Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

O mestách daných Levitom. Losy.

1 A pristúpili hlavy otcov pokolenia Levitov k Eleazárovi, kňazovi, a k Jozuovi, synovi Núnovmu, a k hlavám otcov pokolení synov Izraelových.
2 A vraveli im v Síle v zemi Kanaáne a riekli: Hospodin prikázal skrze Mojžiša dať nám mestá na bývanie aj s ich mestskými obvodmi pre náš dobytok. 3 Vtedy dali synovia Izraelovi Levitom zo svojho dedičstva na rozkaz Hospodinov tieto mestá aj ich obvody. 4 A vyšiel los čeľade Kehátovcov. A dostalo sa synom Árona, kňaza, zpomedzi Levitov, z údelu pokolenia Júdovho a z pokolenia Simeonovho a z pokolenia Benjaminovho losom: trinásť miest. 5 A ostatným synom Kehátovým sa dostalo z údelu čeľadí pokolenia Efraimovho a z pokolenia Dánovho a z polovice pokolenia Manassesovho losom: desať miest. 6 A synom Geršonovým z údelu čeľadí pokolenia Izachárovho, z pokolenia Aserovho, z pokolenia Naftaliho a z polovice pokolenia Manassesovho v Bázane, tiež losom: trinásť miest. 7 Synom Meráriho po ich čeľadiach z údelu pokolenia Rúbenovho, z pokolenia Gádovho a z pokolenia Zabulonovho: dvanásť miest.

Označenie miest. Údel čeľadí Kehátovcov.

8 Tedy tieto mestá dali synovia Izraelovi Levitom aj ich mestské obvody, tak ako prikázal Hospodin skrze Mojžiša, losom.
9 A tak dali z údelu pokolenia synov Júdových a z pokolenia synov Simeonových tieto mestá, ktoré pomenovali menom. 10 A najprv sa dostalo synom Áronovým z čeľade Kehátovcov, ktorí boli zo synov Léviho, lebo ich bol ten los. 11 A tedy im dali Mesto Arbeho, otca Enákovho, a to je Hebron, na pohorí Júdovom a jeho obvod okolo neho. 12 Ale pole toho mesta a jeho dediny dali Kálefovi, synovi Jefunneho, do jeho državia. 13 A tedy synom Árona, kňaza, dali útočištné mesto vraha, Hebron, i jeho obvod, Libnu i jej obvod, 14 Jattír i jeho obvod, Eštemoa i jeho obvod, 15 Cholon i jeho obvod, Debír i jeho obvod, 16 Ajin i jeho obvod, Juttu i jej obvod a Bét-šemeš i jeho obvod, deväť miest z državia týchto dvoch pokolení. 17 A z pokolenia Benjaminovho: Gibeon i jeho obvod, Gebu i jej obvod, 18 Anatót i jeho obvod, Almon i jeho obvod, štyri mestá. 19 Všetkých miest synov Áronových, kňazov, bolo trinásť miest s ich obvodami. 20 A čeľadiam synov Keháta, Levitom, ostatným zo synov Kehátových, dostalo sa toto, mestá ich losu boly z údelu pokolenia Efraimovho. 21 A dali im útočištné mesto vraha Síchem i jeho obvod na pohorí Efraimovom a Gezer i jeho obvod, 22 Kibecaim i jeho obvod, Bétchoron i jeho obvod, štyri mestá. 23 A z pokolenia Dánovho: Elteke i jeho obvod, Gibbeton i jeho obvod, 24 Ajjalon i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, štyri mestá. 25 A z polovice pokolenia Manassesovho: Tánach i jeho obvod a Gatrimmon i jeho obvod, dve mestá. 26 Všetkých miest desať s ich obvodami čeľadiam ostatných synov Kehátových.

Údel čeľadí Geršonovcov.

27 A synom Geršonovým z čeľadí Levitov dali z polovice pokolenia Manassesovho: útočištné mesto vraha Golan v Bázane i jeho obvod a Beešteru i jej obvod, dve mestá.
28 A z pokolenia Izachárovho: Kišon i jeho obvod, Daberat i jeho obvod, 29 Jarmút i jeho obvod a Én-ganním a jeho obvod, štyri mestá. 30 A z pokolenia Aserovho: Mišál i jeho obvod, Abdón i jeho obvod, 31 Chelkat i jeho obvod a Rechob i jeho obvod, štyri mestá. 32 A z pokolenia Naftaliho: útočištné mesto vraha Kedeš v Galilei i jeho obvod, Chammotdór i jeho obvod a Kartán i jeho obvod, tri mestá. 33 Všetkých miest Geršonovcov po ich čeľadiach bolo trinásť miest s ich obvodmi.

Údel čeľadí Meráriho.

34 A čeľadiam synov Meráriho, ostatným Levitom, dali od pokolenia Zabulonovho: Jokneam i jeho obvod, Kartu i jej obvod,
35 Dimnu i jej obvod a Nahalal i jeho obvod, štyri mestá. 36 A z pokolenia Rúbenovho: Becer i jeho obvod a Jahaca i jej obvod, 37 Kedemót i jeho obvod a Méfat i jeho obvod, štyri mestá. 38 A z pokolenia Gádovho: útočištné mesto vraha Rámot v Gileáde i jeho obvod a Machnaim i jeho obvod, 39 Chešbon i jeho obvod a Jazer i jeho obvod, všetkých miest štyri. 40 Všetkých miest, ktoré dali synom Meráriho po ich čeľadiach, ostatným z čeľadí Levitov, bolo podľa ich losu dvanásť miest.

Spolu štyridsaťosem miest.

41 Všetkých miest Levitov medzi državím synov Izraelových bolo štyridsaťosem miest s ich obvodmi.
42 Každé z týchto miest malo svoj obvod okolo seba; tak to maly všetky tie mestá.

Hospodin splnil svoje zasľúbenia.

43 A tedy dal Hospodin Izraelovi celú zem, o ktorej prisahal, že ju dá ich otcom, a zaujali ju do dedičstva a bývali v nej.
44 A Hospodin im dal odpočinutia zo všetkých strán, všetko tak, ako prisahal ich otcom, ani neobstál nikto pred nimi, nikto zo všetkých ich nepriateľov; všetkých ich nepriateľov dal Hospodin do ich ruky. 45 Nepadlo nesplnené ani slovo zo všetkých tých dobrých slov, ktoré hovoril Hospodin domu Izraelovmu. Všetko sa splnilo.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk