Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

65. kapitola

O povolaní pohanov a o spurnom ľude židovskom.

1 Dal som sa vyhľadať tým, ktorí sa nepýtali po mne; dal som sa najsť tým, ktorí ma nehľadali. Povedal som: Hľa, tu som, tu som! národu, ktorý sa nenazýval po mojom mene.
2 Rozprestieral som svoje ruky celý deň oproti spurnému ľudu, oproti tým, ktorí chodia cestou nie dobrou, za svojimi myšlienkami. 3 Ľud, tí, ktorí ma stále popudzujú do tvári; obetujú v zahradách a kadia na tehlách; 4 ktorí sedávajú v hroboch a nocúvajú na tajných miestach; ktorí jedia sviňské mäso a majú nadrobené hnusoby vo svojich nádobách; 5 ktorí hovoria: Ta ďalej odo mňa! Nepribližuj sa mi, lebo by som ťa posvätil. Tí sú dymom v mojich nozdrách, ohňom, horiacim celý deň. 6 Hľa, je to zapísané predo mnou; nebudem mlčať, ale zaplatím a zaplatím do ich lona, 7 za vaše neprávosti, a za neprávosti vašich otcov spolu, hovorí Hospodin; ktorí kadili na vrchoch a hanobili ma na brehoch, a tak najprv nameriam pláce za ich prácu do ich lona.

Blaženosť poslušných Bohu, kliatba neposlušných.

8 Takto hovorí Hospodin: Ako keď sa najde šťava v strapci hrozna, a niekto povie: Nekaz ho, lebo je v ňom požehnanie, tak učiním pre svojich služobníkov, že nezkazím všetkého.
9 Ale vyvediem z Jakoba semeno a z Júdu toho, ktorý zdedí trvale moje vrchy, a tak to zdedia moji vyvolení, a moji služobníci budú bývať tam. 10 A Sáron bude za pastvisko drobného stáda a dolina Áchor za ležište dobytku, pre môj ľud, ktorí ma budú hľadať. 11 Ale vy, ktorí opúšťate Hospodina, ktorí zabúdate na vrch mojej svätosti, ktorí strojíte bohu Šťastenovi stôl a Osudu nalievate strojeného vína, 12 vám dám taký osud, že vás vydám meču, a všetci sa zohnete, aby ste boli zabití, pretože som volal, a neohlásili ste sa; hovoril som, a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vyvolili ste si to, čo sa mi neľúbi. 13 Preto takto hovorí Pán Hospodin: Hľa, moji služobníci budú jesť, a vy budete hladovať; hľa, moji služobníci budú piť, a vy budete žízniť; hľa, moji služobníci sa budú radovať, a vy sa budete hanbiť; 14 hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť srdca, a vy budete kričať pre bolesť srdca a budete kvíliť pre skrúšenie ducha. 15 A zanecháte svoje meno mojim vyvoleným na kliatbu. A zabije ťa Pán Hospodin. - Ale svojich služobníkov nazve iným menom, 16 takže ten, kto si bude dobrorečiť na zemi, bude si dobrorečiť v Bohu nezvratnej vernosti, a ten, kto bude prisahať na zemi, bude prisahať na Boha nezvratnej vernosti, lebo sa zabudnú predošlé súženia, a to preto, že budú ukryté zpred mojich očí.

Nové nebesia a nová zem. Vlk s baránkom.

17 Lebo hľa, stvorím nové nebesia a novú zem, a nebudú sa spomínať drievne veci ani neprijdú na myseľ.
18 Lež radujte sa a plesajte na večné veky nad tým, čo ja stvorím, lebo hľa, stvorím Jeruzalem Jeruzalemom plesania a jeho ľud ľudom radosti. 19 A budem plesať nad Jeruzalemom a radovať sa budem nad svojím ľudom, ani sa v ňom viacej nepočuje hlas plaču ani hlas kriku. 20 Nebude odtiaľ viacej dieťaťa, ktoré by žilo iba niekoľko dní, ani starca, ktorý by nevyplnil svojich dňov. Lebo chlapec zomrie, keď mu bude sto rokov, a hriešnikovi, keby mu bolo i sto rokov, bude sa zlorečiť. 21 Nastaväjú domov a budú bývať v nich; nasadia viníc a budú jesť ich ovocie. 22 Nebudú staväť, aby tam býval iný; nebudú sadiť, aby jedol iný; lebo jako dni stromu budú dni môjho ľudu, a dielo svojich rúk budú užívať moji vyvolení až do zvetšenia. 23 Nebudú pracovať nadarmo ani nebudú rodiť na strach, lebo oni budú semenom požehnaných Hospodinových aj ich potomci s nimi. 24 A bude tak, že prv ako budú volať, ja sa ohlásim; kým ešte budú hovoriť, ja vyslyším. 25 Vlk a jahňa budú sa pásť spolu, a lev bude žrať slamu jako vôl, a hadovi za pokrm bude prach. Neuškodia ani nezahubia na celom vrchu mojej svätosti, hovorí Hospodin.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk