Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

33. kapitola

Krajšia budúcnosť Judska a Jeruzalema

1 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi po druhé, kým ešte bol zatvorený vo dvore väzenia, povediac:
2 Takto hovorí Hospodin, ktorý to učiní, Hospodin, ktorý to utvorí, aby to pevne postavil. Hospodin je jeho meno. 3 Volaj ku mne, a ohlásim sa ti a oznámim ti veliké veci a neprístupné, ktorých neznáš. 4 Lebo takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov, o domoch tohoto mesta jako aj o domoch kráľov Júdových, ktoré sa boria na obranu proti valom a proti meču. 5 Prijdú bojovať s Chaldejmi, ale iba na to, aby ich naplnili mŕtvolami ľudí, ktorých pobijem vo svojom hneve a vo svojej prchlivosti, preto, že som skryl svoju tvár pred týmto mestom pre všetku ich nešľachetnosť. 6 Hľa, obviažem jeho ranu a vyhojím a uzdravím ich a odhalím im hojnosť pokoja a pravdy. 7 A navrátim zajatých Júdových i zajatých Izraelových a vybudujem ich ako tam prv. 8 A očistím ich od každej ich neprávosti, ktorou hrešili proti mne, a odpustím všetky ich neprávosti, ktorými hrešili proti mne a ktorými zradne odpadúvali odo mňa. 9 A mesto mi bude na meno radosti, na chválu a slávu, všetkým národom zeme, ktoré počujú o všetkom tom dobrom, ktoré učiním s nimi, a budú sa strachovať a triasť nad všetkým tým dobrým, a nad všetkým tým pokojom, ktorý mu spôsobím. 10 Takto hovorí Hospodin: Ešte sa bude čuť na tomto mieste, o ktorom vy hovoríte: Spustošené je na toľko, že tam niet človeka, a niet ani hoväda, v mestách Júdových a na uliciach Jeruzalema, spustlých na toľko, že niet človeka ani obyvateľa ani hoväda, 11 ešte sa bude čuť hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas tých, ktorí budú hovoriť: Oslavujte Hospodina Zástupov, lebo dobrý je Hospodin, lebo jeho milosť trvá na veky, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hospodinovho, lebo navrátim zajatých zeme jako tam prv, hovorí Hospodin. 12 Takto hovorí Hospodin Zástupov: Ešte bude na tomto mieste, spustlom na toľko, že nebude ničoho od človeka až do hoväda jako ani vo všetkých jeho mestách, obydlie pastierov, ktorí tu dajú stádu položiť sa. 13 V mestách pohoria, v mestách nížiny a v mestách na juhu jako aj v zemi Benjaminovej a na miestach okolo Jeruzalema i v mestách Júdových budú ešte prechádzať stáda oviec a kôz cez ruky počítajúceho, hovorí Hospodin. 14 Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, v ktorých postavím dobré slovo, ktoré som hovoril o dome Izraelovom a vzhľadom na dom Júdov. 15 V tých dňoch a v tom čase dám vyrásť Dávidovi výrastok spravedlivosti, a bude činiť súd a spravedlivosť v zemi. 16 V tých dňoch bude spasený Júda a Jeruzalem bude bývať bezpečne, a toto je meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravedlivosť. 17 Lebo takto hovorí Hospodin: Nebude vyťatý Dávidovi muž, ktorý by sedel na tróne domu Izraelovho. 18 Ani kňazom Levitom nebude vyťatý zpred mojej tvári muž, ktorý by obetoval zápalnú obeť a pálil obilnú obeť a pripravoval bitnú obeť po všetky dni. 19 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: 20 Takto hovorí Hospodin: Ak zrušíte moju smluvu s dňom a moju smluvu s nocou, aby nebolo dňa a noci na ich čas, 21 vtedy bude zrušená i moja smluva s Dávidom, mojím služobníkom, tak aby nemal syna, ktorý by kraľoval na jeho tróne, a s Levitami kňazmi, mojimi svätoslužobníkmi. 22 Jako nikto nespočíta vojska nebies ani nezmeria piesku mora, tak rozmnožím semä Dávida, svojho služobníka, i Levitov, ktorí mi svätoslúžia. 23 A stalo sa slovo Hospodinovo k Jeremiášovi povediac: 24 Či si nevidel, čo hovoril tento ľud, že vraj dvoje čeľadí je, ktoré si vyvolil Hospodin, a zavrhol ich, a pohŕdajú mojím ľudom, ako čo by už ani nebol národom pred nimi. 25 Takto hovorí Hospodin: Ak som neučinil svojej smluvy so dňom a s nocou a neustanovil ustanovení nebies a zeme, 26 vtedy aj semä Jakoba a Dávida, svojho služobníka, zavrhnem tak, aby som nebral z jeho semena tých, ktorí by panovali nad semenom Abrahámovým, Izákovým a Jakobovým, lebo navrátim ich zajatých a zľutujem sa nad nimi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk