Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

42. kapitola

Útek do Egypta

1 Potom pristúpili všetci velitelia vojsk i Jochanán, syn Kareachov, i Jezaniáš, syn Hošaiášov, i všetok ľud, od malého až do veľkého,
2 a povedali prorokovi Jeremiášovi: Dovoľ, nech padne naša pokorná prosba pred tvoju tvár, a modli sa za nás Hospodinovi, svojmu Bohu, za všetok tento ostatok, lebo nás zostalo málo z mnoha, jako nás vidia tvoje oči. 3 A nech nám oznámi Hospodin, tvoj Bôh, cestu, po ktorej máme ísť, i to, čo máme robiť. 4 A prorok Jeremiáš im povedal: Uslyšal som; hľa, budem sa modliť Hospodinovi, vášmu Bohu, podľa vašich, slov a bude, že všetko, čokoľvek vám odpovie Hospodin, oznámim vám, nezatajím ničoho pred vami. 5 A oni povedali Jeremiášovi: Nech je Hospodin svedkom proti nám, pravdivým a verným, ak neučiníme tak, podľa každého slova, s ktorým ťa pošle Hospodin, tvoj Bôh, k nám. 6 Už či bude dobré a či zlé, budeme počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha, ku ktorému ťa posielame, aby nám bolo dobre, keď budeme počúvať na hlas Hospodina, svojho Boha. 7 A stalo sa po desiatich dňoch, že stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, 8 ktorý povolal Jochanána, syna Kareachovho, a všetkých veliteľov vojsk, ktorí boli s ním, i všetok ľud, od malého až do veľkého, 9 a povedal im: Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, ku ktorému ste ma poslali, aby som dal padnúť vašej pokornej prosbe pred jeho tvár: 10 Jestli sa vrátite a budete bývať v tejto zemi, zbudujem vás a nerozborím a zasadím vás a nevyplienim, lebo ľutujem zlého, ktoré som vám učinil. 11 Nebojte sa babylonského kráľa, ktorého sa bojíte, nebojte sa ho, hovorí Hospodin, lebo ja som s vami, aby som vás zachránil a aby som vás vytrhol z jeho ruky. 12 A dám vám zľutovanie, a zľutuje sa nad vami, a dá vám, aby ste sa navrátili do svojej zeme. 13 Ale ak poviete: Nebudeme bývať v tejto zemi, nepočúvajúc na hlas Hospodina, svojho Boha, 14 a poviete: Nie, ale vojdeme do Egyptskej zeme, kde neuvidíme vojny ani nepočujeme zvuku trúby ani nebudeme lačnieť chleba, a budeme bývať tam. - 15 Preto teraz počujte slovo Hospodinovo, ostatok Júdov! Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Ak naozaj obrátite svoju tvár, aby ste vošli do Egypta, a vojdete ta, aby ste tam pohostínili, 16 stane sa to, že meč, ktorého sa bojíte, dostihne vás tam, v Egyptskej zemi a hlad, ktorého sa obávate, tam sa vás bude pridŕžať idúc všade za vami, v Egypte, a tam pomriete. 17 A tak sa stane všetkým mužom, ktorí obrátia svoju tvár, aby vošli do Egypta, aby tam pohostínili, že pomrú mečom, hladom a morom, a nepozostane niktorý z nich ani neujde niktorý zlému, ktoré uvediem na nich. 18 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Ako sa vylial môj hnev, a vyliala sa moja prchlivosť na obyvateľov Jeruzalema, tak sa vyleje moja prchlivosť na vás, keď vojdete do Egypta, a budete na kliatbu a hrôzu, na zlorečenstvo a na potupu ani neuvidíte viacej tohoto miesta. 19 Hospodin vám hovorí, ostatku Júdov! Nevchádzajte do Egypta! Vedzte istotne, že vystríhajúc vás svedčím dnes proti vám. 20 Lebo blúdite proti svojim vlastným dušiam: pretože vy ste ma poslali k Hospodinovi, svojmu Bohu, povediac: Modli sa za nás Hospodinovi, nášmu Bohu, a všetko, jako povie Hospodin, náš Bôh, tak nám to oznám, a urobíme. 21 A oznámil som vám dnes, ale nepočúvate na hlas Hospodina, svojho Boha, a to v ničom, pre čo ma poslal k vám. 22 A tak teraz vedzte istotne, že pomriete mečom, hladom a morom na mieste, kam sa vám zachcelo ísť, aby ste tam pohostínili.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk