Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

46. kapitola

1 Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k prorokovi Jeremiášovi o národoch.

Proti Egyptu

2 Čo do Egypťanov. O vojsku faraona Nécha, egyptského kráľa, ktoré bolo na rieke Eufrate v Karchemiši, ktoré porazil Nabuchodonozor, babylonský kráľ, štvrtého roku Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa.
3 Pripravte štít a pavézu a pristúpte do boja! 4 Priahajte kone a vysadajte, jazdcovia! Postavte sa v lebkách, očistite kopie, oblečte si panciere! 5 Prečo ich vidím zdesených, ustupovať nazpät? A ich hrdinovia sú porazení, utekajú, čo len stačia, ani sa neobzrú! Strach všade naokolo! hovorí Hospodin. 6 Nech neutečie rýchly ani nech neunikne hrdina! Na sever pri rieke Eufrate zavadiac klesli a padli. 7 Kto sa to valí hore jako veletok? Ktorého vody burácajú ako rieky? 8 Egypt sa valí hore jako veletok a jako rieky, keď burácajú ich vody. Povedal: Vyjdem hore, pokryjem zem, zahubím mesto i tých, ktorí bývajú v ňom. 9 Nože, vyjdite hore, kone, a hrkocte, vozy! A nech vyjdú von hrdinovia, Ethiop a Pút, ktorí narábajú so štítom, a Lúdovia, ktorí pochytávajú a naťahujú lučište! 10 Ale ten deň je dňom Pána Hospodina Zástupov, dňom pomsty, aby sa pomstil na svojich protivníkoch, a bude žrať meč a nasýti sa a napojí sa ich krvi, lebo Pán Hospodin Zástupov má bitnú obeť v zemi severa, pri rieke Eufrate. 11 Iď hore do Gileádu a naber balzamu, panno, dcéro Egypta! Nadarmo používaš mnohé lieky! Nieto tebe zacelenia! 12 Národy počuly o tvojom zľahčení; zem je plná tvojho žalostného kriku, pretože hrdina sa potkol na hrdinu; padli spolu obidvaja. 13 Slovo, ktoré hovoril Hospodin prorokovi Jeremiášovi o tom, že prijde Nabuchodonozor, babylonský kráľ, zbiť Egyptskú zem. 14 Oznámte v Egypte a vyhláste v Migdole a vyhláste i v Nofe i v Tachpanchese! Povedzte: Postav sa a priprav, lebo meč požerie, čo je vôkol teba. 15 Prečo je každý tvoj mocný porazený? Neobstál, lebo ho sotil Hospodin. 16 Spôsobí to, aby klesli mnohí, aj budú padať druh na druha a povedia: Nože vstaň, a navráťme sa ku svojmu ľudu a do zeme, v ktorej sme sa zrodili pred násilným mečom. 17 Tam budú volať: Faraon, egyptský kráľ, je porazený! Dal pominúť určenému času! 18 Jako že ja žijem, hovorí Kráľ, ktorého meno je Hospodin Zástupov, že jako je Tábor medzi vrchami a jako Karmel, tak iste prijde po mori. 19 Priprav si potrebné veci prestehovať sa, obyvateľko, dcéro Egypta! Lebo Nof bude obrátené v pustinu a bude vypálené tak, že nebude obyvateľa. 20 Egypt je krásnou jalovicou; zkaza prijde od severa, prijde. 21 I jeho nájomníci v ňom sú jako vykŕmené teľce; ale aj tí sa obrátia, budú utekať všetci spolu, nezastanú; lebo prišiel na nich deň ich záhuby, čas ich navštívenia. 22 Jeho hlas bude, jako čo had ta ide, pretože pojdú s vojskom a prijdú naň so sekerami, jako tí, ktorí rúbu drevo. 23 Vytnú jeho les, hovorí Hospodin, lebo ich nebude možné spočítať, pretože ich bude viac než kobyliek, ani im nebude počtu. 24 Hanbiť sa bude dcéra Egypta, bude vydaná do ruky ľudu severa. 25 Hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, navštívim Amona z No a navštívim hriech na faraonovi, na Egypte, na jeho bohoch, jeho kráľoch, na faraonovi i na tých, ktorí dúfajú v neho. 26 A vydám ich do ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a do ruky Nabuchodonozora, babylonského kráľa, a do ruky jeho služobníkov, a potom bude obydlený jako za dávnych dní, hovorí Hospodin. 27 Ale ty sa neboj, môj služobníku, Jakobe, ani sa nedes, Izraelu! Lebo hľa, ja ťa zachránim z ďaleka i tvoje semä zo zeme ich zajatia. A Jakob sa navráti a bude mať pokoj a bude bezpečný, ani nebude nikoho, kto by prestrašil. 28 Ty sa neboj, môj služobníku Jakobe, hovorí Hospodin, lebo ja som s tebou. Lebo učiním koniec všetkým národom, medzi ktorých som ťa zahnal, ale tebe neučiním konca, no, budem ťa karhať podľa súdu, a bez trestu ťa nenechám nijakým činom.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk