Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

3. kapitola

Mená a poradie staviteľov múru mesta.

1 Vtedy povstal Eljašib, najvyšší kňaz, i jeho bratia, kňazi, a vystavili Ovčiu bránu. Tí ju aj posvätili a postavili jej vráta a posvätili ju až po vežu Mea, až po vežu Chananel.
2 A vedľa neho staväli mužovia z Jericha, a zase vedľa neho staväl Zakkúr, syn Imriho. 3 A Rybnú bránu staväli synovia Sena-ovi. Tí ju pokryli hradami a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami. 4 Vedľa nich opravoval Meremót, syn Uriáša, syna Hakkócovho. A vedľa nich opravoval Mešullam, syn Berechiáša, syna Mešezabelovho, a vedľa nich opravoval Cádok, syn Baanov. 5 A vedľa nich opravovali Tekoania, ale ich slávnejší nepodložili svojej šije, aby boli konali prácu svojho Pána. 6 A bránu starého múru opravovali Jojada, syn Páseachov, a Mešullam, syn Besodiášov. Tí ju pokryli trámami a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami. 7 A vedľa nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotský, mužovia z Gibeona a z Micpy, ktorí patrili stolici vojvodu za riekou. 8 Vedľa neho opravoval Uzziel, syn Charhaiášov, zlatníci. A vedľa neho opravoval Chananiáš z lekárnikov. A pomohli opraviť Jeruzalem až po široký múr. 9 A vedľa nich opravoval Refaiáš, syn Chúrov, knieža polovice okresu Jeruzalema. 10 A vedľa nich opravoval Jedaiáš, syn Charúmafov, a to oproti svojmu domu. A vedľa neho opravoval Chattúš, syn Chašabneiášov. 11 Druhý diel opravoval Malkiáš, syn Chárimov, a Chaššúb, syn Pachat-moábov, a vežu Pecí. 12 Vedľa neho opravoval Šallúm, syn Hallochešov, knieža polovice okresu Jeruzalema, on i jeho dcéry. 13 Bránu Údolia opravoval Chanún a obyvatelia zo Zánoacha. Tí ju vystavili a postavili jej vráta s jej zámkami a s jej závorami a tisíc lakťov múru, až po Hnojnú bránu. 14 A Hnojnú bránu opravil Malkiáš, syn Rechabov, knieža okresu Bét-hakkérema. Ten ju vystavil a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami. 15 A Studničnú bránu opravoval Šallúm, syn Kol-chozeho, knieža okresu Micpy. Ten ju vystavil a pokryl ju a postavil jej vráta s jej zámkami a s jej závorami i múr rybníka Šelacha pri zahrade kráľovej a až po schody, ktoré sostupujú z mesta Dávidovho. 16 Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukov, knieža polovice okresu Bét-cúra, až po miesto naproti hrobom Dávidovým a až po umele spravený rybník a až po dom tých hrdinov. 17 Za ním opravovali Levitovia, Rechúm, syn Bániho. Vedľa neho opravoval Chašabiáš, knieža polovice okresu Keíly, za svoj okres. 18 Za ním opravovali ich bratia, Bavvaj, syn Chenadádov, knieža polovice okresu Keíly. 19 A vedľa neho opravoval Ézer, syn Ješuu, knieža Micpy, druhý diel, naproti miestu, kde sa ide hore k zbrojárni Mikcoa. 20 Za ním horiac snahou opravoval Báruch, syn Zabbajov, druhý diel od Mikcoy až po dvere domu Eljašiba, najvyššieho kňaza. 21 Za ním opravoval Meremót, syn Uriáša, syna Hakkócovho, druhý diel, odo dverí domu Eljašibovho až po koniec domu Eljašibovho. 22 A za ním opravovali kňazi, mužovia z okolia. 23 Za tým opravoval Benjamin a Chaššúb naproti svojmu domu. Za tým opravoval Azariáš, syn Maaseiáša, syna Ananiášovho, vedľa svojho domu. 24 Za ním opravoval Binnuj, syn Chenadádov, druhý diel, od domu Azariášovho až po Mikcou a až po uhol. 25 Palal, syn Uzajov, naproti Mikcoe a veži, ktorá vystupuje z horného domu kráľovho a je pri dvore väzenia; za ním Pedaiáš, syn Parošov. 26 A Netineji bývali v Ofele až po miesto naproti Vodnej bráne na východ a naproti vystupujúcej veži. 27 Za tým opravovali Tekoania druhý diel, od miesta naproti veľkej veži vystupujúcej a tak až po múr Ofela. 28 Nad Koňskou bránou opravovali kňazi, každý naproti svojmu domu. 29 Za tým opravoval Cádok, syn Immérov, naproti svojmu domu. A za ním opravoval Šemaiáš, syn Šechaniášov, strážca východnej brány. 30 Za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášov, a Chanún, šiesty syn Cálafov, druhý diel. Za ním opravoval Mešullam, syn Berechiášov, naproti svojej komore. 31 Za ním opravoval Malkiáš, syn zlatníkov, až po dom čeľade Netinejcov a kramárov, naproti bráne Mifkád, a až po vrchnú dvoranu uholnú. 32 A medzi vrchnou dvoranou uholnou a medzi Ovčou bránou opravovali zlatníci a kramári.