Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

12. kapitola

Kňazi a Leviti, prišli so Zerubábelom.

1 A toto sú kňazi a Levitovia, ktorí prišli hore so Zerubábelom, synom Šealtielovým, a s Ješuom: Šeraiáš, Jeremiáš, Ezdráš,
2 Amariáš, Mallúch, Chattúš, 3 Šechaniáš, Rechúm, Meremót, 4 Iddo, Ginnetoj, Abiáš, 5 Mijjamin, Maadiáš, Bilga, 6 Šemaiáš, Jojarib, Jedaiáš, 7 Sallu, Amok, Chilkiáš, Jedaiáš. To boly hlavy kňazov a svojich bratov vo dňoch Ješuových. 8 A Levitovia: Ješua, Binnuj, Kadmiel, Šerebiáš, Júda, Mattaniáš, postavený nad chválospevmi, on i jeho bratia. 9 A Bakbukiáš a Unni, ich bratia, naproti nim podľa poradia stráží. 10 A Ješua splodil Jojakima, a Jojakim splodil Eljašiba, a Eljašib splodil Jojadu, 11 a Jojada splodil Jonatána, a Jonatán splodil Jadduu. 12 A vo dňoch Jojakima boli kňazmi, hlavami otcov: zo Saraiáša Meraiáš, z Jeremiáša Chananiáš, 13 z Ezdráša Mešullam, z Amariáša Jehochanán, 14 z Melichó-va Jonatán, zo Šebaniáša Jozef, 15 z Charima Adna, z Merajóta Chelkaj, 16 z Idda Zachariáš, z Ginnetona Mešullam, 17 z Abiáša Zichri, z Minjamina a z Moadiáša Piltaj, 18 z Bilgu Šammua, zo Šemaiáša Jehonatán, 19 z Jojariba Mattenaj, z Jedeiáša Uzzi, 20 zo Sallaja Kallaj, z Amoka Éber, 21 z Chilkiáša Chašabiáš, z Jedaiáša Natanael. 22 Levitovia vo dňoch Eljašiba, Jojadu, Jochanána, Jadduu sú zapísaní, hlavy otcov, i kňazi, za kraľovania Peržana Dária. 23 Synovia Léviho, hlavy otcov, sú zapísaní v knihe Kroník a to až do dní Jochanána, syna Eljašibovho. 24 A hlavy Levitov: Chašabiáš, Šerebiáš a Ješua, syn Kadmielov, a ich bratia naproti nim, aby chválili a oslavovali Boha podľa príkazu Dávida, muža Božieho, stráž naproti stráži. 25 Mattaniáš, Bakbukiáš, Obadiáš, Mešullam, Talmon, Akkúb, strážni vrátni stráže pri skladištiach vedľa brán. 26 Tí boli vo dňoch Jojakima, syna Ješuu, syna Jocadákovho, a vo dňoch vojvodu Nehemiáša a za kňaza Ezdráša, učeného v zákone.

Posviacka múru Jeruzalema.

27 A pri posviacke múru Jeruzalema hľadali Levitov zo všetkých miest, aby ich doviedli do Jeruzalema vykonať posviacku a urobiť radosť, a to s oslavovaním a so spevom pri cymbaloch, pri harfách a citarách.
28 A tak sa shromaždili synovia spevákov z okolia vôkol Jeruzalema i zo dvorov Netofaťanov 29 i z Bét-gilgala a s polí Geby a Azmáveta. Lebo speváci si boli vystavili dvory vôkol Jeruzalema. 30 A kňazi a Levitovia očistiac sa očistili ľud, brány i múr. 31 Potom som rozkázal kniežatám Júdovým, aby vyšly hore na múr, a postavil som dva veľké zástupy oslavujúcich a pochodujúcich, z ktorých jedni išli napravo hore ku Hnojnej bráne. 32 A za nimi išiel Hošaiáš a polovica kniežat Júdových 33 a Azariáš, Ezdráš a Mešullam, 34 Júda, Benjamin, Šemaiáš a Jeremiáš 35 a zo synov kňazov, s trúbami, Zachariáš, syn Jonatána, syna Šemaiáša, syna Mattaniáša, syna Michaiáša, syna Zakkúra, syna Azafovho, 36 a jeho bratia: Šemaiáš, Azareel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Natanael a Júda, Chanáni s hudobnými nástrojmi Dávida, muža Božieho a Ezdráš, učený v zákone, pred nimi, 37 a išli hore k Studničnej bráne a priamo pred seba, išli hore po schodoch mesta Dávidovho, pri výstupe na múr, od miesta nad domom Dávidovým až k Vodnej bráne na východe. 38 A zase druhý zástup oslavujúcich, ktorý išiel naľavo, a ja za ním i polovica ľudu, hore po múre od veže Pecí až po široký múr 39 a od brány Efraimovej hore ku bráne starého múru a hore k Rybnej bráne, k veži Chananel a k veži Mea a tak až k Ovčej bráne, a zastáli pri bráne väzenia. 40 A tak sa zastavily obidva zástupy oslavujúcich v dome Božom i ja i polovica pohlavárov správy so mnou 41 i kňazi: Eljakim, Maaseiáš, Minjamin, Michaiáš, Eljoenaj, Zachariáš, Chananiáš, s trúbami, 42 a Maaseiáš, Šemaiáš, Eleazár, Uzzi, Jehochanán, Malkiáš, Élam a Ezer. A speváci spievali hlasne, a Jizrachiáš bol dozorcom. 43 A obetovali toho dňa veľké bitné obeti a radovali sa, lebo ich Bôh obdaril veľkou radosťou, ba i ženy i deti sa radovaly, takže bolo počuť radosť Jeruzalema naďaleko.

Zriadenie služby Božej.

44 Toho dňa boli ustanovení aj mužovia nad komorami pre poklady, pre obeti pozdvihnutia, pre prvotiny a pre desatiny shromažďovať do nich s polí jednotlivých miest čiastky, ustanovené podľa zákona, pre kňazov a pre Levitov: lebo Júda mal radosť hľadiac na kňazov a na Levitov, ktorí tam stáli.
45 A tak strážili stráž svojho Boha a stráž očisťovania, i speváci i vrátni, podľa príkazu Dávida a Šalamúna, jeho syna. 46 Lebo už za dní Dávidových, a to Azaf, už od dávna, bol hlavou spevákov a piesne chvály a oslavovania Boha. 47 A tak celý Izrael, vo dňoch Zerubábela a vo dňoch Nehemiáša, dávali čiastky pre spevákov a pre vrátnych, na každý deň to, čo ktorý deň vyžadoval. A posväcovali Levitom, a Levitovia posväcovali synom Áronovým.