Predchádzajúca kapitola

42. kapitola

Útek do Egypta

1 Potom pristúpili všetci velitelia vojsk i Jochanán, syn Kareachov, i Jezaniáš, syn Hošaiášov, i všetok ľud, od malého až do veľkého,
2 a povedali prorokovi Jeremiášovi: Dovoľ, nech padne naša pokorná prosba pred tvoju tvár, a modli sa za nás Hospodinovi, svojmu Bohu, za všetok tento ostatok, lebo nás zostalo málo z mnoha, jako nás vidia tvoje oči. 3 A nech nám oznámi Hospodin, tvoj Bôh, cestu, po ktorej máme ísť, i to, čo máme robiť. 4 A prorok Jeremiáš im povedal: Uslyšal som; hľa, budem sa modliť Hospodinovi, vášmu Bohu, podľa vašich, slov a bude, že všetko, čokoľvek vám odpovie Hospodin, oznámim vám, nezatajím ničoho pred vami. 5 A oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin svedkom proti nám, pravdivým a verným, ak neučiníme tak, podľa každého slova, s ktorým ťa pošle Hospodin, tvoj Bôh, k nám. 6 Už či bude dobré a či zlé, budeme počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha, ku ktorému ťa posielame, aby nám bolo dobre, keď budeme počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha. 7 A stalo sa po desiatich dňoch, že stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, 8 ktorý povolal Jochanána, syna Kareachovho, a všetkých veliteľov vojsk, ktorí boli s ním, i všetok ľud, od malého až do veľkého, 9 a povedal im: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, ku ktorému ste ma poslali, aby som dal padnúť vašej pokornej prosbe pred jeho tvár: 10 Jestli sa vrátite a budete bývať v tejto zemi, zbudujem vás a nerozborím a zasadím vás a nevyplienim, lebo ľutujem zlého, ktoré som vám učinil. 11 Nebojte sa babylonského kráľa, ktorého sa bojíte, nebojte sa ho, hovorí Hospodin, lebo ja som s vami, aby som vás zachránil a aby som vás vytrhol z jeho ruky. 12 A dám vám zľutovanie, a zľutuje sa nad vami, a dá vám, aby ste sa navrátili do svojej zeme. 13 Ale ak poviete: Nebudeme bývať v tejto zemi, nepočúvajúc na hlas Hospodina, svojho Boha, 14 a poviete: Nie, ale vojdeme do Egyptskej zeme, kde neuvidíme vojny ani nepočujeme zvuku trúby ani nebudeme lačnieť chleba, a budeme bývať tam. - 15 Preto teraz počujte slovo Hospodinovo, ostatok Júdov! Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Ak naozaj obrátite svoju tvár, aby ste vošli do Egypta, a vojdete ta, aby ste tam pohostínili, 16 stane sa to, že meč, ktorého sa bojíte, dostihne vás tam, v Egyptskej zemi a hlad, ktorého sa obávate, tam sa vás bude pridŕžať idúc všade za vami, v Egypte, a tam pomriete. 17 A tak sa stane všetkým mužom, ktorí obrátia svoju tvár, aby vošli do Egypta, aby tam pohostínili, že pomrú mečom, hladom a morom, a nepozostane niktorý z nich ani neujde niktorý zlému, ktoré uvediem na nich. 18 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Ako sa vylial môj hnev, a vyliala sa moja prchlivosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa vyleje moja prchlivosť na vás, keď vojdete do Egypta, a budete na kliatbu a hrôzu, na zlorečenstvo a na potupu ani neuvidíte viacej tohoto miesta. 19 Hospodin vám hovorí, ostatku Júdov! Nevchádzajte do Egypta! Vedzte istotne, že vystríhajúc vás svedčím dnes proti vám. 20 Lebo blúdite proti svojim vlastným dušiam: pretože vy ste ma poslali k Hospodinovi, svojmu Bohu, povediac: Modli sa za nás Hospodinovi, nášmu Bohu, a všetko, jako povie Hospodin, náš Bôh, tak nám to oznám, a urobíme. 21 A oznámil som vám dnes, ale nepočúvate na hlas Hospodina, svojho Boha, a to v ničom, pre čo ma poslal k vám. 22 A tak teraz vedzte istotne, že pomriete mečom, hladom a morom na mieste, kam sa vám zachcelo ísť, aby ste tam pohostínili.