Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

Jeremiáš — obraz nešťastného národa

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac:
2 Neber si ženy ani nemaj synov ani dcér na tomto mieste! 3 Lebo takto hovorí Hospodin o synoch a o dcérach, splodených na tomto mieste, jako aj o ich materiach, ktoré ich porodily, a o ich otcoch, ktorí ich splodili v tejto zemi: 4 Pomrú prebolestnými smrťami, nebudú oplakávaní ani nebudú pochovaní, budú za hnojivo na tvári zeme, a pohynú mečom a hladom, a ich mŕtve telo bude za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zveri. 5 Lebo takto hovorí Hospodin: Nevojdeš do domu smútku ani nepojdeš oplakávať ani ich nepoľutuješ! Lebo som odpratal svoj pokoj od tohoto ľudu, hovorí Hospodin, milosť a zľutovanie. 6 A pomrú veľkí i malí v tejto zemi, nebudú pochovaní, ani ich nebudú oplakávať ani sa nenarežú ani si nespravia za nich plešiny, 7 ani im nebudú lámať chleba pre smútok, aby potešili niektorého nad mŕtvym, ani ich nenapoja pohárom potešenia v smútku nad jeho otcom alebo nad jeho materou. 8 Ani nevojdeš do domu hodovania, aby si sadol s nimi jesť a piť. 9 Lebo takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, spôsobím to, aby umĺkol z tohoto miesta, pred vašimi očima a vo vašich dňoch, hlas veselosti a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty. 10 A stane sa, keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, že ti povedia: Prečo hovoril Hospodin proti nám všetko toto veľké zlé? A čo je naša neprávosť, alebo čo náš hriech, ktorým by sme zhrešili proti Hospodinovi, svojmu Bohu? 11 A povieš im: Preto, že mňa opustili vaši otcovia, hovorí Hospodin, a odišli za inými bohmi a slúžili im a klaňali sa im a mňa opustili a neostríhali môjho zákona. 12 Ale vy ste robili ešte horšie ako vaši otcovia, lebo hľa, každý chodíte za umienenosťou svojho zlého srdca nepočúvajúc na mňa. 13 Preto vás šmarím s tejto zeme na zem, ktorej ste neznali ani vy ani vaši otcovia, a tam budete slúžiť iným bohom vodne i vnoci, pretože vám nedám milosrdenstva. 14 Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa už nebude viacej hovoriť: Ako že žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraelových hore z Egyptskej zeme, 15 ale: Jako že žije Hospodin, ktorý vyviedol synov Izraelových hore zo zeme severa a zo všetkých zemí, do ktorých ich bol rozohnal. A dovediem ich zpät do ich zeme, ktorú som dal ich otcom. 16 Hľa, pošlem po mnohých rybárov, hovorí Hospodin, a vylovia ich, a potom pošlem po mnohých lovcov, a zlapajú ich so všetkých vrchov a so všetkých brehov a z rozsadlín skál. 17 Lebo moje oči hľadia na všetky ich cesty, nie sú ukryté predo mnou, ani ich neprávosť nie je skrytá pred mojimi očima. 18 Ale najprv im zaplatím dvojnásobne za ich neprávosť a za ich hriech, pretože poškvrnili moju zem mrcinou svojich hnusôb a svojimi ohavnosťami naplnili moje dedičstvo.- 19 Hospodine, moja silo a moja pevnosť a moje útočište v deň súženia, k tebe prijdú národy od končín zeme a povedia: Naši otcovia zdedili iba lož a márnosť, a neni medzi tým niktoré, ktoré by prospelo. 20 Či si má človek spraviť bohov, ktorí predsa nie sú bohmi? 21 Preto hľa, spôsobím to, aby už poznali tento raz, spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu, a poznajú, že moje meno je Hospodin.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk