Predchádzajúca kapitola

10. kapitola

Oheň spáli Nádaba a Abíhu-va.

1 Ale synovia Áronovi, Nádab a Abíhu, vzali každý svoju nádobu na uhlie a dali do nich oheň a položili naň kadivo a obetovali pred Hospodinom cudzí oheň, čoho im neprikázal.
2 Preto vyšiel oheň zpred Hospodina a strávil ich, a tak zomreli pred Hospodinom. 3 A Mojžiš povedal Áronovi: To je to, čo hovoril Hospodin povediac: V tých, ktorí pristupujú ku mne, budem posvätený, a pred tvárou všetkého ľudu budem oslávený. A Áron mlčal. 4 Na to zavolal Mojžiš Mišaela a Elcafána, synov Uzziela, strýca Áronovho, a povedal im: Poďte, vyneste svojich bratov zpred svätyne von za tábor. 5 Vtedy pristúpili a vyniesli ich v ich sukniach von za tábor, tak ako hovoril Mojžiš. 6 A Mojžiš povedal Áronovi, Eleazárovi a Itamárovi, jeho synom: Nerozpustíte vlasov svojich hláv ani neroztrhnite svojho rúcha, aby ste nezomreli, a aby sa nerozhneval na celú obec. Ale vaši bratia, celý dom Izraelov, budú oplakávať požiar, ktorý spôsobil Hospodin. 7 A nevyjdete zo dverí stánu shromaždenia, aby ste nezomreli, lebo olej pomazania Hospodinovho je na vás. A urobili podľa slova Mojžišovho.

Zákaz piť opojný nápoj.

8 A Hospodin hovoril Áronovi a riekol:
9 Vína ani nijakého opojného nápoja nebudeš piť ani ty ani tvoji synovia s tebou, keď budete mať vojsť do stánu shromaždenia, aby ste nezomreli, čo bude večným ustanovením po vašich pokoleniach, 10 a to aby ste vedeli robiť rozdiel medzi svätým a obecným, medzi nečistým a čistým, 11 a aby ste boli schopní učiť synov Izraelových všetkým ustanoveniam, ktoré im hovoril Hospodin skrze Mojžiša.

Sväté jesť na svätom mieste.

12 A Mojžiš hovoril Áronovi, Eleazárovi a Itamárovi, jeho synom, ktorí pozostali živí: Vezmite obilnú obeť, ktorá pozostala z ohňových obetí Hospodinových, a jedzte ju s nekvasenými chlebami po strane oltára, lebo je svätosvätá.
13 A budete ju jesť na svätom mieste, lebo je to tvojím právom a právom tvojich synov z ohňových obetí Hospodinových, lebo tak mi je prikázané. 14 A prsia obeti povznášania ako i plece obeti pozdvihnutia budete jesť na čistom mieste, ty i tvoji synovia i tvoje dcéry s tebou, lebo tvojím právom a právom tvojich synov sú vám dané z bitných obetí pokojných, donesených od synov Izraelových. 15 Plece obeti pozdvihnutia a prsia obeti povznášania donesú s ohňovými obeťami tuku povznášať obeťou povznášania pred Hospodinom, a bude to tebe a tvojim synom s tebou večným ustanovením, tak ako prikázal Hospodin.

Áron sa vyhovára.

16 A potom hľadal a hľadal Mojžiš kozla obeti za hriech a hľa, bol spálený. Vtedy sa nahneval na Eleazára a na Itamára, synov Áronových, ktorí pozostali živí, a povedal:
17 Prečo ste nejedli obeti za hriech na svätom mieste? Lebo je svätosvätá, a dal vám ju nato, aby ste niesli neprávosť obce tým cieľom, aby ste pokrývali na nich hriech pred Hospodinom. 18 Hľa, nebola zanesená jej krv do vnútra do svätyne. Na každý spôsob ste ju mali jesť v svätyni, tak ako som prikázal. 19 Ale Áron hovoril Mojžišovi: Hľa, dneská obetovali svoju obeť za hriech i svoju zápalnú obeť pred Hospodinom, a mne sa prihodily také veci. Keby som tedy dnes bol jedol obeť za hriech, či by to bolo bývalo dobré v očiach Hospodinových? 20 Keď to počul Mojžiš, ľúbilo sa mu to.