Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

Krajšia budúcnosť Judska a Jeruzalema

1 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi po druhé, kým ešte bol zatvorený vo dvore väzenia, povediac:
2 Takto hovorí Hospodin, ktorý to učiní, Hospodin, ktorý to utvorí, aby to pevne postavil. Hospodin je jeho meno. 3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš. 4 Lebo takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, o domoch tohoto mesta jako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na obranu proti valom a proti meču. 5 Prijdú bojovať s Chaldejmi, ale iba na to, aby ich naplnili mŕtvolami ľudí, ktorých pobijem vo svojom hneve a vo svojej prchlivosti, preto, že som skryl svoju tvár pred týmto mestom pre všetku ich nešľachetnosť. 6 Hľa, obviažem jeho ranu a vyhojím a uzdravím ich a odhalím im hojnosť pokoja a pravdy. 7 A navrátim zajatých Júdových i zajatých Izraelových a vybudujem ich ako tam prv. 8 A očistím ich od každej ich neprávosti, ktorou hrešili proti mne, a odpustím všetky ich neprávosti, ktorými hrešili proti mne a ktorými zradne odpadúvali odo mňa. 9 A mesto mi bude na meno radosti, na chválu a slávu, všetkým národom zeme, ktoré počujú o všetkom tom dobrom, ktoré učiním s nimi, a budú sa strachovať a triasť nad všetkým tým dobrým, a nad všetkým tým pokojom, ktorý mu spôsobím. 10 Takto hovorí Hospodin: Ešte sa bude čuť na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte: Spustošené je na toľko, že tam niet človeka, a niet ani hoväda, v mestách Júdových a na uliciach Jeruzalema, spustlých na toľko, že niet človeka ani obyvateľa ani hoväda, 11 ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, ktorí budú hovoriť: Oslavujte Hospodina Zástupov, lebo dobrý je Hospodin, lebo jeho milosť trvá na veky, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hospodinovho, lebo navrátim zajatých zeme jako tam prv, hovorí Hospodin. 12 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte bude na tomto mieste, spustlom na toľko, že nebude ničoho od človeka až do hoväda jako ani vo všetkých jeho mestách, obydlie pastierov, ktorí tu dajú stádu položiť sa. 13 V mestách pohoria, v mestách nížiny a v mestách na juhu jako aj v zemi Benjaminovej a na miestach okolo Jeruzalema i v mestách Júdových budú ešte prechádzať stáda oviec a kôz cez ruky počítajúceho, hovorí Hospodin. 14 Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, v ktorých postavím dobré slovo, ktoré som hovoril o dome Izraelovom a vzhľadom na dom Júdov. 15 V tých dňoch a v tom čase dám vyrásť Dávidovi výrastok spravedlivosti, a bude činiť súd a spravedlivosť v zemi. 16 V tých dňoch bude spasený Júda a Jeruzalem bude bývať bezpečne, a toto je meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravedlivosť. 17 Lebo takto hovorí Hospodin: Nebude vyťatý Dávidovi muž, ktorý by sedel na tróne domu Izraelovho. 18 Ani kňazom Levitom nebude vyťatý zpred mojej tvári muž, ktorý by obetoval zápalnú obeť a pálil obilnú obeť a pripravoval bitnú obeť po všetky dni. 19 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: 20 Takto hovorí Hospodin: Ak zrušíte moju smluvu s dňom a moju smluvu s nocou, aby nebolo dňa a noci na ich čas, 21 vtedy bude zrušená i moja smluva s Dávidom, mojím služobníkom, tak aby nemal syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a s Levitami kňazmi, mojimi svätoslužobníkmi. 22 Jako nikto nespočíta vojska nebies ani nezmeria piesku mora, tak rozmnožím semä Dávida, svojho služobníka, i Levitov, ktorí mi svätoslúžia. 23 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: 24 Či si nevidel, čo hovoril tento ľud, že vraj dvoje čeľadí je, ktoré si vyvolil Hospodin, a zavrhol ich, a pohŕdajú mojím ľudom, ako čo by už ani nebol národom pred nimi. 25 Takto hovorí Hospodin: Ak som neučinil svojej smluvy so dňom a s nocou a neustanovil ustanovení nebies a zeme, 26 vtedy aj semä Jakoba a Dávida, svojho služobníka, zavrhnem tak, aby som nebral z jeho semena tých, ktorí by panovali nad semenom Abrahámovým, Izákovým a Jakobovým, lebo navrátim ich zajatých a zľutujem sa nad nimi.