Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

7. kapitola

Opatrnosť pri bránach.

1 A stalo sa, keď už bol múr dostavený, a keď som postavil vráta, a boli ustanovení vrátni a speváci a Levitovia,
2 že som dal rozkaz Chananimu, svojmu bratovi a Chananiášovi, veliteľovi hradu, o Jeruzaleme, pretože on bol verný muž a bál sa Boha nad mnohých iných. 3 A riekol som im: Nech sa neotvárajú brány Jeruzalema, dokiaľ nehreje slnko, a nech zavrú vráta, kým ešte oni stoja na stráži, a zamknite. A postaviť stráže z obyvateľov Jeruzalema, každého na jeho strážište a každého naproti jeho domu. 4 A mesto bolo široké a veľké, a ľudu bolo málo v ňom, a domy neboly vystavené.

Kniha rodov tých, ktorí boli najprv prišli.

5 A môj Bôh to dal do môjho srdca, aby som shromaždil popredných a pohlavárov správy i ľud, aby boli počítaní podľa rodu. A našiel som aj knihu rodov tých, ktorí najprv prišli hore, a našiel som v nej napísané:
6 Toto sú synovia krajiny, ktorí prišli hore zo zajatia toho prestehovania, ktorých bol prestehoval Nabuchonodozor, babylonský kráľ, a navrátili sa do Jeruzalema a do Judska, každý do svojho mesta. 7 Tí, ktorí prišli so Zerubábelom, s Ješuom, Nehemiášom, Azariášom, Raamiášom, Nachmanim, Mardochajom, Bilšanom, Misperetom, Bigvajom, Nechúmom, Baanom. Počet mužov ľudu Izraelovho: 8 synov Parošových dva tisíce sto sedemdesiatdva, 9 synov Šefatiášových tristo sedemdesiatdva, 10 synov Arachových šesťsto päťdesiatdva, 11 synov Pachat-moábových, čo do synov Ješuových a Joábových, dvatisíce osemsto osemnásť, 12 synov Élamových tisíc dvesto päťdesiatštyri, 13 synov Zattuových osemsto štyridsaťpäť, 14 synov Zakkajových sedemsto šesťdesiat, 15 synov Binnujových šesťsto štyridsaťosem, 16 synov Bebajových šesťsto dvadsať osem, 17 synov Azgádových dva tisíce tristo dvadsaťdva, 18 synov Adonikámových šesťsto šesťdesiatsedem, 19 synov Bigvajových dva tisíce šesťdesiatsedem, 20 synov Adínových šesťsto päťdesiatpäť, 21 synov Aterových, čo do Ezechiáša, deväťdesiatosem, 22 synov Chašúmových tristo dvadsaťosem, 23 synov Becajových tristo dvadsaťštyri, 24 synov Charífových sto dvanásť, 25 synov Gibeona deväťdesiatpäť, 26 mužov Betlehema a Netofy sto osemdesiatosem, 27 mužov Anatóta sto dvadsaťosem, 28 mužov Bét-azmáveta štyridsaťdva, 29 mužov Kirjat-jearíma, Kefíry a Beeróta sedemsto štyridsaťtri, 30 mužov Rámy a Geby šesťsto dvadsaťjeden, 31 mužov Michmasa sto dvadsaťdva, 32 mužov Bét-ela a Haja sto dvadsaťtri, 33 mužov Néba Druhého päťdesiatdva, 34 synov Élama Druhého tisíc dvesto päťdesiatštyri, 35 synov Charimových tristo dvadsať, 36 synov Jericha tristo štyridsaťpäť, 37 synov Loda, Chadída a Onó-va sedemsto dvadsaťjeden, 38 synov Senáy tri tisíce deväťsto tridsať;

Kňazi a Levitovia.

39 kňazov: synov Jedaiášových domu Ješuovho deväťsto sedemdesiattri,
40 synov Immérových tisíc päťdesiatdva, 41 synov Pašchúrových tisíc dvesto štyridsaťsedem, 42 synov Charimových tisíc sedemnásť; 43 Levitov: synov Ješuových, čo do synov Kadmielových, zo synov Hodevášových sedemdesiatštyri; 44 spevákov: synov Azafových sto štyridsaťosem; 45 vrátnych: synov Šallúmových, synov Aterových, synov Talmonových, synov Akkúbových, synov Chatítových, synov Šobajových sto tridsaťosem;

Netineji.

46 Netinejov: synov Cichových, synov Chasufových, synov Tabbaotových,
47 synov Kerosových, synov Síaových, synov Pádonových, 48 synov Lebánových, synov Chagábových, synov Salmajových, 49 synov Chanánových, synov Giddélových, synov Gacharových, 50 synov Reaiášových, synov Recínových, synov Nekódových, 51 synov Gazzámových, synov Uzzových, synov Paseachových, 52 synov Besajových, synov Meunímových, synov Nefíšesímových, 53 synov Bakbúkových, synov Chakúfových, synov Charchúrových, 54 synov Baclítových, synov Mechídových, synov Charšových, 55 synov Barkosových, synov Siserových, synov Támachových, 56 synov Neciachových, synov Chatífových, 57 synov služobníkov Šalamúnových, synov Sotajových, synov Soferetových, synov Perídových, 58 synov Jaalových, synov Darkonových, synov Giddélových, 59 synov Šefatiášových, synov Chattílových, synov Pocheret-haccebájimových, synov Amonových, 60 všetkých Netinejov a synov služobníkov Šalamúnových bolo tristo deväťdesiatdva.

Tí, ktorí sa nemohli vykázať rodom. Počet shromaždenia a ich živého majetku.

61 A toto sú tí, ktorí išli hore z Tel-melacha, z Tel-charše: Kerúb, Addon a Immér; ale nemohli povedať domu svojich otcov ani svojho semena, či pochádzajú z Izraela:
62 synov Delaiášových, synov Tobiášových, synov Nekódových šesťsto štyridsaťdva. 63 A z kňazov: synovia Chabaiášovi, synovia Hakkócovi, synovia Barzillajovi, ktorý si vzal ženu z dcér Barzillaja Gileádskeho a bol nazvaný ich menom. 64 Tí hľadali svoje písmo chcúc sa vykázať svojím rodom, ale sa nenašlo, a preto, jako obecní, boli vylúčení z kňazstva. 65 A tiršata im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím. 66 Celého shromaždenia bolo spolu štyridsaťdva tisíc tristo šesťdesiat 67 krome ich sluhov a ich dievok, ktorých bolo sedem tisíc tristo tridsaťsedem, a mali spevákov a speváček dvesto štyridsaťpäť. 68 Ich koní bolo sedemsto tridsaťšesť, ich mulíc dvesto štyridsaťpäť, 69 veľbúdov štyristo tridsaťpäť, oslov šesť tisíc sedemsto dvadsať.

Dary na dielo.

70 A niektorí z hláv otcov dali na dielo. Tiršata dal do pokladu, a to zlata tisíc daríkov, päťdesiat čiaš, kňazských sukieň päťsto tridsať.
71 A z hláv otcov dali rôzni do pokladu diela, a to tiež zlata dvadsať tisíc daríkov a dva tisíce dvesto mán striebra. 72 A toho, čo dali ostatní z ľudu, bolo zlata dvadsať tisíc daríkov a dva tisíce mán striebra a kňazských sukieň šesťdesiatsedem. 73 A kňazi, Levitovia, vrátni a speváci i niektorí z ľudu jako i Netineji a celý Izrael osadili sa vo svojich mestách. A keď prišiel siedmy mesiac, synovia Izraelovi boli vo svojich mestách.