Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Povolanie pohanov. Kráľovstvo pokoja.

1 Slovo, ktoré videl Izaiáš, syn Ámosov, o Júdovi a o Jeruzaleme.
2 A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy, a pohrnú sa k nemu všetky národy. 3 A pojdú mnohí ľudia a povedia: Poďte a vyjdime hore na vrch Hospodinov, do domu Boha Jakobovho, a bude nás vyučovať niektorým zo svojich ciest, a budeme chodiť po jeho stezkách! Lebo zo Siona vyjde zákon a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 4 A bude súdiť medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motyky a svoje kopije v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju.

Dom Jakobov opustený pre modlárstvo. Tresty Božie. Modly zmiznú.

5 Dome Jakobov, poďte a choďme v svetle Hospodinovom!
6 Lebo si ta odvrhnul svoj ľud, dom Jakobov, pretože sú naplnení ohavnosťami od východu, planetária ako Filištíni a sdružujú sa s deťmi cudzozemcov. 7 Jeho zem je naplnená striebrom a zlatom, takže nie je konca jeho pokladom; a jeho zem je naplnená koňmi, a nieto konca jeho vozom. 8 A pritom je naplnená jeho zem modlami; klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo spravily ich vlastné prsty. 9 A preto bude zohnutý prostý človek a ponížený aj slávny muž. Neodpusti im! 10 Vojdi do skaly a skry sa v prachu pred strachom Hospodinovým a pred slávou jeho velebnosti! 11 Vysoké oči človeka budú snížené, a zohnutá bude vysokosť ľudí, a bude vyvýšený len sám Hospodin toho dňa. 12 Lebo deň Hospodina Zástupov sa blíži na každého pyšného a vysokého i na každého povzneseného, a bude ponížený, 13 aj na všetky cedry Libanona, vysoké a povznesené, i na všetky duby Bázana, 14 na všetky vysoké vrchy a na všetky povznesené brehy, 15 na každú vežu vysokú a na každý múr ohradený, 16 na všetky lode Taršíša a na všetky vzácne maľby. 17 A tak bude zohnutá hrdosť človeka a snížená vysokosť ľudí, a bude vyvýšený len sám Hospodin toho dňa. 18 A modly celkom zmiznú. 19 A vojdú do jaskýň v skalách a do dier v prachu zeme pred strachom Hospodinovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou. 20 Toho dňa odhodí človek svoje strieborné modly i svoje zlaté modly, ktorých mu narobili, aby sa klaňal krtom a netopierom. 21 A vojde do dutín skál a do trhlín brál pred strachom Hospodinovým a pred slávou jeho velebnosti, keď povstane, aby mocne zatriasol zemou. 22 Prestaňteže čakať pomoc od človeka, ktorého dych je v jeho nozdre, lebo veď za čo má byť povážený?!