Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

Jozua zostárly. Zem ešte nedobytá. Rozkaz podeliť zem.

1 A Jozua bol už starý a sošlý vekom, a Hospodin mu riekol: Ty si už starý a sošlý vekom, a zeme zostalo ešte veľmi mnoho, ktorú treba zaujať do dedičstva.
2 Toto je zem, ktorá ešte zostáva: všetky kraje Filištínov a celá Gešúria; 3 časť od Šíchora, ktorý tečie naproti Egyptu, až po územie Ekrona na sever, pripočitujte sa Kananejovi, pätoro kniežat Filištínov: gažanské, ašdótske, eškalonské, gitťanské, ekronské jako aj Avijovia; 4 od juhu celá zem Kananejova a Meára, ktorá patrí Sidoncom až po Afék, až po územie Amoreja, 5 i zem Gibeľanov a celý Libanon na východ slnka od Bálgáda pod vrchom Hermonom až potiaľ, kde sa vchádza do Chamata. 6 Všetkých obyvateľov pohoria od Libanona až po Misrefót-májim, všetkých Sidoncov, ja ich vyženiem pred synmi Izraelovými. Len ju rozdeľ losom Izraelovi do dedičstva tak, ako som ti prikázal. 7 A tak teraz podeľ tú zem do dedičstva devätoru pokolení a polovici pokolenia Manassesovho. 8 S ním aj Rúbenovci a Gádovci dostali už svoje dedičstvo, ktoré im dal Mojžiš za Jordánom na východ; majú tedy, jako im dal Mojžiš, služobník Hospodinov, 9 od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona, i mesto, ktoré je prostred tej doliny, i celú rovinu Médeby až po Díbon 10 i všetky mestá Síchona, amorejského kráľa, ktorý kraľoval v Chešbone, až po územie synov Ammonových, 11 a Gileád a územie Gešúrov a Maachátov a celý vrch Hermon i celý Bázan až po Salchu, 12 celé kráľovstvo Óga v Bázane, ktorý kraľoval v Aštaróte a v Edrei; ten bol pozostal z ostatku Refaimov, a pobil ich Mojžiš a zaujal ich zem do dedičstva. 13 Ale synovia Izraelovi nevyhnali Gešúrov ani Maachátov, a tak býva Gešúr a Maachát v strede Izraelovom až do tohoto dňa. 14 Iba pokoleniu Léviho nedal dedičstva; ohňové obeti Hospodina, Boha Izraelovho, sú jeho dedičstvom, tak ako mu hovoril.

Údel synov Rúbenových.

15 A tedy Mojžiš dal pokoleniu synov Rúbenových dedičstvo podľa ich čeľadí.
16 A ich územie bolo od Aroera, ktoré leží na brehu potoka Arnona, a od mesta, ktoré je prostred tej doliny, i celá rovina pri Médebe, 17 Chešbon i všetky jeho mestá, ktoré sú na tej rovine, Díbon a Bamót-baal a Bét-bál-meon, 18 Jahaca, Kedémot a Méfat, 19 Kirjataim, Sibma a Cérethaššachar na vrchu údolia, 20 Bét-peor, Ašdót-pizga a Béthajješimót 21 a všetky mestá tej roviny i všetko kráľovstvo Síchona, amorejského kráľa, ktorý kraľoval v Chešbone, ktorého zabil Mojžiš i s kniežatami Midjanovými, Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rébu, vojvodcov Síchonových, obyvateľov zeme. 22 Aj Baláma, syna Beorovho, veštca, zabili synovia Izraelovi mečom medzi inými, ktorých pobili. 23 A hranicou synov Rúbenových bol Jordán a územie. To je dedičstvo synov Rúbenových po ich čeľadiach, mestá a ich dediny.

Údel synov Gádových.

24 A Mojžiš dal aj pokoleniu Gádovmu, synom Gádovým, podľa ich čeľadí.
25 A ich územím bolo: Jazer a všetky mestá Gileáda a polovica zeme synov Ammonových až po Aroer, ktoré leží naproti Rabbe, 26 a od Chešbona až po Rámat-micpe a Betoním a od Machnaima až po hranicu Debíra 27 a v údolí Bét-háram, Bét-nimra, Sukkót a Cáfon, ostatok kráľovstva Síchona, kráľa Chešbona, Jordán a územie až po kraj mora Kinneret, za Jordánom, na východ. 28 To je dedičstvo synov Gádových po ich čeľadiach, mestá a ich dediny.

Údel polovice Manassesovcov.

29 A Mojžiš dal i polovici pokolenia Manassesovho, a tedy mala polovica pokolenia synov Manassesových po svojich čeľadiach svoje dedičstvo.
30 A ich územie bolo od Machnaima celý Bázan, celé kráľovstvo Óga, kráľa Bázana, a všetky obce Jairove, ktoré sú v Bázane, šesťdesiat miest; 31 a polovica Gileáda a Aštarót a Edrei, mestá kráľovstva Ógovho v Bázane. To dal synom Machíra, syna Manassesovho, polovici synov Machírových po ich čeľadiach. 32 To sú krajiny, ktoré rozdelil Mojžiš do dedičstva na moábskych rovinách, za Jordánom pri Jerichu, na východ. 33 Ale pokoleniu Léviho nedal Mojžiš dedičstva; Hospodin, Bôh Izraelov, je jeho dedičstvom, tak ako im hovoril.