Predchádzajúca kapitola

21. kapitola

O mestách daných Levitom. Losy.

1 A pristúpili hlavy otcov pokolenia Levitov k Eleazárovi, kňazovi, a k Jozuovi, synovi Núnovmu, a k hlavám otcov pokolení synov Izraelových.
2 A vraveli im v Síle v zemi Kanaáne a riekli: Hospodin prikázal skrze Mojžiša dať nám mestá na bývanie aj s ich mestskými obvodmi pre náš dobytok. 3 Vtedy dali synovia Izraelovi Levitom zo svojho dedičstva na rozkaz Hospodinov tieto mestá aj ich obvody. 4 A vyšiel los čeľade Kehátovcov. A dostalo sa synom Árona, kňaza, zpomedzi Levitov, z údelu pokolenia Júdovho a z pokolenia Simeonovho a z pokolenia Benjaminovho losom: trinásť miest. 5 A ostatným synom Kehátovým sa dostalo z údelu čeľadí pokolenia Efraimovho a z pokolenia Dánovho a z polovice pokolenia Manassesovho losom: desať miest. 6 A synom Geršonovým z údelu čeľadí pokolenia Izachárovho, z pokolenia Aserovho, z pokolenia Naftaliho a z polovice pokolenia Manassesovho v Bázane, tiež losom: trinásť miest. 7 Synom Meráriho po ich čeľadiach z údelu pokolenia Rúbenovho, z pokolenia Gádovho a z pokolenia Zabulonovho: dvanásť miest.

Označenie miest. Údel čeľadí Kehátovcov.

8 Tedy tieto mestá dali synovia Izraelovi Levitom aj ich mestské obvody, tak ako prikázal Hospodin skrze Mojžiša, losom.
9 A tak dali z údelu pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových tieto mestá, ktoré pomenovali menom. 10 A najprv sa dostalo synom Áronovým z čeľade Kehátovcov, ktorí boli zo synov Léviho, lebo ich bol ten los. 11 A tedy im dali Mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron, na pohorí Júdovom a jeho obvod okolo neho. 12 Ale pole toho mesta a jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho, do jeho državia. 13 A tedy synom Árona, kňaza, dali útočištné mesto vraha, Hebron, i jeho obvod, Libnu i jej obvod, 14 Jattír i jeho obvod, Eštemoa i jeho obvod, 15 Cholon i jeho obvod, Debír i jeho obvod, 16 Ajin i jeho obvod, Juttu i jej obvod a Bét-šemeš i jeho obvod, deväť miest z državia týchto dvoch pokolení. 17 A z pokolenia Benjaminovho: Gibeon i jeho obvod, Gebu i jej obvod, 18 Anatót i jeho obvod, Almon i jeho obvod, štyri mestá. 19 Všetkých miest synov Áronových, kňazov, bolo trinásť miest s ich obvodami. 20 A čeľadiam synov Keháta, Levitom, ostatným zo synov Kehátových, dostalo sa toto, mestá ich losu boly z údelu pokolenia Efraimovho. 21 A dali im útočištné mesto vraha Síchem i jeho obvod na pohorí Efraimovom a Gezer i jeho obvod, 22 Kibecaim i jeho obvod, Bétchoron i jeho obvod, štyri mestá. 23 A z pokolenia Dánovho: Elteke i jeho obvod, Gibbeton i jeho obvod, 24 Ajjalon i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, štyri mestá. 25 A z polovice pokolenia Manassesovho: Tánach i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, dve mestá. 26 Všetkých miest desať s ich obvodami čeľadiam ostatných synov Kehátových.

Údel čeľadí Geršonovcov.

27 A synom Geršonovým z čeľadí Levitov dali z polovice pokolenia Manassesovho: útočištné mesto vraha Golan v Bázane i jeho obvod a Beešteru i jej obvod, dve mestá.
28 A z pokolenia Izachárovho: Kišon i jeho obvod, Daberat i jeho obvod, 29 Jarmút i jeho obvod a Én-ganním a jeho obvod, štyri mestá. 30 A z pokolenia Aserovho: Mišál i jeho obvod, Abdón i jeho obvod, 31 Chelkat i jeho obvod a Rechob i jeho obvod, štyri mestá. 32 A z pokolenia Naftaliho: útočištné mesto vraha Kedeš v Galilei i jeho obvod, Chammotdór i jeho obvod a Kartán i jeho obvod, tri mestá. 33 Všetkých miest Geršonovcov po ich čeľadiach bolo trinásť miest s ich obvodmi.

Údel čeľadí Meráriho.

34 A čeľadiam synov Meráriho, ostatným Levitom, dali od pokolenia Zabulonovho: Jokneam i jeho obvod, Kartu i jej obvod,
35 Dimnu i jej obvod a Nahalal i jeho obvod, štyri mestá. 36 A z pokolenia Rúbenovho: Becer i jeho obvod a Jahaca i jej obvod, 37 Kedemót i jeho obvod a Méfat i jeho obvod, štyri mestá. 38 A z pokolenia Gádovho: útočištné mesto vraha Rámot v Gileáde i jeho obvod a Machnaim i jeho obvod, 39 Chešbon i jeho obvod a Jazer i jeho obvod, všetkých miest štyri. 40 Všetkých miest, ktoré dali synom Meráriho po ich čeľadiach, ostatným z čeľadí Levitov, bolo podľa ich losu dvanásť miest.

Spolu štyridsaťosem miest.

41 Všetkých miest Levitov medzi državím synov Izraelových bolo štyridsaťosem miest s ich obvodmi.
42 Každé z týchto miest malo svoj obvod okolo seba; tak to maly všetky tie mestá.

Hospodin splnil svoje zasľúbenia.

43 A tedy dal Hospodin Izraelovi celú zem, o ktorej prisahal, že ju dá ich otcom, a zaujali ju do dedičstva a bývali v nej.
44 A Hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán, všetko tak, ako prisahal ich otcom, ani neobstál nikto pred nimi, nikto zo všetkých ich nepriateľov; všetkých ich nepriateľov dal Hospodin do ich ruky. 45 Nepadlo nesplnené ani slovo zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin domu Izraelovmu. Všetko sa splnilo.