Predchádzajúca kapitola

9. kapitola

Bôh žehná Noacha a jeho synov. Zápoved vraždiť.

1 A Bôh požehnal Noacha a jeho synov a riekol im: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem.
2 Vaša bázeň a váš strach bude na každom zvierati zeme a na každom vtákovi neba; to i so všetkým, čo sa hýbe na zemi, i so všetkými rybami mora je dané do vašej ruky. 3 Všetko, čo sa hýbe a je živé, bude vám na pokrm, ako zelené byliny, tak som vám dal to všetko. 4 Avšak mäsa s jeho dušou to jest s jeho krvou, nebudete jesť. 5 No, vašu krv vo vašich dušiach budem vyhľadávať; z ruky každého zvieraťa ju budem vyhľadávať i z ruky človeka, z ruky každého, kto by zabil svojho brata, budem vyhľadávať dušu človeka. 6 Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Bôh človeka. 7 A vy sa ploďte a množte sa, rozploďte sa hojne na zemi a rozmnožte sa na nej. 8 A zase povedal Bôh Noachovi a jeho synom s ním a riekol:

Smluva Božia s Noachom.

9 A ja, hľa, staviam svoju smluvu s vami i s vaším semenom po vás
10 i s každou dušou živou, ktorá je s vami, jako z vtáctva, tak i z hoviad i zo všetkých zvierat zeme s vami počnúc od všetkých tých, ktoré vyšly z korábu, až po každé zviera zeme. 11 A tedy som postavil svoju smluvu s vami a nebude viacej vyťaté všetko telo vodami potopy, ani nebude viacej potopy, aby zkazila zem. 12 A Bôh povedal: Toto bude znamením smluvy, ktorú ja dávam medzi sebou a medzi vami a medzi každou živou dušou, ktorá je s vami, na večné pokolenia: 13 svoju dúhu dávam na oblaku, a bude znamením smluvy medzi mnou a medzi zemou, 14 a bude, keď zaoblačím oblakom nad zemou, že sa ukáže dúha na oblaku, 15 a vtedy sa rozpamätám na svoju smluvu, ktorá je medzi mnou a medzi vami jako i medzi každou živou dušou v každom tele, a nebude viacej vôd na potopu, aby zkazila každé telo. 16 A dúha bude na oblaku, a budem ju vidieť, aby som pamätal na večnú smluvu medzi Bohom a medzi každou živou dušou v každom tele, ktoré je na zemi. 17 A Bôh povedal Noachovi: Toto je tedy znamením smluvy, ktorú som postavil medzi sebou a medzi každým telom, ktoré je na zemi. 18 A synovia Noachovi, ktorí vyšli z korábu, boli: Sem, Cham a Jafet. A Cham bol otec Kanaánov. 19 Títo traja sú synovia Noachovi, a od týchto bola zaľudnená celá zem.

Noach sadí vinicu. Zlorečí Kanaánovi.

20 A Noach, muž pôdy začal obrábať zem a vysadil vinicu.
21 A pil víno a opil a obnažil sa prostred svojho stánu. 22 A Cham, otec Kanaánov, videl nahotu svojho otca a povedal to svojim dvom bratom vonku. 23 Vtedy vzal Sem a Jafet rúcho, položili ho obaja na svoje plece a išli zadom a prikryli nahotu svojho otca, kým ich tvári boly obrátené nazad, takže nevideli nahoty svojho otca. 24 Keď sa potom prebudil Noach zo svojho vína a dozvedel sa, čo mu urobil jeho mladší syn, 25 povedal: Nech je zlorečený Kanaán; sluhom sluhov bude svojim bratom. 26 A potom povedal: Nech je požehnaný Hospodin Bôh Semov, a Kanaán nech mu je sluhom. 27 Nech rozšíri Bôh Jafeta, a nech býva v stánoch Semových, a Kanaán nech im je sluhom. 28 A Noach žil po potope tristo päťdesiat rokov. 29 A bolo všetkých dní Noachových deväťsto a päťdesiat rokov, a zomrel.