidz zem, ktorú som dal synom Izraelovým.
13 A keď ju uvidíš, budeš pripojený k svojmu ľudu i ty, jako bol pripojený Áron, tvoj brat, 14 pretože ste sa vzopreli proti môjmu rozkazu na púšti Tsin, vtedy, keď sa svárila obec, kde ste ma mali posvätiť pri tých vodách pred ich očami. To sú tie vody sváru v Kádeši, na púšti Tsin. 15 A Mojžiš hovoril Hospodinovi a riekol: 16 Nech ustanoví Hospodin, Bôh duchov, ducha každého tela, schopného muža nad obcou, 17 ktorý pojde von pred nimi a ktorý bude vchádzať pred nimi, ktorý ich bude vyvádzať a ktorý ich bude vovádzať, aby nebola obec Hospodinova jako ovce, ktoré nemajú pastiera. 18 A Hospodin riekol Mojžišovi: Pojmi si Jozuu, syna Núnovho, muža, v ktorom je duch, a položíš na neho svoju ruku. 19 Postavíš ho pred Eleazára, kňaza, a pred celú obec a prikážeš mu pred ich očami. 20 A dáš na neho zo svojej slávy, aby ho poslúchali, celá obec synov Izraelových. 21 A postaví sa pred Eleazárom, kňazom, ktorý sa bude za neho dopytovať tak, ako je obyčaj pri úrim, pred Hospodinom. Na jeho rozkaz vyjdú a na jeho rozkaz vojdú, on i všetci synovia Izraelovi s ním i celá obec. 22 A Mojžiš učinil tak, ako mu prikázal Hospodin, pojal Jozuu a postavil ho pred Eleazára, kňaza, a pred celú obec. 23 A položil svoje ruky na neho a prikázal mu tak, ako hovoril Hospodin skrze Mojžiša.