Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Upomienka na niektoré ctnosti a výstraha pred smilstvom a lakomstvom. Pamätať na vodcov.

1 Bratská láska nech zostáva.
2 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí, nevediac, pohostili anjelov. 3 Pamätajte na väzňov ako spoluuväznení, na tých, ktorí sú v trápení, jako takí, ktorí ste aj sami v tele. 4 Manželstvo nech je v úcte u všetkých a loža nepoškvrnená. A smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Bôh. 5 Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakomstva, a majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa neopustím, 6 takže môžeme smele hovoriť: Pán mi je spomocníkom, a nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?! 7 Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru.

Kristus vždycky ten istý. Zniesť jeho pohanenie.

8 Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.
9 Rôznymi a cudzími učeniami sa nedajte točiť. Lebo je dobre, aby milosťou bolo upevňované srdce, nie pokrmami, ktoré neprospely tým, ktorí sa nimi zapodievali. 10 Máme oltár, z ktorého jesť nemajú práva tí, ktorí svätoslúžia stánu. 11 Lebo ktorých zvierat krv za hriech sa vnáša najvyšším kňazom do svätyne, tých telá sa pália vonku za táborom. 12 Preto i Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvätil ľud, trpel vonku za bránou. 13 Vyjdime tedy za ním von za tábor nesúc jeho pohanenie. 14 Lebo tu nemáme zostávajúceho mesta, ale to budúce hľadáme. 15 Tedy skrze neho obetujme vždycky Bohu obeť chvály, to jest ovocie rtov, vyznávajúcich jeho meno. 16 A na dobročinnosť a na sdielnosť nezabúdajte, lebo v takých obetiach má Bôh záľubu.

Rôzne napomenutia. Záver.

17 Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné.
18 Modlite sa za nás, lebo sme si istí toho, že máme dobré svedomie chcúc sa vo všetkom správne chovať. 19 A ešte tým viacej prosím, žeby ste to robili, aby som vám bol skôr prinavrátený. 20 A Bôh pokoja, ktorý vyviedol toho veľkého Pastiera oviec z mŕtvych na základe krvi večnej smluvy, nášho Pána Ježiša, 21 nech vás ráči učiniť dokonalými v každom skutku dobrom, aby ste činili jeho vôľu, pôsobiac vo vás to, čo je ľúbe pred jeho tvárou, skrze Ježiša Krista, ktorému sláva na veky vekov. Ameň. 22 Ale vás prosím, bratia, zneste slovo napomenutia, lebo i tak som vám len krátko písal. 23 Vedzte o našom bratovi Timoteovi, že je prepustený, s ktorým, keď prijde skoro, vás uvidím. 24 Pozdravte všetkých svojich vodcov a všetkých svätých. Pozdravujú vás tí z Itálie. 25 Milosť so všetkými vami. Ameň.