Predchádzajúca kapitola

39. kapitola

Pád Jeruzalema

1 Deviateho roku Cedekiáša, judského kráľa, desiateho mesiaca prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, i všetko jeho vojsko proti Jeruzalemu a obľahli ho.
2 Jedenásteho roku Cedekiáša, štvrtého mesiaca, deviateho dňa toho istého mesiaca bolo prelomené mesto. 3 A vošly všetky kniežatá babylonského kráľa a posadily sa v prostrednej bráne: Nergal-šarecer, Samgarnebú, Sarsechim, náčelník dvoraninov, Nergal-šarecer, náčelník mágov a všetky ostatné kniežatá babylonského kráľa. 4 A stalo sa, keď ich uvidel Cedekiáš, judský kráľ, i všetci bojovní mužovia, že utiekli a vyšli vnoci z mesta cestou zahrady kráľovej, bránou medzi dvoma múrami. A vyšiel cestou Jordánskej roviny. 5 Ale ich prenasledovalo vojsko Chaldejov a dostihli Cedekiáša na rovinách Jericha a vzali ho a priviedli ho k Nabuchodonozorovi, babylonskému kráľovi, hore do Ribly v zemi Chamata, a tam ho súdil. 6 A babylonský kráľ pobil synov Cedekiášových v Rible pred jeho očima, i všetkých popredných Júdových pobil babylonský kráľ. 7 A oči Cedekiášove oslepil a poviazal ho dvoma medenými reťazami, aby ho odviedol do Babylona. 8 A Chaldeji spálili dom kráľov ako i domy ľudu ohňom a múry Jeruzalema rozborili. 9 A ostatok ľudu, ktorý bol pozostal v meste, i prebehlých, ktorí boli prebehli k nemu, jako aj iný ostatok ľudu, ktorí boli pozostali, prestehoval Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, do Babylona. 10 A z ľudu tých chudobných, ktorí nemali ničoho, ponechal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, v zemi Júdovej a dal im vinice a role toho dňa.

Oslobodenie Jeremiáša

11 A Nabuchodonozor, babylonský kráľ, prikázal Nebuzaradánovi, veliteľovi kráľovskej stráže, o Jeremiášovi a povedal:
12 Vezmi ho a obráť na neho svoje oči a neurob mu ničoho zlého, ale jako ti bude hovoriť, tak s ním nalož. 13 A tak poslal Nebuzaradán, veliteľ kráľovskej stráže, a Nebušazban, náčelník dvoraninov, a Nergal-šarecer, náčelník mágov, a všetci velitelia babylonského kráľa 14 a tedy poslali a vzali Jeremiáša zo dvora stráže a oddali ho Gedaliášovi, synovi Achikáma, syna Šafánovho, aby ho vyviedol von do domu. A tak býval medzi ľudom. 15 A k Jeremiášovi stalo sa slovo Hospodinovo, keď bol zatvorený vo dvore stráže, povediac: 16 Iď a povieš Ethiopovi Ebed-melechovi: Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem svoje slová na toto mesto na zlé a nie na dobré, a budú sa diať pred tvojou tvárou toho dňa. 17 Ale ťa vytrhnem toho dňa, hovorí Hospodin, a nebudeš vydaný do ruky mužov, ktorých tvári sa bojíš. 18 Lebo istotne ťa vyslobodím, a nepadneš od meča, a bude ti tvoja duša za korisť, pretože si sa nadejal na mňa, hovorí Hospodin.