Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

33. kapitola

Jakob sa víta sa Ezavom. Ich rozchod.

1 A Jakob pozdvihol svoje oči a videl, že hľa, Ezav ide a s ním štyristo mužov, a rozdelil deti na Leu, na Rácheľ a na obe dievky.
2 A dievky a ich synov postavil napredok a Leu a jej deti za nimi a Rácheľ a Jozefa naposledy. 3 A sám išiel pred nimi a poklonil sa k zemi sedemkrát, až sa priblížil svojmu bratovi. 4 A Ezav mu bežal oproti a objal ho a padnúc mu okolo krku bozkával ho, a plakali obaja. 5 A keď pozdvihol svoje oči a videl ženy a deti, pýtal sa: Kto sú ti títo? A on odpovedal: To sú deti, ktoré dal Bôh z milosti tvojmu služobníkovi. 6 A tak sa priblížily dievky aj ich synovia a poklonili sa. 7 A prišla i Lea i jej deti, a tiež sa poklonily, a potom prišiel Jozef a Rácheľ, a poklonili sa. 8 A Ezav povedal: Načo ti celý ten tábor, ktorý som stretol? A povedal: Aby som našiel milosť v očiach svojho pána. 9 A Ezav povedal: Mám mnoho, môj bratu, len nech bude tebe, čo je tvoje. 10 A Jakob povedal: Nie, prosím, ale ak som našiel milosť v tvojich očiach, vezmeš môj dar z mojej ruky, lebo preto som videl tvoju tvár, ako by som bol videl tvár Božiu, a láskavo si ma prijal. 11 Prijmi, prosím, moje požehnanie, ktoré ti je donesené, pretože mi to dal Bôh z milosti, a pretože mám hojnosť všetkého. A keď ho len nútil, vzal. 12 A Ezav povedal: Rušajme sa a poďme, a ja pojdem pred tebou. 13 Ale on mu povedal: Môj pán vie, že deti sú útle, a že mám so sebou brezé ovce a telné kravy, a keď ich príliš poženú čo len jeden deň, pomrie mi celé stádo. 14 Nech len, prosím, ide môj pán pred svojím služobníkom, a ja poženiem pozvoľna, podľa toho, jako bude môcť ísť stádo, ktoré je predo mnou, a podľa toho, jako budú stačiť deti, až i prijdem k svojmu pánovi do Seira. 15 A Ezav povedal: Dovoľ tedy, aby som postavil s tebou niekoľkých z ľudu, ktorý je so mnou. A on povedal: Načo to? Len nech najdem milosť v očiach svojho pána. 16 A tak sa vrátil Ezav toho dňa na svoju cestu do Seira. 17 A Jakob sa poberal do Sukkóta a vystavil si tam dom a svojmu stádu spravil obory; preto nazval meno toho miesta SukkótSukkót = obory (stáje). 18 A tak prišiel Jakob bez nehody a v pokoji k mestu Sichemu, ktoré je v zemi Kanaána, keď bol prišiel z Pádan-arama, a táboril pred mestom. 19 A kúpil diel poľa, na ktorom bol roztiahol svoj stán, z ruky synov Chamora, otca Sichemovho, za sto kesít. 20 A postavil tam oltár, ktorý nazval El-elohe-jisraelSilný-Bôh-Bôh-Izraelov.