Predchádzajúca kapitola

52. kapitola

Ponúkanie Jeruzalema vidieť pomoc Hospodinovu.

1 Prebuď sa, prebuď, odej sa svojou silou, Sione! Obleč si svoje zdobné rúcho, Jeruzaleme, to sväté mesto, lebo už neprijde viacej na teba neobrezaný a nečistý!
2 Otras sa z prachu, povstaň, posaď sa, Jeruzaleme! Rozviaž si povrazy svojej šije a zahoď, zajatá dcéro Siona! 3 Lebo takto hovorí Hospodin: Zadarmo ste sa predali a tak ani nebudete vykúpení za peniaze. 4 Lebo takto hovorí Pán Hospodin: Najprv sišiel môj ľud dolu do Egypta, aby tam pohostínil, a Assúr ho utiskuje bez príčiny. 5 A tak teraz čože tu mám činiť, hovorí Hospodin, keď je môj ľud vzatý darmo, a tí, ktorí panujú nad ním, výskajú, hovorí Hospodin, a ustavične každého dňa sa rúhajú môjmu menu? 6 Preto pozná môj ľud moje meno, preto, toho dňa, že som to ja, ktorý hovorím: Hľa, tu som!

Bôh kraľuje; jasať a vyjsť z Babylona.

7 Aké krásne sú na vrchoch nohy toho, ktorý zvestuje radostné veci, ktorý hlása pokoj, ktorý zvestuje dobré, ktorý hlása spasenie, ktorý hovorí Sionu: Tvoj Bôh kraľuje!
8 Počuj! Hlas tvojich strážnych! Pozdvihli svoj hlas, radostne prespevujú všetci spolu, lebo uvidia, zoka-voko, keď sa Hospodin navráti na Sion. 9 Jasajte, radostne prespevujte spolu pustiny Jeruzalema, lebo Hospodin potešil svoj ľud, vykúpil Jeruzalem! 10 Hospodin obnažil rameno svojej svätosti pred očami všetkých národov, a uvidia všetky končiny zeme spasenie nášho Boha! 11 Preč, preč, vyjdite odtiaľ, nedotýkajte sa nečistého, vyjdite z jeho stredu, z Babylona, očistite sa vy, ktorí nosíte nádoby Hospodinove! 12 Lebo nevyjdete v spechu ani nepojdete útekom, lebo Hospodin pojde pred vami, a za vami jako zadná stráž pojde Bôh Izraelov.

Mesiáš potupený.

13 Hľa, môj služobník bude rozumne konať, bude vyvýšený a vznešený a bude veľmi vysoký.
14 Jako sa mnohí zhrozia nad tebou. (Tak bude zohavený jeho vzhľad nad iných ľudí a jeho podoba nad synov človeka) - 15 tak zase skropí mnohé národy; pred ním kráľovia zavrú svoje ústa, pretože to, čo im nebolo rozprávané, uvidia, a tomu, čoho nepočuli, porozumejú.