Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

O niektorých obetiach: ohňová, obilná, liata obeť.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme svojich bydlísk, ktorú vám ja dám, 3 a pripravíte Hospodinovi ohňovú obeť, zápal, alebo bitnú obeť plniac nejaký zvláštny sľub alebo za dobrovoľnú obeť alebo obetujúc pri svojich výročitých slávnostiach, aby ste učinili upokojujúcu vôňu Hospodinovi z hoviad alebo z drobného dobytka, 4 vtedy bude obetovať ten, kto bude obetovať svoj obetný dar, Hospodinovi, a to obilnú obeť, bielej múky jemnej desatinu efy, zamiesenej vo štvrtine hína oleja. 5 A vína na liatu obeť štvrtinu hína budeš obetovať na zápal alebo k bitnej obeti, k jednému baránkovi. 6 Alebo k baranovi budeš obetovať obilnú obeť, bielej múky jemnej dve desatiny, zamiesenej v oleji, v tretine hína.

Prvotiny. Obeť pozdvihnutia.

7 A vína na liatu obeť, tretinu hína, budeš obetovať na upokojujúcu vôňu Hospodinovi.
8 A keď budeš obetovať junca na zápal alebo na bitnú obeť plniac nejaký zvláštny sľub alebo pokojnú obeť Hospodinovi, 9 vtedy bude obetovať obetujúci na junca obilnú obeť, bielej múky jemnej tri desatiny efy, zamiesenej v oleji pol hína. 10 A vína budeš obetovať na liatu obeť pol hína. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hospodinovi. 11 Tak sa učiní jednému volovi alebo jednému baranovi alebo drobnému dobytčaťu, už či bude z oviec a či z kôz. 12 Podľa počtu kusov, koľko ich budete obetovať, učiníte tak jednému každému, podľa ich počtu. 13 Každý zrodený doma učiní tak, tie veci, obetujúc ohňovú obeť upokojujúcej vône Hospodinovi, 14 Ak bude u vás pohostíniť pohostín alebo už ktokoľvek, kto bude medzi vami po vašich pokoleniach a učiní ohňovú obeť upokojujúcej vône Hospodinovi, jako to vy robíte, tak urobí aj on. 15 Čo do shromaždenia, jedno a to isté ustanovenie bude vám i pohostínovi, ktorý by pohostínil medzi vami. Bude to večným ustanovením po vašich pokoleniach, ako ste vy, tak bude aj pohostín pred Hospodinom. 16 Jeden zákon a jedno a to isté právo bude vám i pohostínovi, ktorý bude pohostíniť u vás. 17 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: 18 Hovor synom Izraelovým a povieš im: Keď vojdete do zeme, do ktorej vás ja vovediem, 19 a budete už jesť z chleba zeme, budete obetovať obeť pozdvihnutia Hospodinovi, 20 prvotinu svojho cesta, koláč budete obetovať obeťou pozdvihnutia. Ako obeť pozdvihnutia z humna, tak ju budete pozdvihujúc obetovať. 21 Z prvotiny svojho cesta budete dávať Hospodinovi obeť pozdvihnutia po svojich pokoleniach.

Obeti za poblúdenia jednotlivca i obce. Hriech zo spupnosti.

22 A keby ste poblúdili a neučinili by ste všetkých tých prikázaní, ktoré hovoril Hospodin Mojžišovi,
23 všetkého toho, čo vám prikázal Hospodin skrze Mojžiša, od toho dňa, v ktorý to prikázal Hospodin, i potom, po vašich pokoleniach, 24 a bude, ak by bolo vykonané tak, že by to bolo skryté pred očami obce, z poblúdenia, vtedy obetovať budú, celá obec, junca, z hoviad, a to jedného zápalnou obeťou na upokojujúcu vôňu Hospodinovi a jej obilnú obeť a jej liatu obeť podľa ustanoveného poriadku, a jedného kozla, z kôz, obeťou za hriech. 25 Tak prikryje kňaz hriech na celej obci synov Izraelových, a odpustí sa im, lebo to bolo poblúdenie. A tedy oni donesú svoj obetný dar, ohňovú obeť Hospodinovi, a svoju obeť za hriech pred Hospodina za svoje poblúdenie, 26 a odpustí sa celej obci synov Izraelových i pohostínovi, ktorý pohostíni medzi nimi. Lebo je to pre všetok ľud za poblúdenie. 27 A keby zhrešila jednotlivá duša z poblúdenia, vtedy bude obetovať ročnú kozu obeťou za hriech. 28 A kňaz pokryje hriech na poblúdivšej duši, keď zhrešila z poblúdenia, pred Hospodinom; pokryť má na ňom hriech, a odpustí sa mu. 29 A či už zrodený doma, niekto medzi synmi Izraelovými, a či pohostín, ktorý pohostíni medzi nimi, jeden a ten istý zákon budete mať pre toho, kto bude obetovať za poblúdenie. 30 Ale duša, ktorá by povýšenou rukou vykonala zlé, zo spupnosti, už či niekto z tých, ktorí sú zrodení doma a či niekto z pohostínov, taký človek hrubo urazil Hospodina, a tedy tá duša bude vyťatá zprostred svojho ľudu, 31 lebo pohŕdnul slovom Hospodinovým a zrušil jeho prikázanie; cele iste bude tá duša vyťatá; jej neprávosť zostane na nej.

Porušil sobotu. Drevo. Kytky na pamäť.

32 A stalo sa, keď boli synovia Izraelovi na púšti, že našli muža, ktorý sbieral drevo v sobotný deň.
33 A tí, ktorí ho našli sbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi a k Áronovi a k celej obci. 34 A dali ho do väzenia, lebo sa nevedelo, čo sa mu má učiniť. 35 A Hospodin riekol Mojžišovi: Ten človek zomrie! Celá obec ho ukameňuje vonku za táborom. 36 Vtedy ho vyviedli, celá obec, von za tábor a ukameňovali ho, aj zomrel, tak ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 37 A Hospodin povedal Mojžišovi a riekol: 38 Hovor synom Izraelovým a povieš im, aby si robili kytky na okraje svojich rúch po všetkých svojich pokoleniach a dajú na kytku okraja svojho rúcha hyacintovomodrý motúzok. 39 A bude vám za kytku na pamäť, aby ste, keď ho uvidíte, rozpamätali sa na všetky prikázania Hospodinove, aby ste ich činili a nechodili za svojím srdcom ani za svojimi očima, za čím vy odchádzajúc smilníte. 40 Ale aby ste pamätali na všetky moje prikázania a činili ich a aby ste tak boli svätí svojmu Bohu. 41 Ja som Hospodin, váš Bôh, ktorý som vás vyviedol z Egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom. Ja Hospodin, váš Bôh.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk