Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

36. kapitola

Rod Ezavov.

1 A toto sú rody Ezavove, ktorý je Edom.
2 Ezav vzal svoje ženy zo dcér Kanaána, Adu, dcéru Elona Hetejského, a Aholibámu, dcéru Anovu, dcéru, vnučku Cibona Hevejského, 3 a Bazematu, dcéru Izmaelovu, sestru Nebajotovu. 4 A Ada porodila Ezavovi Elifaza, a Bazemata porodila Reuela. 5 A Aholibáma porodila Jeúša, Jalama a Kóracha. Toto sú synovia Ezavovi, ktorí sa mu narodili v zemi Kanaána. 6 Potom vzal Ezav svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry jako i všetky duše svojho domu i svoj dobytok i všetky svoje hovädá i všetok svoj majetok, ktorý nadobudol v zemi Kanaána, a odišiel zo zeme Seira pred Jakobom svojím bratom. 7 Lebo mali primnoho imania, než aby boli mohli bývať spolu, ani nemohla zem, v ktorej pohostínili, uniesť ich pre ich mnohý dobytok. 8 A tak býval Ezav na vrchu Seire, Ezav, to je Edom. 9 A toto sú rody Ezava, otca Edomcov, na vrchu Seire. 10 Toto sú mená synov Ezavových: Elifaz, syn Ady, ženy Ezavovej; Reuel, syn Bazematy, ženy Ezavovej. 11 A synovia Elifazovi boli: Téman, Omár, Cefo a Gátam a Kenaz. 12 A Timna bola ženina Elifaza, syna Ezavovho, a porodila Elifazovi Amalecha. To sú synovia Ady, ženy Ezavovej. 13 A toto sú synovia Reuelovi: Nachat a Zárach, Šamma a Mizza. To boli synovia Bazematy, ženy Ezavovej. 14 A toto boli synovia Aholibámy, dcéry Anovej, dcéry Cibonovej, ženy Ezavovej, ktorá porodila Ezavovi Jeúša, Jalama a Kóracha. 15 Toto boly kniežatá synov Ezavových. Synovia Elifaza, prvorodeného Ezavovho: knieža Téman, knieža Omár, knieža Cefo, knieža Kenaz, 16 knieža Kórach, knieža Gátam, knieža Amalech. Toto boly kniežatá, pošlé z Elifaza, v zemi Edomovej. Toto boli synovia Adini. 17 A toto boli synovia Reuela, syna Ezavovho: knieža Nachat, knieža Zárach, knieža Šamma, knieža Mizza. Toto boly kniežatá, ktoré pošly z Reuela v zemi Edomovej. To boli synovia Bazematy, ženy Ezavovej. 18 A toto boli synovia Aholibámy, ženy Ezavovej: knieža Jeúš, knieža Jalam, knieža Kórach. Toto boly kniežatá Aholibámy, dcéry Anu, ženy Ezavovej. 19 To sú synovia Ezavovi a to ich kniežatá. On je Edom.

Synovia Seira Chorejského.

20 Toto sú synovia Seira Chorejského, obyvatelia tej zeme: Lotán, Šobál, Cibon a Ana,
21 Dišon, Écer a Díšan. To sú kniežatá Chorejov, synov Seira, v zemi Edomovej. 22 A synovia Lotánovi boli: Chori a Hémam, a sestra Lotánova bola Timna. 23 A toto boli synovia Šobálovi: Alván, Manachat a Ébal, Šefo a Onám. 24 A toto sú synovia Cibonovi, i Aja i Ana. To je ten Ana, ktorý našiel teplé pramene na pustine, keď pásol oslov Cibona, svojho otca. 25 A toto sú deti Anove: Dišon a Aholibáma, dcéra Anova. 26 A toto synovia Dišánovi: Chemdán, Ešbán, Jitrán a Cherán. 27 Títo synovia Écerovi: Bilhán, Zaván a Akán. 28 Títo synovia Dišánovi: Úc a Arán. 29 Toto boly kniežatá Chorejov: knieža Lotán, knieža Šobál, knieža Cibon, knieža Ana, 30 knieža Dišon, knieža Écer, knieža Dišán. To boly kniežatá Chorejov po svojich kniežatstvách v zemi Seira.-

Edomskí kráľovia.

31 A toto sú kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv než kraľoval kráľ synov Izraelových.
32 A tedy kraľoval v Edomovi Béla, syn Beorov, a meno jeho mesta bolo Dinhaba. 33 A keď zomrel Béla, kraľoval miesto neho Jobáb, syn Zárachov z Bocry. 34 A keď zomrel Jobáb, kraľoval miesto neho Chušam z Témanskej zeme. 35 A keď zomrel Chušam, kraľoval miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý zbil Madiana na moábskom poli, a meno jeho mesta bolo Avit. 36 A keď zomrel Hadad, kraľoval miesto neho Samla z Masréky. 37 A keď zomrel Samla, kraľoval miesto neho Saul z Rechobota nad riekou. 38 A keď zomrel Saul, kraľoval miesto neho Bál-chanán, syn Achborov. 39 A keď zomrel Bál-chanán, syn Achborov, kraľoval miesto neho Hadar, a meno jeho mesta bolo Pahu a meno jeho ženy Mehetabeľ, dcéra Matrédy, dcéry Me-zahába. 40 Toto sú tedy mená kniežat Ezavových po ich čeľadiach, po ich miestach a podľa ich mien: knieža Timna, knieža Alva, knieža Jetet, 41 knieža Aholibáma, knieža Ela, knieža Pínon, 42 knieža Kenaz, knieža Téman, knieža Mibcár, 43 knieža Magdiel, knieža Íram. Toto boly kniežatá Edomove po svojich sídlach v zemi svojho državia. To je Ezav, otec Edomcov.