Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

18. kapitola

Leviti k službe Áronovej.

1 A Hospodin riekol Áronovi: Ty a tvoji synovia i dom tvojho otca s tebou ponesiete neprávosť svätyne, a ty a tvoji synovia s tebou ponesiete neprávosť svojho kňazstva.
2 Daj, aby sa blížili s tebou i tvoji bratia, pokolenie Léviho, rod tvojho otca, a pripoja sa k tebe a budú ti posluhovať. A ty a tvoji synovia s tebou budete slúžiť pred stánom svedoctva. 3 A budú zachovávať tvoje rozkazy a povinnosti dotyčne celého stánu, ale k nádobám svätyne a k oltáru sa nepriblížia, aby nezomreli aj oni aj vy. 4 A tedy pripoja sa k tebe a budú strážiť stráž stánu shromaždenia a konať povinnosti čo do všetkej služby stánu, ale cudzí sa nepriblíži k vám. 5 Budete strážiť stráž svätyne jako i stráž oltára, aby nebolo viacej prchlivosti na synov Izraelových. 6 A hľa, ja som vzal vašich bratov, Levitov, zpomedzi synov Izraelových, a daní sú vám za dar pre Hospodina, aby konali službu stánu shromaždenia. 7 A ty a tvoji synovia s tebou budete ostríhať svoje kňazstvo čo do každej veci, týkajúcej sa oltára, a toho, čo je vnútri za oponou, a tak budete konať službu. Vaše kňazstvo som vám dal ako službu daru. A cudzí, kto by sa priblížil, zomrie.

O tom, čo z obetí patrí kňazom.

8 Hospodin hovoril Áronovi: A ja, hľa, som ti dal, aby si ostríhal moje obeti pozdvihnutia. Všetky posviatne veci od synov Izraelových som dal tebe na pomazanie a tvojim synom večným ustanovením.
9 To bude tvoje zo svätosvätých vecí, z ohňa: Každý ich obetný dar, každá ich obilná obeť i každá ich obeť za hriech i každá ich obeť za previnenie, ktorú dajú plácou mne, svätosvätým to bude tebe a tvojim synom; 10 na svätosvätom mieste to budeš jesť; každý, kto je mužského pohlavia, to bude jesť; svätým bude tebe. 11 To tedy bude tvoje; obeť pozdvihnutia ich daru; aj čo do všetkých obetí povznášania od synov Izraelových, tebe som ich dal, tvojim synom a tvojim dcéram s tebou večným ustanovením. Každý čistý v tvojom dome to bude jesť. 12 Všetko najlepšie z oleja a všetko najlepšie z vínnej šťavy a z obilia, ich prvotinu, ktorú dajú Hospodinovi, to všetko som dal tebe. 13 Prvé z úrod všetkého, čo sa urodí ich zemi, čo donesú Hospodinovi, bude tvoje; každý čistý v tvojom dome to bude jesť. 14 Všetko zarieknuté v Izraelovi tiež bude tvoje. 15 Všetko, čo otvára život akéhokoľvek tela, čo obetujú Hospodinovi, už či z ľudí a či z hoviad, bude tvoje, len že istotne vykúpiš prvorodené z ľudí jako i prvorodené z nečistých hoviad tiež vykúpiš. 16 A tie, ktoré majú byť z toho vykúpené, vykúpiš, keď budú mať jeden mesiac, v tvojej cene, piatimi šeklami striebra v šekle svätyne, ktorý váži dvadsať gér. 17 Len prvorodeného z volov alebo prvorodeného z oviec alebo prvorodeného z kôz nevykúpiš. Tie sú sväté; ich krv vykropíš na oltár a ich tuk vykadíš, a bude to ohňovou obeťou na upokojujúcu vôňu Hospodinovi. 18 A ich mäso bude tebe, jako hruď obeti povznášania, tak i pravé plece bude tebe. 19 Všetky obeti pozdvihnutia posviatnych vecí, ktoré budú obetovať synovia Izraelovi Hospodinovi, dal som tebe a tvojim synom i tvojim dcéram s tebou večným ustanovením. Je to večná smluva soli pred Hospodinom tebe i tvojmu semenu s tebou.

Desiatky Levitov a desiatky z desiatkov.

20 A Hospodin riekol Áronovi: V ich zemi nedostaneš dedičstva ani nebudeš mať medzi nimi dielu. Ja som tvojím dielom a tvojím dedičstvom medzi synmi Izraelovými.
21 A synom Léviho, hľa, dal som všetky desiatky v Izraelovi za dedičstvo, za ich službu, ktorú konajú, za službu stánu shromaždenia. 22 Nepriblížia sa už viacej synovia Izraelovi stánu shromaždenia, aby neniesli hriechu a aby nezomreli. 23 A tedy len sám Lévi bude konať službu stánu shromaždenia, a oni ponesú svoju neprávosť. Bude to večným ustanovením po vašich pokoleniach, a medzi synmi Izraelovými nedostanú dedičstva, 24 lebo desiatok synov Izraelových, ktorý budú obetovať Hospodinovi obeťou pozdvihnutia, som dal Levitom za dedičstvo. Preto som im povedal, že medzi synmi Izraelovými nedostanú dedičstva.

Desiatok z desiatku.

25 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
26 Budeš hovoriť Levitom a povieš im: Keď dostanete od synov Izraelových desiatok, ktorý som vám dal od nich za vaše dedičstvo, obetovať budete z neho obeť pozdvihnutia Hospodinovu, desiatok z desiatku. 27 A vaša obeť pozdvihnutia sa vám bude počítať ako obilie z humna a jako náplň z preša. 28 Tak budete aj vy obetovať obeť pozdvihnutia Hospodinovu zo všetkých svojich desiatkov, ktoré dostanete od synov Izraelových, a dáte z toho obeť pozdvihnutia Hospodinovu Áronovi, kňazovi. 29 Zo všetkých svojich darov budete obetovať každú obeť pozdvihnutia Hospodinovu, zo všetkého jeho najlepšieho, jeho posviatny diel z toho. 30 A povieš im: Keď budete obetovať v obeť pozdvihnutia to najlepšie z toho, bude sa to počítať Levitom ako úroda humna a jako úroda preša. 31 Budete to jesť na ktoromkoľvek mieste, vy i váš dom, lebo je to vaša mzda za vašu službu v stáne shromaždenia. 32 A neponesiete pre to hriechu, keď ináče budete obetovať obeťou pozdvihnutia to, čo je najlepšie z toho, a nepoškvrníte posviatnych vecí od synov Izraelových a nezomriete.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk