Predchádzajúca kapitola

56. kapitola

Napomenutie činiť spravedlivosť. Zasľúbenie cudzincom.

1 Takto hovorí Hospodin: Ostríhajte súd a čiňte spravedlivosť, lebo je blízko moje spasenie, aby prišlo, a moja spravedlivosť, aby sa zjavila!
2 Blahoslavený človek, ktorý to činí, a syn človeka, ktorý sa toho drží, ktorý ostríha sobotu, aby jej nepoškvrňoval, a ktorý ostríha svoju ruku, aby neučinila ničoho zlého! 3 Nech tedy nepovie syn cudzinca, ktorý sa pripojil k Hospodinovi, vraj doista ma oddelí Hospodin od svojho ľudu. Ani nech nepovie kleštenec: Hľa, ja som suchý strom! 4 Lebo takto hovorí Hospodin o kleštencoch, ktorí budú ostríhať moje soboty a vyvolia si to, čo sa mne ľúbi, a budú sa držať mojej smluvy: 5 Dám im vo svojom dome medzi svojimi múrami miesto a meno, lepšie nad synov a nad dcéry; dám mu večné meno, ktoré nebude vyhladené. 6 A synov cudzinca, ktorí sa pripoja k Hospodinovi, aby mu svätoslúžili a milovali meno Hospodinovo súc mu za služobníkov, každého, kto bude ostríhať sobotu, aby jej nepoškvrňoval, a tých, ktorí sa budú držať mojej smluvy, 7 tých všetkých dovediem na vrch svojej svätosti a obradujem ich v dome svojej modlitby; ich zápalné obeti a ich bitné obeti mi budú príjemné na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov.

Hrozba slepým a nenasýtnym pastierom.

8 Hovorí Pán Hospodin, ktorý shromažďuje zahnaných Izraelových: Ešte shromaždím k nemu, k jeho shromaždeným.
9 Vy, poľné zvieratá, všetky, poďte žrať, i všetky zvieratá v lese! 10 Jeho pozorujúci strážni sú slepí, všetci, koľko ich je; nevedia ničoho; všetci sú nemými psami, ktorí nemôžu brechať, blúznivci, lehniaci, ktorí milujú driemotu, 11 a pažraví psi, ktorí sa nevedia nasýtiť. A to sú pastieri, ktorí nevedia porozumieť! Všetci, koľko ich je, hľadia na svoju vlastnú cestu, každý na svoj vlastný zisk od svojho konca. 12 Poďte, hovoria, naberiem vína, a opijeme sa opojného nápoja, a bude zajtrajší deň ako tento, ba ešte o mnoho väčší.