Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Súd Hospodinov s národami. Predávali synov Júdových.

1 Lebo hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď navrátim zajatých Júdu a Jeruzalema,
2 shromaždím aj všetky národy a zavediem ich dolu do údolia Jozafatovho a tam sa budem s nimi súdiť pre svoj ľud a pre svoje dedičstvo, pre Izraela, ktorého rozptýlili medzi pohanov a moju zem si rozdelili. 3 A o môj ľud vrhali los a dávali chlapča za smilnicu a dievča predávali za víno a pili. 4 A tiež čože ste mne vy, Týrus a Sidon a všetky kraje Filištee? Či sa mi azda idete odplatiť? Ale ak sa mi odplácate, ľahko a rýchle obrátim vašu odplatu na vašu hlavu, 5 ktorí ste pobrali moje striebro a moje zlato a moje výborné klenoty ste povnášali do svojich chrámov. 6 A synov Júdu a synov Jeruzalema ste popredali synom Javáncov, aby ste ich ďaleko odstránili od ich územia. 7 Hľa, ja ich vzbudím z miesta, na ktoré ste ich predali, a obrátim vašu odplatu na vašu hlavu. 8 A predám vašich synov a vaše dcéry do ruky synov Júdových, a predajú ich Šabajcom, do ďalekého národa, lebo Hospodin hovoril. 9 Rozhláste to medzi národami, zasväťte vojnu, zobuďte hrdinov, nech pritiahnu, nech vyjdú hore, všetci bojovní mužovia. 10 Skujte svoje motyky na meče a svoje srpy na kopije, a slaboch nech povie: Som hrdina! 11 Ponáhľajte sa a poďte všetky národy zo všetkých strán, a shromaždite sa! Daj, ó, Hospodine, aby ta sostúpili tvoji hrdinovia! 12 Nechže sa zobudia národy a povstanúc idú hore do údolia Jozafatovho, lebo tam sa posadím, aby som súdil všetky národy naokolo. 13 Priložte srp, lebo dozrela žatva! Poďte, sídite, lebo preš je plný, pretekajú kade, pretože ich zlosť je veľká. 14 Hromady, hromady shromaždiť v údolí rozhodnutia! Lebo je blízko deň Hospodinov v údolí rozhodnutia.

Milostivé zasľúbenie slávnej a pokojnej budúcnosti Júdu a Jeruzalema.

15 Slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracú svoj lesk.
16 A Hospodin bude revať so Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, a budú sa chvieť nebesia i zem, ale Hospodin je útočišťom svojmu ľudu a pevnosťou synom Izraelovým. 17 A zviete, že ja Hospodin som váš Bôh, ktorý bývam na Sione, na vrchu svojej svätosti. A tak bude Jeruzalem svätý, a cudzí nepojdú viacej cezeň. 18 A stane sa toho dňa, že vrchy budú kvapkať sladkým vínom, brehy potečú mliekom, všetky potoky Júdove potečú vodami, a prameň bude vychádzať z domu Hospodinovho a bude napájať dolinu Šittím. 19 Egypt bude obrátený na púšť a Edom bude obrátený na strašnú pustinu pre ukrutnosť, páchanú na synoch Júdových, pretože vylievali nevinnú krv v ich zemi. 20 Ale Júda bude na veky bývať v pokoji a Jeruzalem na pokolenie a pokolenie. 21 A smyjem krv tých, ktorých krvi som nesmyl. A Hospodin bude bývať na Sione.