Predchádzajúca kapitola

45. kapitola

Hospodin povoláva Cýra pre svojich služobníkov.

1 Takto hovorí Hospodin svojmu pomazanému, Cýrovi, ktorého pojmem za jeho pravicu, aby som pred ním podmanil národy a rozopnem bedrá kráľov, aby som pred ním otvoril dvere, a brány sa nebudú zamykať:
2 Ja pojdem pred tebou a vyrovnám to, čo je nerovné, skrúšim medené dvere a železné závory posekám. 3 A dám ti poklady, skryté vo tme, a ukryté klenoty, aby si poznal, že som to ja Hospodin, ktorý ťa volám po tvojom mene, Bôh Izraelov, 4 pre svojho služobníka Jakoba a pre Izraela, svojho vyvoleného! A tedy pomenoval som ťa tvojím menom a dal som ti krásne prímeno, hoci ma neznáš. 5 Ja som Hospodin, a niet viacej nikoho; neni Boha krome mňa. Opásal som ťa, hoci ma neznáš, 6 aby poznali od východu slnca aj od západu, že nieto nikoho krome mňa. Ja som Hospodin, a niet viacej nikoho, 7 ja, ktorý formujem svetlo a tvorím tmu, pôsobím pokoj a tvorím zlo, ja Hospodin činím to všetko! 8 Dajte rosu, nebesia, s hora, a vysoké oblaky nech lejú spravedlivosť; nech sa roztvorí zem, a nech plodia spasenie, a spravedlivosť nech vydá plody spolu! Ja Hospodin som to stvoril!

Beda reptákom.

9 Beda tomu, kto sa pravotí so svojím tvorcom, črep s inými črepmi zeme! Či azda povie hlina svojmu hrnčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, vraj nemá rúk!
10 Beda tomu, kto hovorí otcovi: Načo plodíš? A žene: Načo rodíš? 11 Takto hovorí Hospodin, svätý Izraelov, a jeho tvorca: Pýtajte sa ma na to, čo prijde! Starosť o mojich synov a o dielo mojich rúk ponechajte na mňa! 12 Ja som učinil zem a stvoril som človeka na nej; ja, moje ruky roztiahly nebesia, a velím všetkému ich vojsku. 13 Ja ho zobudím v spravedlivosti a urovnám všetky jeho cesty; on vystaví moje mesto a mojich zajatých prepustí, a to nie za mzdu ani nie za úplatný dar hovorí Hospodin Zástupov. 14 Takto hovorí Hospodin: Trud Egypta a zisk obchodu Ethiopie ako i Sebejci, mužovia vysokej postavy, prejdú k tebe a budú tvoji; za tebou pojdú, v putách prejdú a budú sa tebe klaňať, tebe sa budú modliť a povedia: Len u teba je silný Bôh, a nieto viacej, niet viacej nijakého Boha. 15 Aj si ty skutočne silný Bôh, skrývajúci sa, Bôh Izraelov, spasiteľ. 16 Ale tamtí sa budú hanbiť, aj rumenieť budú od studu, všetci ta pojdú spolu v stude tí, ktorí vyrábajú obrazy.

Izrael bude spasený Hospodinom.

17 Ale Izrael bude spasený Hospodinom spasením vekov; nebudete sa hanbiť ani nebudete rumenieť od studu až na veky veku.
18 Lebo takto hovorí Hospodin, stvoriteľ nebies, a on je Bôh, tvorca zeme a jej učiniteľ; on ju postavil tak, aby stála; nestvoril jej prázdnej; utvoril ju nato, aby sa bývalo na nej. Ja Hospodin, a niet viacej. 19 Nehovorím niekde v úkryte, na tmavom mieste zeme; nepovedal som semenu Jakobovmu: Hľadajte ma na pustine! Ja Hospodin hovorím spravedlivosť, zvestujem to, čo je pravé. 20 Shromaždite sa a poďte, priblížte sa spolu vy, ktorí ste unikli z pohanov! Nevedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a modlia sa bohu, ktorý nezachráni. 21 Oznámte a dajte sem, áno nech sa poradia spolu a povedia kto to ohlasoval od pradávna, oznamoval to od dávna? Či azda nie ja Hospodin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet silného Boha spravedlivého a spasiteľa krome mňa!

Pán volá k spaseniu všetky končiny zeme.

22 Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boly spasené, všetky končiny zeme, lebo ja som silný Bôh, a niet viacej nikoho.
23 Prisahal som sám na seba, slovo vyšlo z úst spravedlivosti, ktoré sa nevráti zpät, že sa mne skloní každé koleno, že na mňa bude prisahať každý jazyk. 24 A povie: Len v Hospodinovi mám každú spravedlivosť a silu. - K nemu prijdú. A hanbiť sa budú všetci, ktorí sú zapálení proti nemu. 25 V Hospodinovi budú spravedliví a budú sa chváliť všetko semeno Izraelovo.