Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Strieborné trúby.

1 A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol:
2 Sprav si dve trúby zo striebra; z kujného striebra ich spravíš, a budú ti na svolávanie obce a dávať povel, aby sa rušaly tábory. 3 Kedykoľvek zatrúbia na ne, shromaždí sa k tebe celá obec, ku vchodu do stánu shromaždenia. 4 Ak zatrúbia iba na jednu, shromaždia sa k tebe kniežatá, hlavy tisícov Izraelových. 5 A keď budete pretrubovať, budú sa rušať tábory, ktoré sú rozložené na východ. 6 A keď budete pretrubovať druhý raz, budú sa rušať tábory, ktoré sú rozložené na juh. Pretrubovať budú, keď sa budú mať rušať. 7 Ale keď budete svolávať shromaždenie, iba zatrúbite a nebudete pretrubovať. 8 Synovia Áronovi, kňazi, budú trúbiť na tie trúby, a budú vám na večné ustanovenie po vašich pokoleniach. 9 A keď pojdete vo svojej zemi do vojny proti nepriateľovi, ktorý vás bude sužovať, budete trúbiť na trúby, a tak prijdete na pamäť pred Hospodinom, svojím Bohom, a budete zachránení od svojich nepriateľov. 10 I v deň svojej radosti i vo svoje výročné slávnosti i v prvé dni svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi zápalnými obeťami i nad svojimi bitnými obeťami pokojnými, a budú vám na pamäť pred vaším Bohom. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Odchod s púšte Sinai. Poriadok.

11 A stalo sa druhého roku druhého mesiaca dvadsiateho dňa toho mesiaca, že sa dvihnul oblak zponad príbytku svedoctva.
12 A synovia Izraelovi sa rušali, podľa svojho poradia, z púšte Sinai. A oblak zastál a býval na púšti Fárane. 13 A tak sa rušali prvý raz, na rozkaz Hospodinov, pod správou Mojžišovou. 14 Najprv sa rušal prápor tábora synov Júdových podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Názon, syn Amminadábov. 15 Nad vojskom pokolenia synov Izachárových bol Nataneel, syn Cuárov, 16 a nad vojskom pokolenia synov Zabulonových bol Eliáb, syn Chelonov. 17 A keď bol složený príbytok, rušali sa synovia Geršonovi a synovia Meráriho, nosiči príbytku. 18 Potom sa rušal prápor tábora Rúbenovho podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Elicúr, syn Šedeúrov. 19 Nad vojskom pokolenia synov Simeonových bol Šelumiel, syn Cúrišaddajov, 20 a nad vojskom pokolenia synov Gádových bol Eliasaf, syn Deuelov. 21 A rušali sa aj Kehátovci, nosiči svätyne. A tamtí postavili príbytok, kým títo neprišli. 22 Potom sa rušal prápor tábora synov Efraimových podľa ich vojsk, a nad jeho vojskom bol Elišáma, syn Ammihúdov. 23 Nad vojskom pokolenia synov Manassesových bol Gamaliel, syn Pedahcúrov, 24 a nad vojskom pokolenia synov Benjaminových bol Abidán, syn Gideoniho. 25 A rušal sa prápor tábora synov Dánových ako zadný voj všetkých táborov, podľa ich vojsk. A nad jeho vojskom bol Achiezer, syn Ammišaddajov. 26 Nad vojskom pokolenia synov Aserových bol Pagiel, syn Ochránov, 27 a nad vojskom pokolenia synov Naftaliho bol Achíra, syn Enánov. 28 To bol poriadok, v akom sa rušali synovia Izraelovi so svojimi vojskami. A tedy tak sa rušali.

Chobáb.

29 A Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi, synovi Reguela, Madiana, svojho svokra: Tiahneme na miesto, o ktorom povedal Hospodin: To dám vám. Poď s nami, a dobre ti učiníme, lebo Hospodin hovoril dobré o Izraelovi.
30 Ale on mu odpovedal: Nepojdem, ale pojdem do svojej zeme a ku svojim príbuzným. 31 No, Mojžiš povedal: Neopusti nás, prosím, lebo preto, že vieš, kde by sme mali táboriť na púšti, budeš nám očima. 32 A stane sa, keď pojdeš s nami, a prijde to dobré, ktoré učiní Hospodin s nami, že ti tiež učiníme dobré.

Pochod troch dní. Povstaň, Hospodine...

33 A tak sa rušali od vrchu Hospodinovho cesty troch dní, a truhla smluvy Hospodinovej išla pred nimi cesty troch dní, aby im vyhľadala miesto odpočinutia.
34 A oblak Hospodinov bol nad nimi vodne, keď sa rušali z tábora. 35 A bolo, kedykoľvek sa rušala truhla, že povedal Mojžiš: Povstaň, Hospodine, aby sa rozpŕchli tvoji nepriatelia, a aby utekali pred tvojou tvárou tí, ktorí ťa nenávidia! 36 A keď ju složili na pokoj, hovoril: Navráť sa, Hospodine, k desať tisícom tisícov Izraela!