Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Zacheus.

1 A vojdúc išiel cez Jericho.
2 A hľa, bol tam nejaký muž, menom Zacheus, a to bol nadcolný a bol bohatý. 3 A žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Ale nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy. 4 A predbehol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tade mal ísť. 5 A jako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachee, sídi rýchle dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome! 6 A sišiel rýchle a prijal ho radujúc sa. 7 A vidiac to všetci reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel nocovať. 8 A Zacheus si stal a povedal Pánovi: Hľa, polovicu svojho majetku, Pane, dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. 9 A Ježiš mu povedal: Dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým. 10 Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.

Hrivny.

11 A keď to počúvali, pokračoval a povedal podobenstvo, pretože už bol blízko Jeruzalema, a že sa oni domnievali, že sa naskutku zjaví kráľovstvo Božie.
12 A tak povedal: Akýsi znamenitého rodu človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a zase sa navrátil. 13 A pred svojím odchodom zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: Kupčite, kým neprijdem. 14 Ale jeho občania ho nenávideli a poslali za ním posolstvo s odkazom: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami. 15 A stalo sa, keď prijal kráľovstvo a navrátil sa, že rozkázal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby zvedel, čo ktorý získal. 16 A prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. 17 A on mu povedal: Dobre, dobrý sluha; že si bol v mále verný, maj moc nad desiatimi mestami. 18 Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna zarobila päť hrivien. 19 A pán povedal i tomu: Aj ty buď nad piatimi mestami. 20 A iný prišiel a povedal: Pane, tu hľa, tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v ručníčku. 21 Lebo som sa ťa bál, pretože si prísny človek: berieš, čoho si nepoložil, a žneš, čoho si nesial. 22 A pán mu povedal: Z tvojich úst ťa súdim, zlý sluha. Vedel si, že som ja prísny človek, že beriem, čoho som nepoložil, a žnem, čoho som nesial, 23 a tak prečože si nedal mojich peňazí na stôl bankára, a ja prijdúc bol by som ich vzal s úrokami? 24 A tým, ktorí tam stáli, povedal: Vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, ktorý má desať hrivien. 25 A oni mu povedali: Pane, má desať hrivien. 26 Lebo hovorím vám, že každému, kto má, bude dané; ale od toho, kto nemá, bude vzaté i to, čo má. 27 Ale tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som kraľoval nad nimi, doveďte sem a pobite ich predo mnou!

Pánovo slávnostné vtiahnutie do Jeruzalema.

28 A keď to povedal, išiel popredku idúc hore do Jeruzalema.
29 A stalo sa, keď sa priblížil k Betfáge a k Betánii, pri vrchu, zvanom Olivovom, že poslal dvoch zo svojich učeníkov 30 a povedal im: Iďte do mestečka tu naproti, a keď budete vchádzať do neho, najdete osľa priviazané, na ktorom ešte nikdy nikto z ľudí nesedel, odviažte ho a priveďte ku mne. 31 A keby sa vás niekto pýtal, prečo ho odväzujete, takto mu poviete: Pán ho potrebuje. 32 A poslaní odišli a našli, jako im povedal. 33 A keď odväzovali osľa, povedali im jeho pánovia: Načo odväzujete osľa? 34 A oni povedali: Pán ho potrebuje. 35 A priviedli ho k Ježišovi a hodiac na osľa svoje rúcha vysadili naň Ježiša. 36 A keď išiel, podstierali svoje rúcha na ceste. 37 A keď sa už blížil k miestu, kde sa schádza s Olivového vrchu, začalo celé to množstvo učeníkov radujúc sa chváliť Boha velikým hlasom za všetky divy, ktoré videli, 38 a hovorili: Požehnaný Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí z farizeov zo zástupu mu povedali: Učiteľu, potresci svojich učeníkov! 40 A on odpovedal a riekol im: Hovorím vám, že keby títo mlčali, kamene budú hneď volať.

Pán plače nad Jeruzalemom.

41 A keď sa priblížil a uvidel mesto, zaplakal nad ním
42 a povedal: Ó, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami! 43 Lebo prijdú na teba dni, že tvoji nepriatelia nahádžu okolo teba val a obkľúčia ťa a sovrú ťa zo všetkých strán 44 a srovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. 45 A vošiel do chrámu a začal vyháňať predávajúcich v ňom a kupujúcich 46 a povedal im: Je napísané: Môj dom je domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrov. 47 A učil každý deň v chráme, ale najvyšší kňazi a zákonníci ho hľadali zmárniť, aj prední z ľudu, 48 ale nenašli, čo by mu urobili, lebo všetok ľud visel na ňom a počúval ho.