Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

38. kapitola

Prvá Božia reč

1 Vtedy odpovedal Hospodin Jobovi z víchrice a riekol:
2 Kto je to, ktorý to zatemňuje radu slovami bez známosti? 3 Nože prepáš svoje bedrá jako muž, a budem sa ťa pýtať, a ty mi oznám! 4 Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám, akže znáš rozum? 5 Kto položil jej rozmery, keď vieš? Alebo kto roztiahol po nej šnúru? 6 Na čom stoja a do čoho sú zapustené jej podstavce, alebo kto položil jej uholný kameň, 7 keď spolu plesaly hviezdy rána, a keď jasali všetci synovia Boží? 8 A kto zatarasil dverami more, keď sa vyrútilo, vyšlo zo života matky? 9 Keď som rozložil oblak za jeho odev a mrákavu za jeho plienky? 10 A keď som mu vydal svoj zákon a položil som závory a vráta 11 a riekol som: Potiaľto prijdeš a nie ďalej, a tu položia hať proti pýche tvojich vĺn!? 12 Či si voľakedy za svojich dní rozkázal ránu? Či si ukázal rannej zore, kde je jej miesto, 13 poveliac, aby sa chopila krýdel zeme, a aby boli strasení s nej bezbožníci? 14 Nech sa prevracia a mení tvar ako pečatná hmota, a iné veci nech sa postavia ako rúcho! 15 A tak nech je odňaté od bezbožných ich svetlo, a vysoké rameno nech sa poláme! 16 Či si voľakedy prišiel až ku žriedlam mora alebo či si sa prechádzal po vnútri priepasti? 17 Či sú ti zjavené brány smrti, alebo brány tône smrti si videl? 18 Či si si prezrel všetko až po šírky zeme? Oznám, ak ju znáš celú! 19 Kde je cesta na miesto ta, kde býva svetlo? Alebo čo do tmy, kde je jej miesto? 20 Aby si to pojal a odviedol v jeho medze a keď rozumieš chodníkom, ktoré vedú k jeho domu? 21 Pravda vieš, lebo si sa vtedy narodil, a počet tvojich dňov je veľký! 22 Či si prišiel voľakedy k pokladom snehu a poklady kamenca si videl? 23 Ktoré zdŕžam u seba na čas súženia, na deň boja a vojny? 24 Kde je cesta na miesto ta, kde sa delí svetlo, ktoré rozháňa východný vietor po zemi? 25 Kto rozdelil povodni prietok v obe strany a cestu blesku zvukov hromu, 26 aby dal pršať na zem, kde nieto nikoho, na púšť, na ktorej neni človeka? 27 Aby nasýtil pustinu a miesta obrátené na púšť, a spôsobil to, aby rástla mladistvá tráva zelená? 28 Či má dážď otca, alebo kto plodí kvapky rosy? 29 Z čieho života vychádza mráz, a okyť nebies, kto ju plodí? 30 Vody sa skrývajú ako pod kameň, a tvár priepasti zamrznúc drží sa spolu. 31 Či si sviazal sväzky Plejad alebo či si rozviazal povrazy Oriona? 32 Či vyvedieš MazzárotSúhvezdia zverokruhu svojím časom? Alebo Arktura i s jeho synmi povedieš? 33 Či znáš zákony nebies? Či položíš toho správu na zemi? 34 Či pozdvihneš svoj hlas k oblaku, aby ťa pokryla hojnosť vody? 35 Či pošleš blesky hromu, a pojdú? A či ti azda povedia: Hľa, tu sme? 36 Kto vložil do ľadvín múdrosť alebo kto dal srdcu rozum? 37 Kto spočíta oblaky v svojej múdrosti, a nebeské kožice vody kto nahne, 38 keď sa sleje prach zeme v pevnú sliatinu, a hrudy sú pevne slepené? 39 Či ulovíš ľvici korisť a hltavosť ľvíčat ukojíš, 40 keď sa krčia v pelešiach, sedia v húšti čihajúc? 41 Kto pripravuje havranovi jeho pokrm, keď volajú jeho mláďatá k silnému Bohu, keď blúdia bez potravy?
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk