Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Beda utláčateľom

1 Beda tým, ktorí vymýšľajú neprávosť a snujú zlé na svojich ležiskách; potom za svetla rána to vykonávajú, lebo je to v moci ich ruky.
2 Žiadostiví sú polí a rabujú, i domov, a berú a utiskujú muža i jeho dom, a to každého i jeho dedičstvo. 3 Preto takto hovorí Hospodin: Hľa, myslím proti tejto čeľadi zlé, odkiaľ nevytiahnete svojich krkov ani nebudete chodiť hrdo, lebo to bude zlý čas. 4 Toho dňa budú používať o vás podobenstvo, budú nariekať žalostným nárekom a povedia: Sme úplne spustošení. Zamenil majiteľa podiel môjho ľudu. Jakože sa zase navráti ku mne?! Odvrátencovi rozdelil naše pole. 5 Preto nebudeš mať toho, kto by zahodil merné lano na los v shromaždení Hospodinovom. 6 Neprorokujte! prorokujú. Keď nebudú týmto prorokovať, neuhnú pohanenia. 7 Oj, ty, ktorý si pomenovaný domom Jakobovým, či ešte je netrpezlivý Hospodin, ak toto jeho skutky? Či nepôsobia moje slová dobre tomu, kto chodí úprimne? 8 A toď, od včera povstal môj ľud obrátiac sa v nepriateľa; s rúcha násilnícky strhujete plášť tých, ktorí idú ubezpečení pomimo; sú jako tí, ktorí sa navracujú z vojny. 9 Vyháňate ženy môjho ľudu, každú z domu jej rozkoší; s jej malých detí beriete moju slávu na veky. 10 Vstaňte a iďte, lebo toto nie je odpočinutie, pre nečistotu, ktorá kazí, a to hroznou zkazou. 11 Keby niekto chodiac za vetrom a za lžou klamal a povedal: Budem ti prorokovať o víne a o opojnom nápoji, nuž bol by prorokom tohoto ľudu.

Zasľúbenie pozostalým

12 Istotne ťa soberiem, Jakobe, celého; istotne shromaždím ostatok Izraela; soženiem ho dovedna jako ovce Bocry, jako stádo naprostred jej pastviska; hukotať budú pre množstvo ľudu.
13 Kliesniteľ pojde pred nimi hore; preboria sa a prejdú, prejdú bránou a vyjdú ňou, a ich kráľ pojde pred nimi, a Hospodin vodcom na ich čele.