Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

35. kapitola

Poslušnosť Rechábovcov

1 Slovo, ktoré sa stalo od Hospodina k Jeremiášovi vo dňoch Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, povediac:
2 Iď do domu Rechabitov a budeš hovoriť s nimi a dovedieš ich do domu Hospodinovho do jednej z chýž a budeš im dávať piť víno. 3 A tak som pojal Jazaniáša, syna Jeremiáša, syna Chabaciniášovho, i jeho bratov i všetkých jeho synov i všetok dom Rechabitov. 4 A doviedol som ich do domu Hospodinovho, do chyže synov Chanána, syna Jigdaliášovho, muža Božieho, ktorá bola vedľa chyže kniežat, ktorá bola nad komorou Maaseiáša, syna Šallúmovho, strážcu prahu. 5 A postavil som pred synov domu Rechabitov žbánky, plné vína, a poháre a povedal som im: Pite víno! 6 Ale oni riekli: Nepijeme vína. Lebo Jonadáb, syn Rechabov, náš otec, nám zakázal a povedal: Nebudete piť vína ani vy ani vaši synovia až na veky. 7 Ani nebudete staväť domu ani nebudete siať semena ani nebudete sadiť vinice ani ich nebudete mať, ale budete bývať v stánoch po všetky svoje dni, aby ste žili mnoho dní na tvári zeme, v ktorej pohostínite. 8 A tak sme poslúchli hlas Jonadába, syna Rechabovho, svojho otca, vo všetkom, čo nám prikázal, totiž aby sme nepili vína po všetky svoje dni ani my ani naše ženy ani naši synovia ani naše dcéry 9 a aby sme nestaväli domov, aby sme v nich bývali, ani nemali ani vinice ani poľa ani semena, 10 a preto bývame v stánoch a poslúchame a robíme všetko tak, ako nám to prikázal Jonadáb, náš otec. 11 A stalo sa, keď prišiel Nabuchodonozor, babylonský kráľ, hore do zeme, že sme povedali: Poďte a vojdime do Jeruzalema pred vojskom Chaldejov a pred vojskom Sýrov, a tak bývame v Jeruzaleme. 12 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: 13 Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Iď a povieš mužom Júdovým a obyvateľom Jeruzalema: Či si nevezmete naučenia, aby ste počúvali na moje slová? hovorí Hospodin. 14 Stoja slová Jonadába, syna Rechabovho, ktorý prikázal svojim synom, aby nepili vína, a nepili až do tohoto dňa, lebo poslúchajú prikázanie svojho otca. A ja vám hovorím vstávajúc skoro za rána a vše len hovorím, ale nepočúvate na mňa. 15 A posielal som k vám všetkých svojich služobníkov prorokov vstávajúc skoro za rána a posielajúc znova a znova a hovorím: Nože sa navráťte každý od svojej zlej cesty a robte tak, aby boly vaše skutky dobré, a nechoďte za inými bohmi, aby ste im slúžili, a bývajte v zemi, ktorú som dal vám i vašim otcom, ale nenaklonili ste svojho ucha ani nepočúvate na mňa. 16 Lebo synovia Jonadába, syna Rechabovho, zachovávajú prikázanie svojho otca, ktoré im prikázal; ale tento ľud nepočúva na mňa. 17 Preto takto hovorí Hospodin, Bôh Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem na Júdu a na všetkých obyvateľov Jeruzalema všetko to zlé, ktoré som hovoril proti nim, pretože som im hovorieval, ale neposlúchli; volával som na nich, ale sa neohlásili. 18 A domu Rechabitov povedal Jeremiáš: Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Preto, že poslúchate prikázanie Jonadába, svojho otca, a ostríhate všetky jeho prikázania a robíte všetko tak, ako vám to prikázal, 19 preto takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Nebude vyťatý muž Jonadábovi, synovi Rechabovmu, ktorý by stál pred mojou tvárou, po všetky dni.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk