Nastavenia
 • Kniha Jobova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42

  Záložky

  Štvrtá Elíhuova reč

  1 A ešte pokračoval Elíhu a riekol: 2 Počkaj trochu na mňa, a poviem ti, lebo mám ešte niečo hovoriť za Boha. 3 Vynesiem svoju známosť zďaleka a svojmu tvorcovi vzdám spravedlivosť. 4 Lebo istotne nebudú moje slová lživé; máš dokonalého čo do známosti pred sebou. 5 Hľa, silný Bôh je svrchovane mocný a nezamieta, svrchovane mocný a premúdreho srdca. 6 Nebude udržovať pri živote bezbožníka, ale dá súd biednych. 7 Neodvráti svojich očí od spravedlivého, ale ich posadzuje s kráľmi na trón a usadzuje ich ta na večnosť, a tak bývajú povýšení. 8 A jestli sú poviazaní reťazami a lapení sú do povrazov trápenia, 9 vtedy im oznamuje ich skutok a ich prestúpenia, že sa pozdvihli proti nemu. 10 A odhaľuje ich ucho pre kázeň a hovorí, aby sa navrátili od neprávosti. 11 Ak poslúchnu a budú mu slúžiť, ztrávia svoje dni v dobrom a svoje roky v rozkoši. 12 Ale ak neposlúchnu, nadídu na meč a zomrú v nevedomosti. 13 Ale ľudia pokryteckého srdca ukladajú hnev; nevolajú o pomoc, keď ich viaže. 14 Ich duša zomiera v mladosti a ich život medzi smilníkmi. 15 Vytrhuje strápeného v jeho trápení a v tiesni odhaľuje ich ucho. 16 A tak by istotne vyvábil i teba z tlamy súženia do priestranstva, kde neni úzkosti, a to, čo by sa položilo na tvoj stôl, bolo by plné tuku. 17 Ale ty si plný pravoty bezbožného; pravota a súd ťa držia na nohách. 18 Lebo nech ťa nezvedie prchlivosť rúhavo tlieskať rukami, ani nech ťa neodkloní množstvo výkupného. 19 Či ti tvoj krik pomôže z úzkosti alebo i všetko napätie sily? 20 Nedychti po noci, aby boly vyrvané národy so svojho miesta. 21 Chráň sa, aby si neobrátil svojej tvári k márnosti! Lebo to volíš radšej ako strádať. 22 Hľa, silný Bôh vládne velebne vo svojej sile! Kto je jemu podobný učiteľ? 23 Kto mu naložil jeho cestu? Alebo kto povie: Robíš neprávosť? 24 Pamätaj, aby si vyvyšoval jeho dielo, ktoré ospevujú ľudia. 25 Všetci ľudia ho vidia; smrteľný človek sa díva naň zďaleka. 26 Hľa, silný Bôh je taký velebný, že to nevieme pochopiť; počet jeho rokov sa nedá vystihnúť. 27 Lebo vyvodí kvapky vody; pršia ako dážď, podľa druhu jeho mhly, 28 ktorými tečú i najvyššie oblaky a kropia na mnohých ľudí. 29 Áno, či potom porozumie voľakto rozpätiu oblakov, hrmotu jeho stánu? 30 Hľa, rozprestiera nad sebou svoje svetlo a pokrýva korene mora. 31 Lebo tými vecami súdi ľudí a dáva pokrmu hojnosť. 32 Svoje ruky pokrýva svetlom hromu a velí mu, aby uderil do cieľa. 33 Ohlasuje o ňom jeho rachot, i ten dobytok, a čo ešte len keď už vystupuje!
 • Kniha Jobova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo