Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

Los Simeonov.

1 A druhý los vyšiel Simeonovi, pokoleniu synov Simeonových po ich čeľadiach. A ich dedičstvo bolo medzi dedičstvom synov Júdových.
2 A to, čo mali vo svojom dedičstve, bolo: Bér-šeba, Šeba a Molada, 3 Chacar-šual, Bála a Ecem, 4 Eltolad, Betúl a Chorma, 5 Ciklag, Bét-markabot a Chacar-súsa, 6 Bét-lebaót a Šarúchen, trinásť miest a ich dediny. 7 Ajin, Rimmon, Eter a Ášan, štyri mestá a ich dediny 8 i všetky dediny, ktoré boly vôkol tých miest, až po Bálat-bér a Rámu na juhu. To je dedičstvo pokolenia synov Simeonových po ich čeľadiach. 9 Z podielu synov Júdových bolo dedičstvo synov Simeonových, pretože podiel synov Júdových bol priveľký pre nich, a preto dostali synovia Simeonovi dedičstvo medzi ich dedičstvom.

Los Zabulonov.

10 A tretí los vyšiel hore synom Zabulonovým po ich čeľadiach, a územie ich dedičstva je až po Sárid.
11 Ich hranica išla hore na západ, k moru, a do Maraly a udierala k Dabbešatu a potom udierala k potoku, ktorý je pred Jokneámom. 12 A zo Sárida sa obrátila na východ, k východu slnka, na územie Kislót-tábor a vychádzala k Daberatu a tiahla sa hore do Jafie. 13 Odtiaľ prešla na východ, k východu slnka, do Gitta-chefera a Ittakacína, odkiaľ vyšla do Rimmona, vyznačená do Nee. 14 A hranica sa otočila okolo nej od severa do Channatona a vychádzala do doliny Jiftach-el. 15 A jej ďaľšie východiská boly: Katta, Nahalal, Šimron, Jidala a Betlehem, dvanásť miest a ich dediny. 16 To je dedičstvo synov Zabulonových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

Los Izachárov.

17 Izachárovi vyšiel štvrtý los, synom Izachárovým po ich čeľadiach.
18 A ich hranica bola do Jizreela, Kesulót a Šúnem, 19 Chafáraim, Šion a Anacharat, 20 Rabbít, Kišjon a Ábec, 21 Remet, Én-ganním, Én-chadda a Bét-paccec. 22 A hranica udierala k Táboru, do Sachacíma a do Bét-šemeša, a ich hranica vychádzala k Jordánu, šestnásť miest a ich dediny. 23 To je dedičstvo pokolenia synov Izachárových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

Los Aserov.

24 A piaty los vyšiel pokoleniu synov Aserových po ich čeľadiach.
25 A ich hranicou bolo: Chelkat, Chali, Beten a Achšaf, 26 Allammelech, Amead a Mišeal, a udierala ku Karmelu, k moru, a k Šíchor-libnatu. 27 A obracia sa na východ slnka do Bét-dágona a udiera k Zabulonovi a do doliny Jiftach-ela, na sever Bét-emeka a Neiela a vychádza do Kabúla od ľava 28 a ide do Ebrona, Rechoba, Chammona a do Kány až po Veľký Sidon. 29 A hranica sa vracia do Rámy až po mesto opevnený Týr. A hranica sa obracia do Chosa a vychádza k moru vedľa vymeraného dielu Achziba. 30 A Umma, Afék a Rechob, dvadsaťdva miest a ich dediny. 31 To je dedičstvo pokolenia synov Aserových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

Los Naftaliho.

32 Synom Naftaliho vyšiel šiesty los, synom Naftaliho po ich čeľadiach.
33 A ich hranica bola od Chelefa, od Elona do Cánaníma a Adami, Nékeb a Jabneel až po Lakkúm a vychádzala pri Jordáne. 34 A odtiaľ sa obrátila hranica na západ, k moru, do Aznót-tábora, a ztade vychádzala do Chukkota a udiera k Zabulonovi od juhu a k Aserovi udiera od západu a k Júdovi pri Jordáne na východe slnka. 35 Opevnené mestá: Ciddím, Cér, Chammat, Rakkat a Kinneret, 36 Adama, Ráma a Chácor, 37 Kédeš, Edrei a Én-chácor, 38 Jiron, Migdal-el, Chorem, Bét-anat a Bét-šemeš, devätnásť miest a ich dediny. 39 To je dedičstvo pokolenia synov Naftaliho po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny.

Los Dánov.

40 Pokoleniu synov Dánových po ich čeľadiach vyšiel siedmy los.
41 A hranicou ich dedičstva bolo: Cárea, Eštaol, a Ir-šemeš, 42 Šálabbín, Ajalon a Jitla, 43 Élon, Timnata a Ekron, 44 Elteke, Gibbeton a Bálat, 45 Jehúd, Bené-berak a Gatrimmon, 46 Mé-jarkon, a Rakkon s hranicou naproti Jafo. 47 A územie synov Dánových vyšlo primalé pre nich. Preto odišli synovia Dánovi hore a bojovali s mestom Lešemom, zaujali ho a zbili ho ostrím meča, zaujali ho do dedičstva a bývajú v ňom a nazvali Lešem Dánom, po mene Dána, svojho otca. 48 To je dedičstvo pokolenia synov Dánových po ich čeľadiach, tie mestá a ich dediny. 49 A keď dodedili zem do dedičstva po jej územiach, dali synovia Izraelovi dedičstvo Jozuovi, synovi Núnovmu, medzi sebou. 50 Na rozkaz Hospodinov mu dali mesto, ktoré si žiadal, Timnat-serach, na vrchu Efraimovom, a vystavil mesto a býval v ňom. 51 To sú dedičstvá, ktoré rozdelili do dedičstva Eleazár, kňaz, a Jozua, syn Núnov, a hlavy otcov pokolení synov Izraelových losom v Síle pred Hospodinom, pri dveriach stánu shromaždenia, a tak dokončil delenie zeme.